Copyright 2023 - Obec Báhoň

                               OBEC  B Á H O Ň

  1. SNP 65 , 900 84 Báhoň,  č. t. 033/6455340

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z v e r e j n e n i e    e-mailovej adresy

pre voľby do NR SR konané 30.09.2023

 

- na doručenie oznámenia o delegovaní člena   
          a náhradníka do miestnej volebnej komisie

- na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho
          preukazu

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

V Báhoni dňa 13.07.2023                                                    Ing. Ivan Patoprstý
                                                                                                       starosta obce                                                                                


 

OBEC B Á H O Ň
ul. SNP 65 , 900 84 Báhoň, č. t. 033/6455340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

u r č u j e m

pre voľby do NR SR, ktoré sa konajú v sobotu 30. septembra 2023

volebný okrsok č. 1

a

zasadačku Obecného úradu v Báhoni, SNP 65
ako volebnú miestnosť pre volebný okrsok č. 1

pre celú obec Báhoň.

V Báhoni, dňa 19. júna 2023

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce


 
OBEC B Á H O Ň
ul. SNP 65 , 900 84 Báhoň, č. t. 033/6455340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Starosta obce Báhoň
v y m e n ú v a

zapisovateľku okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR

konane dňa 30. septembra 2023

Natáliu Almášiovú
SNP 264/65, 900 84 Báhoň
tel.: 033/6455340
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Báhoni, dňa 26.06.2023

Voľby

do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu
ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej
republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
 nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do
osobitného zoznamu voličov,
 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej
územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

V
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb
nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie
hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania
volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho
vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom
okrsku.
Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na
webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz

VI
Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže
požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky
(prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom
ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.
Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta
* * *

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk/?volby-nrsr