Copyright 2020 - Obec Báhoň

 

OBEC BÁHOŇ
ZOZNAM VZN – všeobecno-záväzné nariadenia obce Báhoň
 


Iné dokumenty:

Organizačný poriadok OZ 
Podpisový poriadok
Rokovací poriadok OZ 
Zásady odmeňovania poslancov OZ 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Báhoň
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Báhoň
Organizačný poriadok OÚ
Organizačná schéma OÚ 
Personálne obsadenie OÚ 
Registratúrny plán OÚ 
Registratúrny poriadok na správu registratúry OÚ 
Smernica o Verejnom obstarávaní (VO) Báhoň
Smernica o postupe pri poskytovaní osobných ochranných pracovných  prostriedkov v  Obci Báhoň 
Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska 
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA odpadová
Bezpečnostný projekt Báhoň
Smernica o spracovaní osobných údajov
Rámcová prevádzková smernica pre prevádzkovanie integrovaných obslužných miest (IOM)
Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM
Komisie a funkcie na obecnom úrade
Komunitný plán sociálnych služieb obce Báhoň 2019 - 2023
Prevádzkový poriadok zberového dvora

 


Návrhy

 


ROK 2020

VZN č. 1/2020 o určení šírky ochranného pásma a iných pravidiel ohľadom pohrebiska

ROK 2019

VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia obce Báhoň
VZN č. 2/2019 zo dňa 14.8.2019 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020

ROK 2018

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019
VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Báhoň
Dodatok č. 5 k VZN č.5/2009 o Zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16.12.2009
Dodatok č. 9 k VZN č. 1/2008 zo 17. septembra 2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
Dodatok č. 10 k VZN č. 1/2008 zo 17. septembra 2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach

Povodňový plán obce

ROK 2017

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018
Dodatok č. 4 k VZN č.5/2009 o Zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16.12.2009
Dodatok č. 8 k VZN č. 1/2008 zo 17. septembra 2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.

ROK 2016

VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov - úplné znenie pre rok 2017
Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov
VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017
Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2009 o Zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16. 12. 2009
REGISTRATÚRNY PLÁN PRE OBECNÝ ÚRAD BÁHOŇ
Smernica č. 1/2016 Obecného úradu Báhoň o registratúrnom poriadku
Všeobecne záväzné nariadenie obce Báhoň č. 1/2016 o prevádzke pohrebísk na území obce Báhoň
SMERNICA č. 2/2016 O POSTUPE STAROSTU OBCE AKO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

ROK 2015 

VZN č. 4/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Báhoň
VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016
Knižničný poriadok Miestnej ľudovej knižnice v Báhoni 
Cenník poplatkov a služieb v MĽK Báhoň 
VZN č. 3/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
VZN č. 2/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Báhoň
Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2008 zo 17. septembra 2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach. 
VZN č. 1/2015 jednorazová dávka v hmotnej núdzi 
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Báhoň 
Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska

ROK 2014 

VZN č. 1/2014 o chove zvierat 
Dodatok č. 2 k VZN č.5/2009 o Zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16.12.2009  
VZN č. 2/2014 o verejnom poriadku
VZN č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok 
VZN č. 4/2014 o opatrovateľskej službe 
Dodatok č. 2 k VZN 1/2007 Cintorínske poplatky
Dodatok č. 2 k VZN 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov 
VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2015


ROK 2013

VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia na rok 2013 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Báhoň
VZN 2/2013 - registratúra - registratúrny poriadok a registratúrny plán
VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014
Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2008 zo 17. septembra 2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
Dodatok č. 1 k VZN č.5/2009 o Zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16.12.2009 

ROK 2012

VZN č. 1/2012 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
Dodatok č. 3 k VZN 1/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2013

Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2008 zo 17. septembra 2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.

ROK 2011

VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2012

Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov

ROK 2010

VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov 
VZN č. 2/2010 odmeny poslancov
VZN č. 3/2010 Dane 2011
Dodatok ku VZN č. 3/2010 o miestnych daniach a poplatkov za komunálne odpady

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2009 –Trhový poriadok
 STOČNÉ - Schválené OZ 24.2.2010 uzn.č. XXIV/10-B/1 Rokovací poriadok OZ Báhoň
Rokovací por. komisií OZ Báhoň. 
ŠTATÚT obce Báhoň . 
Organizačný poriadok OÚ . 
Personálne obsadenie OÚ a orgánov obce 
Zásady postupu pre vybavovanie sťažností 

ROK 2009

VZN č. 1/2009 obce Báhoň o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok)
VZN č- 2/2009 obce Báhoň o opatrovateľskej službe. 
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 –Trhový poriadok
VZN č. 3/2009 o niektorých podmienkach držania psov. 
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 zo 17.9.2008 o výške príspevku v školách, v školských vých.-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
VZN č. 4/2009 o verejnom obstarávaní + tlačivo
Návrh zmien – doplnenie VZN č. 4/2009 o verejnom obstarávaní 
VZN č. 5/2009 o zariadení opatrovateľskej služby   
VZN č. 6/2009 o miestnych daniach a o miestnom popl. za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010.
Cintorínske poplatky - príloha VZN č. 2007/1 
STOČNÉ
VZN č. 7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu Obce, na dieťa školského vých.-vzdel.zariadenia a školského účelového zariadenia na rok 2010 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Báhoň  
Dodatok č. 2 k VZN 1/2008 o výške príspevku .........v ŠKD
 

ROK 2008

Podpisový poriadok obce Báhoň  (účinnosť od 6.2.2008) 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Báhoň  (účinnosť od 6.2.2008) 
Báhonské noviny – štatút  (účinnosť od 18.6.2008) 
VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach  (účinnosť od 2.10.2008)
Dodatok č.1 k VZN 1-2008 výška prísp.v ZŠ 
Dodatok č.2 k VZN 1-2008 výška prísp.v ZŠ 

VZN č. 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole  (účinnosť od 1.1.2009) 
VZN č. 5/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009 (účinnosť od 1.1.2009) 
VZN č. 6/2008 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky na území obce Báhoň (účinnosť od 1.1.2009)  

ROK 2007

VZN č. 1/2007 obce Báhoň o správe a prevádzke cintorínov na území obce Báhoň .
Cintorínske poplatky - príloha VZN č. 2007/1
VZN č- 2/2007 obce Báhoň o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce . 
Povodňový plán obce Báhoň
Štatút povodňovej komisie v Báhoni 
ŠTATÚT obce Báhoň
Organizačný poriadok OZ Báhoň
Rokovací poriadok OZ Báhoň
Štatút krízového štábu obce Báhoň. 
Rokovací poriadok krízového štábu obce Báhoň
Metodika činnosti krízového štábu obce Báhoň
Prehľad funkcionárov krízového štábu obce Báhoň
VZN č. 3/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008

ROK 2005 

 MIESTNE POPLATKY V OBCI BÁHOŇ 

PRED ROKOM 2005 

VZN č. 18/2003 o menších obecných službách - časť 2 
VZN č. 18/2003 o menších obecných službách 
VZN č. 21/2002 o spoločnom školskom obvode - časť 2 
VZN č. 21/2002 o spoločnom školskom obvode 
VZN č. 16/2002 o vylepovaní plagátov 
VZN č. 14/2001 Kancelársky poriadok OÚ 
VZN č. 4/1993 Požiarny poriadok obce - časť 2 
VZN č. 4/1993 Požiarny poriadok obce 
VZN č. 3/1991 o udržovaní verejného poriadku v obci - časť 2 
VZN č. 3/1991 o udržovaní verejného poriadku v obci


f t g