Copyright 2019 - Obec Báhoň

Vážení občania,

Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v predchádzajúcom roku vznikla daňová povinnosť, povinní v lehote do 31. januára t.r. podať Priznanie k dani z nehnuteľnosti. Prosíme prečítajte si celý článok.

Táto povinnosť sa týka všetkých daňovníkov, ktorí v roku 2018:
- kúpili alebo predali nehnuteľnosť, t.j. rodinný dom, byt, záhradu, pozemok, ornú pôdu atď.
- nadobudli nehnuteľnosť dedením alebo darovaním
- ďalej daňovníci, ktorým v roku 2018 bolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie na stavbu – rodinný dom alebo vydané povolenie na uskutočnenie drobnej stavby (napr.garáž, altánok, kôlňa, sklad ...).

V prípade nepodania Daňového priznania k dani z nehnuteľnosti hrozí daňovníkovi uloženie pokuty podľa § 154 a 155 Zákona č. 563/2009  Z.z. o správe daní.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti môžete podať na Obecnom úrade Báhoň v rámci úradných hodín, a to:

Pondelok od 8:00 hod. do 17:00 hod.
Streda od 8:00 hod. do 17:00 hod.
Piatok od 8:0hod. do 12:00 hod.

Potrebné tlačivá sú k dispozícií na webovej stránke obce www.bahon.sk (v sekcií zoznam tlačív) a na Obecnom úrade Báhoň.

Informácie na:
Tel. č. 033/6455340 - Hrnčiarová
Obec Báhoň – Obecný úrad, SNP 65, 900 84 Báhoň


f t g