Copyright 2018 - Obec Báhoň

Vážení občania,
Obecný úrad v Báhoni týmto žiada všetkých občanov, ktorí si do dnešného dňa nesplnili svoju povinnosť a neuhradili miestne dane a poplatky, aby toto zrealizovali najneskôr do 25.septembra 2018, nakoľko začiatkom mesiaca október bude všetkým neplatičom zaslaná I.výzva na úhradu miestnych daní a poplatkov v zmysle VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov, ktorej zaslanie bude spoplatnené.

Úhrady daní a poplatkov môžete zrealizovať:
- bankovým prevodom na č. účtu 6601345001/5600, Prima banka, pobočka Pezinok, č.účtu v tvare IBAN: SK69 5600 0000 0066 0134 5001
- poštovou poukážkou
- v hotovosti do pokladne obecného úradu v úradných hodinách, a to:
Pondelok od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Streda od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod.


f t g