Copyright 2020 - Obec Báhoň

V zmysle smernice EU o spracovávaní a ochrane osobných údajov, známej ako GDPR, zverejňujeme "Informácie dotknutej osobe" a informácie ku kamerovému systému v obci:


INFORMÁCIE DOTKNUTEJ OSOBE PRI ZÍSKAVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ: Obec Báhoň
Kontaktné údaje: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 033/6455340
Zodpovedná osoba: Andrea Hrnčiarová

Následok neposkytnutia údajov: nebude možné splniť účel (poskytnúť službu, splniť požiadavku občana)


Dotknutá osoba má práva definované v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z., ide hlavne o tieto práva:
a) Požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo poskytnúť osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb,
b) Na opravu svojich údajov,
c) Na výmaz svojich údajov, ak sú splnené podmienky zákona o ochrane osobných údajov,
d) Na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené podmienky zákona o ochrane osobných údajov,
e) Na prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
f) Namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ak sú splnené podmienky zákona o ochrane osobných údajov,
g) Podať návrh na začatie konania.

Účel, právny základ, doba uchovania údajov je uvedená v dokumentácii o ochrane osobných údajov. Údaje z evidencie prevádzkovateľ sprístupní na požiadanie.

Brezno, dňa 21.5.2018
Vypracoval: Mgr. Dušan Kusenda


Informáciu "Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) - kamerový systém" si stiahnete kliknutím SEM.

Ďalšiu dokumentáciu si stiahnete kliknutím na príslušný odkaz nižšie:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa
Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov


f t g