Copyright 2022 - Obec Báhoň

OBEC Báhoň
Ul. SNP č. 65, 900 84 Báhoň

telefón: 033/6455340; mobil: 0907891542, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
výberové konanie na funkciu
riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Báhoň,

sídlom Ul. 1. mája č. 3, 900 84 Báhoň
s predpokladaným nástupom 01.07.2022

Kvalifikačné predpoklady:
- získanie profesijných kompetencií podľa § 9 ods. 1, § 10 ods. 1, § 11 ods. 1 a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- dosiahnutie kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec a získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca v súlade s § 39 ods. 3 písm. a) až c) a § 47 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky a kritériá:

– bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – preukázaná pred výberovým konaním čestným prehlásením o bezúhonnosti a o tom, že voči osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na osobu nie je podaná žaloba. Po výberovom konaní odpisom RT,
– zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
– osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
– organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
– aktívna znalosť práce s PC (Microsoft – Word, Excel, Internet, Powerpoint).

Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
- doklad o absolvovaní základného programu funkčného vzdelávania alebo doklad o dosiahnutom vzdelaní v študijnom programe manažment výchovy a vzdelávania,
- písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o tom, že voči osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na osobu nie je podaná žaloba,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Báhoň - NEOTVÁRAŤ
do 6. júna 2022 do 12,00 hod. na adresu:
Obecný úrad, Ul. SNP č. 65, 900 84 Báhoň.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím.

V Báhoni, 03. 05. 2022

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce