Copyright 2022 - Obec Báhoň
 

    Nedávno sme si pripomenuli oslobodenie našej obce Sovietskou armádou pred 63 rokmi a o niekoľko dní bude výročie skončenia najstrašnejšej vojny v dejinách ľudstva.

Aby sme nezabúdali na hrôzy vojny odkaz boja proti fašizmu nesie aj naša základná organizácia Slovenského zväzu protifašistickych bojovníkov.

    Na výročnej členskej schôdzi v zasadačke obecného úradu v Kaplne prítomní členovia zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok. Pribudli noví členovia a dnes je v SZPB organizovaných 22 občanov Báhoňa a Kaplne. V popredí pozornosti bola starostlivosť o pomník padlým, dva krát boli k nemu položené kytice. Odoberali sme päť výtlačkov dvojtýždenníka SZPB Bojovník a doručovali aj do základnej školy. Podarilo sa nám získať ďalšie dokumenty od priamych účastníkov odboja do vlastivednej expozície v priestoroch materskej školy. Tri rodiny členov zúčastnili sa na rekreačnom pobyte v chate Partizán v Liptovskom Jáne.

 

    Aj v roku 2008 v týchto aktivitách chceme pokračovať, udržiavať spoluprácu s miestnymi samosprávami a organizačne podieľať sa na kultúrno-spoločenských podujatiach v obciach. Z rokovania vyšlo doporučenie, aby bola vymenená ohrada okolo pomníka padlých, pretože je už silne poškodená. Taktiež  plán činnosti bol rozšírení o uskutočnenie autobusového zájazdu po pamätných miestach – do priestoru Karpatsko-duklianskej operácie s návštevou koncentračného tábora Oswienčim. Presná trasa a návšteva ďalších miest by sa upresnila podľa finančných možností. Tento zájazd by sa dal uskutočniť len za spolupráce viacerých organizácií a sponzorských darov  a nebol by iba pre členov SZPB. Jeho účelom by malo byť, aby čo najviac ľudí  na tvári miesta videlo hrôzy vojny a mohli o tom rozprávať mladým ľuďom. Práve tí sú náchylní podceňovať neofašistické a neonacionalistické indivídua a skupiny propagujúce násilie. Nepodceňujme situáciu. História fašizmu a jeho katastrofálne dôsledky, ktoré ľudstvu spôsobil, varujú.               

 

    Výbor ZO SZPB vyslovuje poďakovanie starostom Báhoňa a Kaplne a obecným zastupiteľstvám za  pochopenie pre činnosť organizácie i finančnú pomoc. Osobitná vďaka našich členov patrí starostovi Kaplne a nášmu tajomníkovi ZO SZPB Vladimírovi Vittekovi za poskytnutie miestnosti a vynikajúceho občerstvenia na výročnej schôdzi 10 apríla t.r.

Milan Bušo, predseda ZO SZPB Báhoň