Copyright 2022 - Obec Báhoň

Oznámenia

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenajatia poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Báhoň a vo vlastníctve vyhlasovateľa

OBEC BÁHOŇ

Oznamuje

  • zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy,
  • zápis detí na povinné predprimárne vzdelávanie do spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Báhoň pre školský rok 2022/2023

sa uskutoční v materskej škole

dňa 11.05.2022

dopoludnia v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

popoludní v čase od 15.00 hod. do 16.30 hod.

Spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na webovom sídle materskej školy www.msbahon.edupage.org a verejne prístupnom mieste.

Prosíme všetkých občanov, ktorí v našej obci poskytli ubytovanie ukrajinským odídencom, aby nahlásili na Obecný úrad v Báhoni od kedy sú ubytovaní, na akej adrese a v akom počte.

Tieto informácie sme povinní poskytnúť Okresnému úradu v Pezinku, ktorý eviduje komplexne tieto osoby v celom Bratislavskom kraji.
Taktiež Vás touto cestou oslovujeme, aby ste na obecný úrad nahlásili záujem dobrovoľne ubytovať odídencov vo Vašich domácnostiach.

Nakoľko ubytovanie sa poskytuje nielen na Potočnej ulici, ale i v súkromí, prosíme iniciatívnych občanov, aby svoju pomoc koordinovali s obecným úradom. Takto môžu byť veci prerozdelené cielene, adresne a hlavne podľa potrieb. Ak občania majú problém s vybavením potrebných dokladov pre ubytovaných odídencov ako štatút dočasného útočiska, dávky v hmotnej núdzi, školskú dochádzku a pod., kontaktujte obecný úrad. Pracovníci obce už pomohli vybaviť potrebné doklady ako aj školskú dochádzku prvým ubytovaným odídencom v našej obci.

Ďakujeme za pozornosť.

O Z N Á M E N I E

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021
Obec Báhoň oznamuje, že strategický dokument „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021“ je zverejnený na webovej stránke obce Báhoň www.bahon.sk  a k nahliadnutiu uložený na obecnom úrade v Báhoni v čase úradných hodín po dobu 14 dní.
Dátum vyvesenia dokumentu: 22.9.2021
Dátum zvesenia dokumentu: 7.10.2021

V Báhoni, dňa 22.9.2021
Ing. Ivan Patoprstý
Starosta obce

Dokument stiahnete kliknutím sem.

Textová forma dokumentu - čítajte ďalej.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021


Na Slovensku sa prvýkrát v histórii uskutočnilo integrované sčítanie, ktoré bolo založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Rozhodujúcim okamihom sčítania, bola polnoc  z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 bolo plne elektronickým sčítaním a prebiehalo v dvoch etapách:
1.  sčítanie domov a bytov
2.  sčítanie obyvateľov
Sčítanie domov a bytov prebiehalo v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, tentokrát bez účasti obyvateľov obce. Obec využila pre vyplnenie požadovaných údajov pre účely sčítania domov a bytov rôzne administratívne zdroje, ale hlavne podklady z obecnej evidencie a údaje z terénneho zisťovania.
Sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo v období od 15. februára do 31. marca 2021. Každý občan mal počas šiestich týždňov možnosť sa sčítať sám z tepla domova elektronicky, pomocou sčítacieho formulára.
Z celkového počtu obyvateľov Báhoňa 1 872, využilo možnosť samosčítania 89,5 % obyvateľov.
Pre občanov, ktorí nevyužili možnosť samosčítania do 31. marca 2021, bolo určené asistované sčítanie obyvateľov, ktoré prebiehalo v termíne od 3. mája do 13. júna 2021.
Po asistovanom sčítaní máme spočítaných 96% obyvateľov našej obce.
Konečné výsledky sčítania v roku 2021 budú zverejnené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Vážená občianka, Vážený občan,

Vaša obec spolu s ďalšími susednými obcami potrebujú vypracovať nový strategický dokument,  v ktorom bude plánovaný ďalší rozvoj obcí združených v rámci Mikroregiónu Červený Kameň.
Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluúčasť a spoluprácu pri získavaní Vašich názorov, skúseností, postojov a predstáv o ďalšom smerovaní rozvoja tohto územia, v ktorom žijete, pracujete a trávite voľný čas.
Vďaka týmto informáciám bude možné vypracovať dokument, ktorý pomôže riešiť Vami stanovené problémy a rozvíjať oblasti, ktoré sú podľa Vás dôležité pre rozvoj.
Vyplnený dotazník prosím odovzdajte do zberného boxu /schránky/, ktorá sa nachádza v budove OU na chodbe pred prevádzkou Slovenskej pošty najneskôr do 12.3.2021.
Dotazník je možné vyplniť aj elektronicky. Online formulár je dostupný aj na webovej stránke mikroregiónu www.mck.sk .
Všetkým, ktorý si nájdu čas na vyplnenie Dotazníka vopred ďakujeme.

OBEC Báhoň

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - Európsky fond regionálneho rozvoja

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň

Kód projektu: 302021K299

 Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební.

Stručný popis projektu: Projekt „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň“ pozostáva zo štyroch hlavných aktivít zameraných na modernizáciu jazykovej, fyzikálnej, biologicko/chemickej a polytechnickej učebne.

Dokument si stiahnete kliknutím na príslušný rok.

2017

2018

2019

2020

 

Vážení spoluobčania,

Od 1.1. 2020 platia na Zberovom dvore Báhoň nové pravidlá, ktoré do určitej miery splnili svoj účel, a to zvýšenie separácie druhotných odpadov, ako aj zvýšená kontrola čo a hlavne kto vyváža na náš Zberový dvor. Občania, ktorí si v roku 2020 neminuli všetky bezplatné vstupy na Zberový dvor, môžu modré a žlté kartičky používať do zaplnenia aj v roku 2021. Následne im na požiadanie bude vydaná nová kartička /modrá, resp. žltá/ buď na Obecnom úrade alebo priamo na Zberovom dvore zamestnancom OU Báhoň.

  1. MODRÉ kartičky – s dvanástimi vstupmi, pre tých, ktorí vlastnia v obci nehnuteľnosť, majú trvalý pobyt a platia 1 a viac poplatkov za zmesový komunálny odpad,
  2. ŽLTÉ kartičky – so štyrmi vstupmi, pre tých ktorí v obci vlastnia nehnuteľnosť, nemajú v obci trvalý pobyt a platia minimálne 1 poplatok za zmesový komunálny odpad na túto nehnuteľnosť.

Pri vstupe na  zberový dvor bude potrebné preukázať sa občianskym preukazom a kartičkou, kde Vám pracovník obecného úradu vyznačí  dátum vstupu na zberový dvor a podpíše sa. Na kartičkách sa bude vyznačovať odpad ako: nábytok, objemný odpad, konáre, nebezpečný odpad, ako farby, laky, oleje..  V prípade, ak občan nebude mať OP s kartičkou a finančnú čiastku za DSO, pracovník OU mu neumožní vstup na zberový dvor!!

Komodity - plasty, papier, kovy, sklo, VKM, textil môžu občania ukladať do zberných nádob rozmiestnených v obci alebo priniesť na Zberový dvor bezodplatne.

Vývoz drobného stavebného odpadu na zberový dvor sa nebude vyznačovať na kartičku, ale v zmysle VZN č. 3/2020 obce Báhoň o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady/KO/ a drobné stavebné odpady /DSO/ sa bude spoplatňovať priamo na mieste zberového dvora pracovníkom OÚ. Na rok 2021 je suma za 1 kg DSO schválená vo výške 0,05 €/kg.

Obec Báhoň v roku 2018 vyseparovala 16,86 % KO.

V roku 2019 to bolo už 31,17 % vyseparovaného KO.

Veríme, že tieto opatrenia prijmete s pochopením.

Obec Báhoň

Obec Báhoň vykonáva v súčasnej dobe pasportizáciu oboch našich cintorínov, spojenú s digitalizáciou cintorínov a prečíslovaním všetkých hrobových miest. Hrobové miesta, na ktoré ešte nie sú uzavreté nájomné zmluvy alebo nie je za ne uhradené nájomné, sú označované výzvou na úhradu (upozornenie). V zmysle Všeobecne záväzného nariadenie obce Báhoň č. 1/2016 o prevádzke pohrebísk, právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Zmluva musí mať písomnú formu. V súvislosti s prečíslovaním hrobových miest bude všetkým nájomcom doručená na podpis nová nájomná zmluva na užívané hrobového miesta. Ak nebol uhradený cintorínsky poplatok, je potrebné ho uhradiť priloženou poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na číslo účtu uvedené v zmluve.
Hroby, na ktoré nebude uzavretá nájomná zmluva a uhradený poplatok, budú označené a budú zrušené v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve a platného VZN č. 1/2016 o prevádzke pohrebísk v obci Báhoň. Žiadame preto užívateľov hrobových miest, ktorí nemajú uzatvorené nájomné zmluvy a hrobové miesto chcú naďalej užívať, aby sa prihlásili na Obecnom úrade.
Poplatky za užívanie hrobového miesta sú stanovené na 5 rokov nasledovne:
Jednohrob, detský hrob a urna: 10 €
Dvojhrob: 20 €
Trojhrob: 30 €
Štvorhrob: 40 €

CLAUDIANUM je nezisková organizácia poskytujúca dennú sociálnu starostlivosť pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorá funguje ako denné rehabilitačné stredisko v Modre.  Našim klientom poskytujeme sociálne služby - prostredníctvom pracovnej a sociálnej rehabilitácie aktivizujeme ich schopnosti a pripravujeme ich na čo najsamostatnejší život, ako aj na možnosť zamestnania sa v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Odborné činnosti so sociálnymi pracovníkmi, či rôzne nácviky dávajú priestor na upevnenie návykov a ďalšieho osobnostného rozvoja.

Mnohí takto znevýhodnení občania po ukončení špeciálneho základného, prípadne učňovského vzdelania, majú len minimálnu možnosť nájsť si primerané zamestnanie alebo iné uplatnenie. Väčšina z nich teda aj napriek snahe a chuti zaradiť sa do pracovného procesu, zostáva po ukončení vzdelania doma, kde sa ich nadobudnuté schopnosti nemajú možnosť ďalej rozvíjať, strácajú sa sociálne zručnosti a vytvára sa sociálna izolácia. Títo ľudia potrebujú žiť v komunite tak, ako my všetci. Jednou z foriem je rehabilitačné stredisko.

Sme denné zariadenie a klienti k nám každodenne prichádzajú zo svojich domovov, z miest a obcí okolia Modry. Spoločne vytvárame atmosféru na vzájomné prijatie, priestor na upevňovanie vlastnej hodnoty a porozumenie.  O tom, ako fungujeme,  čomu sa podrobnejšie venujeme, aké sú naše krátkodobé, či dlhodobé ciele sa dozviete na našej webstránke www.claudianum.sk a na profile FB www.facebook.com/claudianum.

Naším hlavným cieľom je, aby sa ľudia s mentálnym a kombinovaným postihnutím mohli zmysluplne rozvíjať.

Momentálne evidujeme 4 VOĽNÉ MIESTA pre klientov. Každé jedno miesto môže byť využité podľa individuálnych potrieb klienta. Ak poznáte vo svojom okolí niekoho, kto by chcel byť našou súčasťou, prosím kontaktujte nás. Je veľká škoda, ak takéto miesta zostávajú nevyužité.

CLAUDIANUM n.o.
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Hevierová
0948 077 647 - riaditeľka/štatutárka