Copyright 2021 - Obec Báhoň

Oznámenia

Vážená občianka, Vážený občan,

Vaša obec spolu s ďalšími susednými obcami potrebujú vypracovať nový strategický dokument,  v ktorom bude plánovaný ďalší rozvoj obcí združených v rámci Mikroregiónu Červený Kameň.
Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluúčasť a spoluprácu pri získavaní Vašich názorov, skúseností, postojov a predstáv o ďalšom smerovaní rozvoja tohto územia, v ktorom žijete, pracujete a trávite voľný čas.
Vďaka týmto informáciám bude možné vypracovať dokument, ktorý pomôže riešiť Vami stanovené problémy a rozvíjať oblasti, ktoré sú podľa Vás dôležité pre rozvoj.
Vyplnený dotazník prosím odovzdajte do zberného boxu /schránky/, ktorá sa nachádza v budove OU na chodbe pred prevádzkou Slovenskej pošty najneskôr do 12.3.2021.
Dotazník je možné vyplniť aj elektronicky. Online formulár je dostupný aj na webovej stránke mikroregiónu www.mck.sk .
Všetkým, ktorý si nájdu čas na vyplnenie Dotazníka vopred ďakujeme.

OBEC Báhoň

Výsledky testovania v obci Báhoň dňa 5. marca 2021:

počet testovaných - 671 osôb
pozitívnych - 1 osôb
miera pozitivity - 0,15 %

O prípadnom ďalšom kole testovania Vás budeme informovať.

Dokument si stiahnete kliknutím na príslušný rok.

2017

2018

2019

2020

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Vážení občania,

dňom 15.február začalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prečítajte si prosím informácie o SODB 2021 kliknutím na tento odkaz.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 

Vážení občania,

 v dňoch od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 prebehne sčítanie obyvateľov.

Každý obyvateľ sa sčíta elektronicky  – sám alebo s pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti.
Sčítanie sa realizuje vyplnením sčítacieho formulára, ktorý občania nájdu na stránke www.scitanie.sk.
Občania majú možnosť využiť sčítanie prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Príklad: Ak bol obyvateľ v tomto čase „slobodný“, a po 1. januári 2021 sa mu zmenil osobný stav na „ženatý“, do sčítacieho formulára vyplní údaj o osobnom stave „slobodný“.

Obecný úrad vyzýva občanov, aby sa v čo najväčšej možnej miere zapojili do sčítania elektronicky a v súvislosti s pandémiou čo najbezpečnejšie.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom sčítania obyvateľov môžete kontaktovať Obecný úrad na tel. čísle 033/6455340, alebo call centrum 02/20 92 49 19 .
Informácie nájdete na stránke obce, na úradnej tabuli  a na stránke www.scitanie.sk.

Vzor formulára si môžete pozrieť tu:

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara

Ďalšie informácie a tlačovú správu si prečítate kliknutím na tlačidlo čítať ďalej.

Vážení rodičia,

touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť za dve občianske združenia priamo v Báhoni, ktoré si kladú za cieľ pomoc rodičovskej rady škôlke a škole.
OZ Báhončatá a OZ Šanca deťom - Báhoň pomáhajú finančnými príspevkami škôlke a škole reagujúc na ziadosti učiteľov prípadne vedenia. Príjemcovia sú buď priamo žiaci alebo všeobecný prospech škôlky alebo školy. Ak ešte náhodou nemáte vybraného "svojho" poberateľa dvoch (troch) percent, prosím porozmýšľajte nad možnosťou "prispieť blízko", tam, kde sú výsledky viditeľné a overiteľné.

Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) : možno podať do konca

Ako dalej? Čítajte ďalej...

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - Európsky fond regionálneho rozvoja

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň

Kód projektu: 302021K299

 Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební.

Stručný popis projektu: Projekt „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň“ pozostáva zo štyroch hlavných aktivít zameraných na modernizáciu jazykovej, fyzikálnej, biologicko/chemickej a polytechnickej učebne.

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci
OREZU a VÝRUBU STROMOV.

ZSE vyzýva vlastníkov nehnuteľností, aby okliesnili alebo odstránili porasty, ktoré by mohli zasahovať do vedení alebo by ohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky zariadení ZSE.

Termín: do 7. januára 2021.

Termín na požiadanie o úhradu nákladov: do 15. decembra 2020.

Výzva ZSE ohľadom predmetného orezu a výrubu je dostupná po kliknutí sem.

Vážení spoluobčania,

Od 1.1. 2020 platia na Zberovom dvore Báhoň nové pravidlá, ktoré do určitej miery splnili svoj účel, a to zvýšenie separácie druhotných odpadov, ako aj zvýšená kontrola čo a hlavne kto vyváža na náš Zberový dvor. Občania, ktorí si v roku 2020 neminuli všetky bezplatné vstupy na Zberový dvor, môžu modré a žlté kartičky používať do zaplnenia aj v roku 2021. Následne im na požiadanie bude vydaná nová kartička /modrá, resp. žltá/ buď na Obecnom úrade alebo priamo na Zberovom dvore zamestnancom OU Báhoň.

  1. MODRÉ kartičky – s dvanástimi vstupmi, pre tých, ktorí vlastnia v obci nehnuteľnosť, majú trvalý pobyt a platia 1 a viac poplatkov za zmesový komunálny odpad,
  2. ŽLTÉ kartičky – so štyrmi vstupmi, pre tých ktorí v obci vlastnia nehnuteľnosť, nemajú v obci trvalý pobyt a platia minimálne 1 poplatok za zmesový komunálny odpad na túto nehnuteľnosť.

Pri vstupe na  zberový dvor bude potrebné preukázať sa občianskym preukazom a kartičkou, kde Vám pracovník obecného úradu vyznačí  dátum vstupu na zberový dvor a podpíše sa. Na kartičkách sa bude vyznačovať odpad ako: nábytok, objemný odpad, konáre, nebezpečný odpad, ako farby, laky, oleje..  V prípade, ak občan nebude mať OP s kartičkou a finančnú čiastku za DSO, pracovník OU mu neumožní vstup na zberový dvor!!

Komodity - plasty, papier, kovy, sklo, VKM, textil môžu občania ukladať do zberných nádob rozmiestnených v obci alebo priniesť na Zberový dvor bezodplatne.

Vývoz drobného stavebného odpadu na zberový dvor sa nebude vyznačovať na kartičku, ale v zmysle VZN č. 3/2020 obce Báhoň o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady/KO/ a drobné stavebné odpady /DSO/ sa bude spoplatňovať priamo na mieste zberového dvora pracovníkom OÚ. Na rok 2021 je suma za 1 kg DSO schválená vo výške 0,05 €/kg.

Obec Báhoň v roku 2018 vyseparovala 16,86 % KO.

V roku 2019 to bolo už 31,17 % vyseparovaného KO.

Veríme, že tieto opatrenia prijmete s pochopením.

Obec Báhoň

Obec Báhoň vykonáva v súčasnej dobe pasportizáciu oboch našich cintorínov, spojenú s digitalizáciou cintorínov a prečíslovaním všetkých hrobových miest. Hrobové miesta, na ktoré ešte nie sú uzavreté nájomné zmluvy alebo nie je za ne uhradené nájomné, sú označované výzvou na úhradu (upozornenie). V zmysle Všeobecne záväzného nariadenie obce Báhoň č. 1/2016 o prevádzke pohrebísk, právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Zmluva musí mať písomnú formu. V súvislosti s prečíslovaním hrobových miest bude všetkým nájomcom doručená na podpis nová nájomná zmluva na užívané hrobového miesta. Ak nebol uhradený cintorínsky poplatok, je potrebné ho uhradiť priloženou poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na číslo účtu uvedené v zmluve.
Hroby, na ktoré nebude uzavretá nájomná zmluva a uhradený poplatok, budú označené a budú zrušené v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve a platného VZN č. 1/2016 o prevádzke pohrebísk v obci Báhoň. Žiadame preto užívateľov hrobových miest, ktorí nemajú uzatvorené nájomné zmluvy a hrobové miesto chcú naďalej užívať, aby sa prihlásili na Obecnom úrade.
Poplatky za užívanie hrobového miesta sú stanovené na 5 rokov nasledovne:
Jednohrob, detský hrob a urna: 10 €
Dvojhrob: 20 €
Trojhrob: 30 €
Štvorhrob: 40 €


f t g