Copyright 2017 - Obec Báhoň

Oznámenia

Vážení občania,

zber ojazdených pneumatík zabezpečujú podľa zákona všetky prevádzky pneuservisov. Pokiaľ máte na dvore ojazdené pneu a chystáte sa ich odovzdať, prosím urobte tak na zberných miestach.
Informačný leták si stiahnete kliknutím sem.

Ďakujeme že pomáhate chrániť životné prostredie!

Obec Báhoň prijme opatrovateľku do Zariadenie opatrovateľskej služby na Potočnej č.13.
- kvalifikačné predpoklady: opatrovateľský kurz, zdravotná škola alebo prax a skúsenosti v oblasti práce so seniormi
- podrobnejšie informácie u p. Zemčíkovej t. č . 0336455444 alebo priamo v ZOS na Potočnej 13

Vážení občania,

Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2016 vznikla daňová povinnosť, povinní v lehote do 31.januára 2017 podať Priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Táto povinnosť sa týka všetkých daňovníkov, ktorí v roku 2016:
- kúpili alebo predali nehnuteľnosť, t.j. rodinný dom, byt, záhradu, pozemok, ornú pôdu atď.
- nadobudli nehnuteľnosť dedením alebo darovaním
- ďalej daňovníci, ktorým v roku 2016 bolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie na stavbu – rodinný dom.

V prípade nepodania Daňového priznania k dani z nehnuteľnosti hrozí daňovníkovi uloženie pokuty podľa §§ 154 a 155 Zákona č. 563/2009  Z.z. o správe daní.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti môžete podať na Obecnom úrade Báhoň v rámci úradných hodín, a to:
Pondelok    od 8:00 hod. do 17:00 hod.
Streda        od 8:0hod. do 17:00 hod.
Piatok        od 8:0hod. do 12:00 hod.  

Potrebné tlačivá sú k dispozícií na webovej stránke obce www.bahon.sk (v sekcií zoznam tlačív) a aj na Obecnom úrade Báhoň.

Informácie na:
Tel. č. 033/6455340 - Hrnčiarová
OBEC Báhoň – Obecný úrad, SNP 65, 900 84  Báhoň

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo, ktorá pre našu obec zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, žiada všetkých občanov, aby si svoje smetné nádoby vykladali v deň vývozu odpadu najneskôr o 6.00 hod. alebo deň vopred.

Občania opakovane reklamujú nezrealizovanie vývozu odpadu z dôvodu nevyloženia smetnej nádoby včas!!
Nie je v silách spoločnosti AVE opätovne prejsť všetky ulice v rámci obce druhý krát.

Ďakujeme za pochopenie.

Vážení občania,

prosím venujte pozornosť nasledovnému oznamu ohľadom lekárskej pohotovostnej služby.

 

Zmena ordinačných hodín :

Pondelok – Piatok – 16:00 – 07:00 hod

Sobota, Nedeľa, sviatky – nepretržite 

Kontakt na výjazdového lekára : 0918 080 112

Za výjazd lekára domov sa platí pohotovostný poplatok 1,99 EUR a v prípade potreby alebo žiadosti pacienta máme k dispozícií CRP prístroj. Cena za vyšetrenie CRP je 8,00 EUROstatné výkony spojené s výjazdom (kilometre, ošetrenie...) prepláca poisťovňa.

Po kliknutí na odkaz nižšie si môžete prečítať celý dokument s podrobnosťami.

>>> oznamenie_pohotovost.pdf <<<

Príloha č. 1 k ORPZ-PK-VO-8-006/2016

Polícia SR Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku
Prílohu ku tomuto článku si stiahnete kliknutím sem.

Vážení občania,

na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho skutočný príbuzný alebo známy. Ak senior nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky. Následne uvedú, že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze osobne a preto posielajú kolegu, asistentku, kamaráta alebo inú osobu. Polícia preto odporúča seniorom, aby si vždy overili, či naozaj volá ich skutočný príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný.

 

Pozor na požiare!

 V období žatvy a zberu krmovín každoročne dochádza k požiarom. Ich príčinami sú predovšetkým zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie suchých porastov, deti ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, samovznietenie a technické poruchy na poľnohospodárskej technike.

List od SPP a.s. ohľadom nasadzovania nového druhu odorantu (zápachovej látky) si môžete stiahnuť kliknutím sem

Platobný systém E-KOLOK už aj v našom kraji

Nový platobný systém E-KOLOK  ako súčasť elektronizácie verejnej správy predstavuje úplne nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov. Cieľom je zvýšiť komfort občana a firiem pri platení správnych a súdnych poplatkov (v novom platobnom systéme už nie sú potrebné papierové kolky). V rámci nového systému sa postupne inštalujú samoobslužné platobné terminály, ktoré okrem hotovosti umožňujú aj platbu kartou.

(čítajte celý článok)

Upozorňujeme mládež, ktorá sa vo večerných hodinách a cez víkendy zdržiava na schodoch do budovy Obecného úradu a pošty, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Nakoľko  neustále   znečisťujú  tieto priestory   papiermi, ohorkami z cigariet a fľašami od alkoholu   budú   kamerové záznamy  odovzdané na políciu k riešeniu  znečisťovania verejného priestranstva ako priestupok.
Následne budú    ich  rodičia  predvolaní na  komisiu ochrany verejného poriadku  a   bude im uložená pokuta.

V mesiaci júl Obec uskutočnila výmenu okien na prízemí na budove Materskej školy v Báhoni. Touto cestou chce prispieť k zlepšeniu podmienok pri výchove a vzdelávaní našich najmenších. Projekt "Výmena okien na budove Materskej školy Báhoň" sa uskutočnil s finančným príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja.Infoleták stiahnete kliknutím SEM.


f t g