Copyright 2020 - Obec Báhoň

Oznámenia

Slovenská pošta oznamuje občanom, že z dôvodu opatrení proti koronavírusu bude od utorka 24.3.2020 až do odvolania otvorená v nasledovných časoch:

Pondelok až piatok: 8:00 - 12:00
Streda aj poobede: 13:00 - 16:00

Žiadame klientov, aby do priestorov pošty vstupovali len v ochranných rúškach!
ĎAKUJEME!

Vážení občania,

  • z dôvodu ochrany obyvateľstva a pracovníkov OR PZ sú v platnosti obmedzenia stránkových hodín OR PZ v Pezinku.Najdôležitejšie informácie:
    Zníženie rozsahu stránkových hodín na 3 hodiny denne, a to od 8.00 do 11.00 hod., v stredu to bude od 13.00 do 16.00.
  • Vyhotovené občianske preukazy sa budú zasielať poštou na adresu určenú občanom, resp. na adresu trvalého pobytu
  • Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby
  • Nebudú vykonávané úkony, ktoré znesú odklad

Detaily obmedzení a ďalšie informácie si prečítajte po kliknutí sem.

Doplňujúca informácia platná od 1. apríla je dostupná po kliknutí sem.

O B E C   B Á H O Ň
Obecný úrad, ulica SNP 65, 900 84  Báhoň, tel. 033/6455 340

Obmedzenie otváracích hodín

S účinnosťou od 16. marca 2020  budú úradné hodiny až do odvolania nasledovné

Pondelok    8:00 – 11:00 hod.
Streda        8:00 – 11:00 hod.
Piatok        8:00 – 11:00 hod.

Vstup na OU je možný iba s ochrannou rúškou!!!


Počas tohto obmedzenia Obecný úrad Báhoň vybavuje iba občanov s trvalým pobytom v obci Báhoň.
Vzhľadom k aktuálnej situácii odporúčame občanom, aby namiesto návštevy OÚ zvážili komunikáciu mailom


starosta (zavináč) bahon (bodka) sk
matrika (zavináč) bahon (bodka) sk
dane (zavináč) bahon (bodka) sk
financie (zavináč) bahon (bodka) sk

alebo telefonicky na tel. č. 033/6455340.

Ing. Ivan Patoprstý, starosta obce

Obec Báhoň, v zastúpení Ing. Ivanom Patoprstým, starostom obce, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Báhoň, na základe usmernenia Ústredného krízového štábu MV SR a na odporúčanie Bratislavského samosprávneho kraja, vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k vírusu COVID 19 v celej našej krajine, nariaďuje obec nasledovné.

S platnosťou  od 12.3.2020 (štvrtok) - do odvolania sa uzatvára prevádzka a činnosť Základnej školy s materskou školou, Báhoň.

O ďalšom postupe Vás budeme bezodkladne informovať.

Informačný leták ako predchádzať prenosu vírusu je dostupný z webových stránok Úradu verejného zdravotníctva SR, prečítate si ho priamo kliknutím sem.

Dokument si stiahnete kliknutím na príslušný rok.

2017

2018

2019

Vážení rodičia,

dopyt združení a neziskoviek po možnosti získať dve či tri percentá z dane je v terajšom období neprehliadnuteľný. Touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť za dve občianske združenia priamo v Báhoni, ktoré si kladú za cieľ pomoc rodičovskej rady škôlke a škole.
OZ Báhončatá a OZ Šanca deťom - Báhoň pomáhajú finančnými príspevkami škôlke a škole reagujúc na ziadosti učiteľov prípadne vedenia. Príjemcovia sú buď priamo žiaci alebo všeobecný prospech škôlky alebo školy. Ak ešte náhodou nemáte vybraného "svojho" poberateľa dvoch (troch) percent, prosím porozmýšľajte nad možnosťou "prispieť blízko", tam, kde sú výsledky viditeľné a overiteľné.

Ako dalej? Čítajte ďalej...

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci
OREZU a VÝRUBU STROMOV.

ZSE vyzýva vlastníkov nehnuteľností, aby okliesnili alebo odstránili porasty, ktoré by mohli zasahovať do vedení alebo by ohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky zariadení ZSE.

Termín: do 7. januára 2020.

Termín na požiadanie o úhradu nákladov: do 30. novembra 2019.

Výzva ZSE ohľadom predmetného orezu a výrubu je dostupná po kliknutí sem.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre všetky miesta na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec dňom 03. júla 2019 od 10:00 hod. do odvolania.
Podrobné znenie oznámenia si prečítate po stiahnutí dokumentu kliknutím sem.

AJ V BLÍZKOSTI ŠKÔL A ŠKÔLOK ČÍHAJÚ ZLODEJI!

 

OR PZ v PezinkuPolicia SR oznamuje:

 Opätovne sa vyskytol v okrese Pezinok prípad krádeže kabelky z odstaveného vozidla spred materskej škôlky, kedy zlodej využil chvíľu, za ktorú si rodič vyzdvihne dieťa zo zariadenia.

 V tejto súvislosti polícia upozorňuje občanov na to, aby si v žiadnom prípade nenechávali vo vozidle kabelky, doklady a iné cenné veci na sedadlách, pod sedadlami, čo neujde pozornosti číhajúcemu zlodejovi a za krátku chvíľu Vám spôsobí škodu na vozidle a zmocní sa tak Vašich vecí, ktoré ste si tam ponechali bez dozoru.

 Ak spozorujete podozrivé osoby alebo podozrivé vozidlá, ktoré sa pohybujú v okolí škôl a škôlok, ihneď volajte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Oznámenie vo formáte PDF si stiahnete kliknutím sem.

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

Názov projektu: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň

Kód projektu: 310011L459

 

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Báhoň

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Báhoň. Hlavnou aktivitou projektu je „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“. Realizácia hlavnej aktivity projektu sa predpokladá na 6 mesiacov. Za uvedené obdobie dôjde k obstaraniu 620 kompostérov pre domácnosti a 30 pre obec.

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci
OREZU a VÝRUBU STROMOV
v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.


f t g