Copyright 2020 - Obec Báhoň

Oznámenia

Upozorňujeme mládež, ktorá sa vo večerných hodinách a cez víkendy zdržiava na schodoch do budovy Obecného úradu a pošty, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Nakoľko  neustále   znečisťujú  tieto priestory   papiermi, ohorkami z cigariet a fľašami od alkoholu   budú   kamerové záznamy  odovzdané na políciu k riešeniu  znečisťovania verejného priestranstva ako priestupok.
Následne budú    ich  rodičia  predvolaní na  komisiu ochrany verejného poriadku  a   bude im uložená pokuta.

V mesiaci júl Obec uskutočnila výmenu okien na prízemí na budove Materskej školy v Báhoni. Touto cestou chce prispieť k zlepšeniu podmienok pri výchove a vzdelávaní našich najmenších. Projekt "Výmena okien na budove Materskej školy Báhoň" sa uskutočnil s finančným príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja.Infoleták stiahnete kliknutím SEM.

Dňa 26.6.2013 sa konalo na OÚ v Báhoni prijatie najlepších žiakov v školskom roku 2012/2013 ZŠ Báhoň u starostu obce.

Všetkým odmeneným gratulujeme a do ďalšieho roka želáme veľa študijných úspechov.
(Pre foto a zoznam žiakov prosím čítajte celý článok)

Vážení občania, milí žiaci základnej školy a všetci zúčastnení,

s radosťou zverejňujeme poďakovanie žiakov Základnej školy vo Veľkých Levároch, za pomoc pri akcii

"Pomôžte Markovi" - zbieraním vrchnákov z PET fliaš. Úplný text si môžete prezrieť kliknutím sem.

O akcii si prečítate priamo na stránke školy - kliknite si: http://zsvlevare.edupage.org/.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku oznamuje občanom, že na Obvodnom oddelení Policajného zboru Modra prišlo k zmene telefónneho čísla. Pôvodné telefónne čísla 033 6472333, 033 6472334 boli zrušené. Telefonický kontakt na stálu službu OO PZ Modra je 096152 3905, alebo 096152 3906.

Vážení občania,

ako ste si isto všimli, v obci nahradili staré kontajnery na plastové fľaše nové zberné nádoby, ktoré sú určené na zber širšieho sortimentu recyklovateľných plastov. Prosím venujte pozornosť zopár pravidlám pri triedení odpadu, ktoré odporúča spoločnosť, ktorá pre nás odpad separuje.

SKLO - do zelených kotajnérov alebo igelitových vriec sa vhadzujú: nevratné obaly zo skla od nápojov, tabuľové sklo, sklenené črepy, sklenené nádoby a pod.

Nevhadzuje sa - porcelán, autosklo, zrkladá, keramika, TV obrazovky a pod.

PLASTY - do žltých kontajnérov alebo igelitových vriec sa vhadzujú: PET flaše (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošpliapnutím, stlačením), fólie, sáčky, kelímky a pod.

Nevhadzuje sa - PET flaše od potravinárskych oeljov, novodurové trúbky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.

(zdroj: http://avesk.sk)

  Obecný úrad Báhoň prešiel v mesiaci október 2011 čiastočnou rekonštrukciou, pri ktorej sa vykonala v administratívnej časti OÚ výmena drevených okien za plastové, vymenili sa  rozvody elektrickej energie, telefónne rozvody i počítačové rozvody. Taktiež sa vymaľovali všetky vstupné i administratívne priestory. Výmena okien bola vykonaná s finančným príspevkom od Bratislavského samosprávneho kraja.

  PDF súbor s infostránkou projektu nájdete v časti Zverejňovanie.

UPOZORNENIE

Upozorňujeme vlastníkov psov, aby nepoužívali tenisové kurty a štadión na venčenie svojich psov. Areál je určený na športové aktivity a pre mamičky s deťmi a nie na venčenie psov, ktoré znečisťujú tieto priestranstvá výkalmi. Areál tenisových kurtov, štadión a areál ZŠ s MŠ sú označené tabuľkami zákazu vodenia psov.

V prípade porušenia tohto zákazu budú majitelia psov pokutovaní.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA Bratislava
Pobočka Pezinok, Radničné námestie č.9

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 - 17.00 hod
Utorok 8.00 - 14.00 hod
Streda 8.00 - 16.30 hod
Štvrtok neúradný
Piatok 8.00 - 14.00 hod


Číslo telefónu:
033/ 640 8556
033/ 640 5662

Usmernenia pre občanov
na dodržiavanie VZN obce o likvidácii odpadov

Chceme vás upozorniť na zvýšené množstvo odpadu všetkých druhov na zberovom dvore. V záujme nás všetkých je, aby na zberový dvor vyvážali odpad len naši občania s trvalým pobytom, ktorí si riadne každoročne platia za vývoz komunálneho odpadu.

Preto od 1. júla 2008 bude povinnosť občana:
Pri vývoze na zberový dvor preukázať sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v obci Báhoň.
 
(Čítajte ďalej celý článok)  


f t g