Copyright 2023 - Obec Báhoň

O Z N Á M E N I E

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021
Obec Báhoň oznamuje, že strategický dokument „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021“ je zverejnený na webovej stránke obce Báhoň www.bahon.sk  a k nahliadnutiu uložený na obecnom úrade v Báhoni v čase úradných hodín po dobu 14 dní.
Dátum vyvesenia dokumentu: 22.9.2021
Dátum zvesenia dokumentu: 7.10.2021

V Báhoni, dňa 22.9.2021
Ing. Ivan Patoprstý
Starosta obce

Dokument stiahnete kliknutím sem.

Textová forma dokumentu - čítajte ďalej.

Oznámenie o strategickom dokumente
(podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a doplnení niektorých zákonov)
ZMENY A DOPLNKY
ÚZEMNEHO PLÁNU OBCE
VIŠTUK 06/2021
August 2021
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 –
Návrh“ 2
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
Obec Vištuk
2. Identifikačné číslo
00305171
3. Adresa sídla
Obecný úrad Vištuk 353
90085 Vištuk
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa.
Ing. Mária Vráblová - starostka
Obecný úrad Vištuk 353
90085 Vištuk
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD :
Ing. arch. Jana Zlámalová, preukaz OSO reg.č.396
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie.
Ing. arch. Milan Zelina
Panská 15, 811 01 Bratislava 841 05 Bratislava
+421 903 341 978
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 –
Návrh“ 3
II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
Zmeny a Doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 – Návrh
2. Charakter.
Zmeny a doplnky ÚPN-O Vištuk č. 06/2021 predstavujú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá bude vypracovaná v zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle § 12 a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v textovej a grafickej časti.
Uvedený dokument Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe rozsahu riešeného územia, navrhovaného funkčného využitia a priestorového usporiadania je možné konštatovať, že Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021, ako strategický dokument, ktorý bude riešiť využitie menšieho územia na miestnej úrovni a nebude mať významný vplyv na životné prostredie.
3. Hlavné ciele.
Hlavným cieľom obstarania Zmien a Doplnkov Územného plánu obce Vištuk 06/2021 je:
• zmena funkčného využitia pozemkov s parc. č. 3087 (výmera 17.069 m2) a 3088 (výmera 3.741 m2), ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce v lokalite. Horné lúky, z poľnohospodárskej pôdy na Poľnohospodársku usadlosť – pre pestovanie bylín.
Dôvod obstarania týchto Zmien a Doplnkov Územného plánu obce Vištuk 06/2021 je podpora hodnotnejšieho využitia nízkoprodukčnej poľnohospodárskej pôdy, cestovného ruchu a agroturistiky.
4. Obsah (osnova).
Štruktúra strategického dokumentu a obsahová náplň jednotlivých kapitol spĺňa náležitosti zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 12 a § 17 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Obsah návrhu riešenia územného plánu sa skladá z textovej a grafickej časti. Textová časť sa skladá zo smernej a záväznej časti.
Obsah návrhu riešenia Zmien a doplnkov sa skladá z textovej a grafickej časti.
Grafická časť Územného plánu obce Vištuk v úplnom znení podľa Zmien a Doplnkov 02/2014 a ZaD 03/2017 obsahuje hlavné výkresy v mierke 1:10 000 a 1:5000. Výkres „širších vzťahov“ – komplexný návrh je v mierke 1: 10 000. Výkresy grafickej časti riešených Zmien a Doplnkov Územného plánu obce Vištuk 06/2021 sú spracované ako priesvitky grafickej časti Územného plánu obce Vištuk v úplnom znení podľa Zmien a Doplnkov 02/2014 a ZaD 03/2017 a obsahujú:
č.
Názov výkresu
Mierka
1
Výkres širších vzťahov na podklade UPN regiónu BSK
1: 50 000
2
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s legendou „širších vzťahov“ Územného plánu obce Vištuk v úplnom znení podľa Zmien a Doplnkov 02/2014 a 03/2017
1: 10 000
3
Výkres riešenia verejného dopravného a technického vybavenia
1: 10 000
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 –
Návrh“ 4
4
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability
1: 10 000
5
Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely
1: 10 000
6
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
1: 10 000
Výkresy č. 2-6 sú riešené, ako priesvitka výkresu „širších vzťahov“ Územného plánu obce Vištuk v úplnom znení podľa Zmien a Doplnkov 02/2014 a 03/2017.
5. Uvažované variantné riešenia.
Zmeny a Doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 sa nemôžu spracovávať variantne (pri riešení zmien a doplnkov ÚPD sa vychádza zo stavebného zákona, kde sa pri obstarávaní zmien a doplnkov postupuje podľa § 22 - §28 stavebného zákona – v zmysle uvedených ustanovení nie je možné predložiť alternatívne riešenie a tak sa zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie z hľadiska alternatívneho riešenia posudzujú podľa vo vzťahu k nulovému riešeniu).
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.
Časový harmonogram prác na strategickom dokumente Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 bude pozostávať z nasledujúcich etáp:
• Návrh Zmien a Doplnkov UPN obce Vištuk 08/2021
• Čistopis Zmien a Doplnkov UPN obce Vištuk do 30 dní od schválenia v OZ
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom.
Záväzným podkladom pre dokument Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 je:
• ÚPN-R Bratislavského kraja a jeho záväzná časť v znení zmien a doplnkov.
Východiskovým podkladom pre dokument Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 je:
• Územný plán obce Vištuk v znení zmien a doplnkov
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie.
Obecné zastupiteľstvo obce Vištuk
9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie).
• uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Vištuk
• všeobecne záväzné nariadenie obce Vištuk, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť.
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 –
Návrh“ 5
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy.
Vstupmi strategického dokumentu sú príslušné ustanovenia právnych predpisov v oblasti ochrany a tvorby krajiny, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a zhodnotenie všetkých relevantných údajov o danom území, najmä zhodnotenie materiálov použitých pri vypracovaní strategického dokumentu (uvedené v bode V.2. tohto oznámenia).
A. Pôda - záber pôdy celkom, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, bonita).
Predmetom Zmien a doplnkov Územného plánu obce Vištuk 06/2021 je rozvojová lokalita Horné lúky navrhnutá na funkčné využitie:
• poľnohospodárska usadlosť – pre pestovanie bylín
Záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely predstavuje 1 lokalita navrhovaná na funkciu poľnohospodárska usadlosť – pre pestovanie bylín. Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely predstavuje záber pôdy s celkovou rozlohou 2,0808 ha, z toho 2,0808 ha poľnohospodárskej pôdy. Rozvojová lokalita sa nenachádza na pôdnych jednotkách zaradených medzi najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu.
B. Voda - z toho pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), odkanalizovanie.
Pozemky s parc. č. 3087 a 3088 navrhnuté na zmenu funkčného využitia v extraviláne, nachádzajúce sa v lokalite Horné lúky, budú zásobované pitnou vodou autonómne bez napojenia a distribučnú sieť prostredníctvom studne s domácou vodárňou CAM88/50 I o výkone 1,1 kW s potrubím HDPE D32 dĺžky 30 m.
Zásobovanie vodou aj odkanalizovania navrhovanej lokality bude riešené v dokumente Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021.
C. Suroviny - druh a spôsob získavania.
V rámci k. ú. obce Vištuk sa nachádza prieskumné územie (PÚ) Trnava – horľavý zemný plyn určené pre držiteľa NAFTA, a.s. Bratislava s platnosťou do 31.03.2018. Rozvojová lokalita sa nachádza v prieskumnom území, resp. takmer celé katastrálne územie Vištuk sa nachádza v predmetnom prieskumnom území.
D. Energetické zdroje - druh a spotreba.
Elektrická energia
Riešené územie je v súčasnosti napojené na distribučnú sieť elektrickej energie prostredníctvom existujúceho miesta spotreby číslo: 311 014 3375 s ističom: 32A.
Plyn
V k. ú. obce sa v súčasnosti nachádza distribučná sieť s príslušenstvom prevádzkovaná SPP-D - VTL plynovod DN150, PN2,5MPa z ktorého je napájaná cez VTL plynovod DN80, PN2,5MPa a RS Vištuk Hlavná s výkonom 1200Nm3/hod. V obci sa nachádza miestna distribučná sieť PN 100kPa a 2,1kPa.
Riešené územie nie je navrhnuté na ZÁSOBOVANIE PLYNOM.
E. Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru.
Zmeny a Doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 stabilizujú verejné dopravné a technické vybavenie obce. Jediným doplnením verejného dopraveného vybavenia je premostenie toku Poľného kanála s čím SVP, š.p. vyjadril súhlas.
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 –
Návrh“ 6
2. Údaje o výstupoch.
A. Ovzdušie - hlavné zdroje znečistenia.
Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. V rámci okresu je ovplyvnené existujúcimi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, automobilovou dopravou, ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov.
V rámci Environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky (SAŽP, 2016) sa riešené územie nachádza v širšom okolí Bratislavskej zaťaženej oblasti, avšak vďaka priaznivým geomorfologickým a klimatickým podmienkam je prostredie vyhovujúce.
V obci Vištuk sú evidované stredné a malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
B. Voda - celkové množstvo, druh, kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd, čistiareň odpadových vôd.
Z hľadiska hydrologického členenia zaraďujeme riešené územie do povodia Dunaja, v rámci čiastkových povodí do povodia Váhu. Čiastkové povodie Váhu sa v riešenom území člení na základné povodie - Malý Dunaj po ústie Čiernej vody (4-21-15).
V blízkosti rozvojovej lokality ani v k. ú. Vištuk sa nenachádza žiadny sledovaný profil na kvalitu povrchových vôd. V blízkosti riešeného územia sa nachádza Poľný kanál a Vištucký potok, ktorých kvalita vôd je ovplyvňovaná predovšetkým antropogénnou a poľnohospodárskou činnosťou.
C. Odpady - celkové množstvo za rok, spôsob nakladania s nimi.
Nakladanie s odpadmi ako aj návrh riešenia odpadového hospodárstva budú riešené v dokumente Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021.
D. Hluk a vibrácie.
Hluk a vibrácie patria k najvážnejším rizikovým faktorom zdravia človeka, avšak vplývajú aj na živočíšstvo. Negatívne pôsobia na zdravotný stav ľudí, vyvolávajú poruchy sluchu, psychiky a zapríčiňujú neurózy. Vibrácie sú aj poškodzujúcim faktorom stavieb a konštrukcií.
V rámci obce Vištuk predstavujú bodové zdroje hluku malé prevádzky. Líniovým zdrojom hluku je automobilová doprava na ceste II/504 a miestnych účelových komunikáciách.
Pri realizácii činností je potrebné v maximálnej miere realizovať všetky dostupné opatrenia, ktoré zabezpečia dodržanie prípustných hodnôt hluku a vibrácií pre vonkajšie a vnútorné prostredie v zmysle vyhlášky MZ SR 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí.
E. Žiarenie a iné fyzikálne polia.
Na základe mapy prírodnej rádioaktivity (ŠGÚDŠ, 2021) sa riešené územie nachádza v oblasti s nízkym radónovým rizikom. Radónové riziko bude potrebné spresniť podrobným radónovým prieskumom v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. Na základe výsledku meraní budú navrhnuté a realizované protiradónové opatrenia.
F. Doplňujúce údaje
Na území obce Vištuk nie sú navrhované žiadne významné terénne úpravy a zásahy do krajiny.
Navrhované funkčné využitie a priestorové usporiadanie rozvojovej lokality č. 01 Horné lúky nepredstavuje negatívny zásah do zložiek životného prostredia obce Vištuk ani okolitých obcí.
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 –
Návrh“ 7
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.
Návrh riešenia dokumentu Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021predstavuje územnoplánovací dokument, ktorý nemá priamy vplyv na životné prostredie. Za nepriame vplyvy strategického dokumentu môžeme považovať zmenu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vznik nových plôch, záber poľnohospodárskej pôdy a nároky na novú infraštruktúru. Avšak tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný strategický dokument stanovuje limity a regulatívy na elimináciu negatívnych javov, čím prispieva k skvalitneniu životného prostredia v obci.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
Strategický dokument nepredpokladá vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva.
5. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (NATURA 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.) vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie.
A. Územná ochrana
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov definuje ochranu prírody a krajiny ako starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy, nerasty, skameneliny, geologické a geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o vzhľad a využívanie krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny, podporou a spoluprácou s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, ako aj spoluprácou s orgánmi verejnej správy. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí v riešenom území navrhovaných zmien a doplnkov prvý stupeň ochrany. Z hľadiska pôsobnosti orgánu štátnej ochrany prírody spadá riešené územie pod Štátnu ochranu prírody SR - Správa CHKO Malé Karpaty.
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa v k. ú. Vištuk nenachádzajú žiadne chránené územia.
B. NATURA 2000
V rámci sústavy chránených území NATURA 2000 sa v k. ú. Vištuk nenachádza žiadne chránené vtáčie územie ani územie európskeho významu. Navrhovaná rozvojová lokalita sa nachádza mimo chránených území sústavy NATURA 2000 a nebude mať ani vplyv na vzdialenejšie územia sústavy NATURA 2000.
C. Ochrana drevín
Stromy alebo skupiny stromov chránené v zmysle § 49 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov predstavujú stromy s významnou kultúrnou, vedeckou a krajinotvornou funkciou. V k. ú. Vištuk nie sú evidované chránené stromy.
Na predmetných pozemkoch sa nenachádzajú dreviny, t. z. nedôjde k výrubu žiadnych drevín. Pri realizácii rozvojovej lokality je potrebné rešpektovať existujúcu sprievodnú zeleň Poľného kanála.
D. Mokrade
Z medzinárodného hľadiska sú mokrade okrem Smernice EÚ o biotopoch a smernice o vtákoch chránené najmä Dohovorom o mokradiach (Ramsarský dohovor), ku ktorému Slovenská republika pristúpila 1. 1. 1993. V zmysle Ramsarského dohovoru sa v k. ú. Vištuk nenachádza žiadna mokraď.
V rámci mokradí na území Slovenskej republiky je vedená databáza mokradí lokálneho, regionálneho, národného a medzinárodného významu, ktorá bola spracovaná ako výsledok 10 ročného mapovania mokradí do roku 2000. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad mokradí v k. ú. Vištuk.
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 –
Návrh“ 8
Tabuľka 1 Prehľad mokradí v k. ú. Vištuk P. č. Názov mokrade Okres Obec Rozloha (ha) Význam
1.
Vodná nádrž Vištuk
PK
Vištuk
29
lokálny
Zdroj: ŠOP SR
Mokraď sa nachádza mimo územia rozvojovej lokality.
E. Územný systém ekologickej stability
Prvky Regionálneho územného systému ekologickej stability sú spracované v zmysle Regionálneho územného systému ekologickej stability Bratislava-vidiek (Staníková a kol., 1993) resp. v zmysle ÚPN-R Bratislavského kraja v znení zmien a doplnkov a ÚPN-O Vištuk v znení zmien a doplnkov. V dotyku s rozvojovou lokalitou sa nachádza miestny biokoridor Poľný kanál.
Navrhované funkčné využitie a priestorové usporiadania rozvojovej lokality nebude mat vplyv na miestny biokoridor.
F. Ochrana prírodných zdrojov
Ochrana pôdnych zdrojov
Podľa nariadenia Vlády SR č. 58/2013 Z. z. nie je poľnohospodárska pôda v riešenom území zaradená medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy.
Záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely predstavuje 1 lokalita navrhovaná na funkciu poľnohospodárska usadlosť – pre pestovanie bylín. Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely predstavuje záber pôdy s celkovou rozlohou 2,0808 ha, z toho 2,0808 ha poľnohospodárskej pôdy. Rozvojová lokalita sa nenachádza na pôdnych jednotkách zaradených medzi najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu.
Ochrana vodných zdrojov
V zmysle § 33 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú stanovené citlivé oblasti, ktoré predstavujú vodné útvary povrchových vôd, v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné ako vodárenské zdroje, a ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúšťaných odpadových vôd. V zmysle nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti je celé územie Slovenskej republiky je zaradené medzi citlivé oblasti.
Podľa § 34 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vyhlásené zraniteľné oblasti, ktoré tvoria poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých koncentrácia dusičnanov je vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Zraniteľné oblasti sú vyhlásené prevažne v nižších polohách s poľnohospodárskou pôdou, kde je riziko ohrozenia vôd vyššou koncentráciou živín, predovšetkým dusičnanmi. V zmysle nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti je k. ú. Vištuk medzi zraniteľné oblasti.
V zmysle § 31 zákona č. 364/2004 Z. .z o vodách v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje Chránená vodohospodárska oblasť, ktorá predstavuje územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu povrchových a podzemných vôd. Do k. ú. Vištuk a teda ani do navrhovanej rozvojovej lokality nezasahuje žiadna chránená vodohospodárska oblasť.
Ochrana lesných zdrojov
Riešená rozvojová lokalita sa nachádza mimo lesných porastov.
G. Vyhodnotenie vplyvu Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 –
Návrh“ 9
Z návrhu riešenia dokumentu Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 nevyplývajú žiadne závažné vplyvy na prvky ochrany prírody a krajiny, nakoľko navrhovaná rozvojová lokalita sa nachádza mimo chránených území a prírodných zdrojov.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu.
Možné závažné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu nie sú známe.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
Z návrhu strategického dokumentu nevyplývajú žiadne vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení.
Zainteresovanú verejnosť predstavujú obyvatelia obce Vištuk, vlastníci nehnuteľností v katastrálnom území obce, fyzické a právnické osoby, podieľajúce sa na využívaní územia obce a občianske združenia.
2. Zoznam dotknutých subjektov:
1. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor územného plánovania ,GIS a životného prostredia, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
2. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
3. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
4. MŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
7. Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
9. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie – Úsek štátnej vodnej správy, M. R. Štefánika 10 , 902 01 Pezinok
10. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie – Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
11. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie – Úsek odpadového hospodárstva, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
12. Okresný úrad Pezinok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Radničné nám. č. 9, 902 01 Pezinok
13. Okresný úrad Pezinok, Odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 10, 902 01Pezinok
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, P.O.Box 26, 820 09 Bratislava 29
16. Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec, Svätoplukova 50, 903 01 Senec
17. Regionálne cesty Bratislava, Čučoriedková 6, 826 12 Bratislava
18. Dopravný úrad , Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
19. Obvodný banský úrad, Mierová 19, 821 05 Bratislava
20. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
21. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 –
Návrh“ 10
22. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
23. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
24. Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
25. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1
26. Orange Slovensko a.s, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
27. Telefónika O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
28. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
29. NAFTA, a.s., Mlynské nivy 44/c, 825 11, Bratislava
30. Obec Dubová
3. Dotknuté susedné štáty.
Návrhom funkčného využitia a priestorového usporiadania rozvojovej lokality v rámci dokumentu Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 nebudú dotknuté štáty susediace so Slovenskou republikou.
V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).
K Oznámeniu o strategickom dokumente Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 je priložený výkres č. 2 Komplexný urbanistický návrh (M 1 : 1000).
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.
Pri spracovaní tohto dokumentu boli použité nasledovné materiály:
• Územný plán regiónu Bratislavský samosprávny kraj v znení zmien a doplnkov,
• Územný plán obce Vištuk v znení zmien a doplnkov,
• Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bratislava - vidiek, Staníková a kol., 1993,
• Krajinnoekologický plán (Územný plán regiónu BSK), AUREX s. r. o., 2010,
• Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky 2016, MŽP SR a SAŽP,
• Atlas krajiny Slovenskej republiky. MŽP SR, Bratislava, 2002, Esprit spol. s r.o. Banská Štiavnica, 2002,
• Národný zoznam chránených vtáčích území, schválený Vládou Slovenskej republiky dňa 9. júla 2003 uznesením č. 636,
• Izakovičová, Z., et al.: Environmentálne hodnotenie sídelného prostredia, 2001,
• Údaje ŠOP SR, 2021.
• www.sazp.sk, www.neis.sk, www.geology.sk,
• terénny prieskum.
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021 –
Návrh“ 11
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
V Bratislave, 09. 08. 2021
VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia.
Ing. arch. Milan Zelina
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka.
Ing. Mária Vráblová -
starostka