Copyright 2020 - Obec Báhoň
Vážení občania,
oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 26.septembra, t.j. sobota, bude obmedzená prevádzka na Zbernom dvore v Báhoni.
Z dôvodu uzavretia skládky odpadov v Senci sa až do odvolania nebude na zbernom dvore v Báhoni odoberať objemný odpad, t.j. nábytok, čalúnený nábytok, postele, matrace, zmiešaný objemný odpad a stavebná suť, ktoré sa ukladajú do veľkokapacitných kontajnerov.
Na zberový dvor bude možné vyvážať len separované komodity, ako je papier, sklo, kovy, plasty, tetrapaky a bioodpad.

Tieto nariadenia platia až do odvolania.

Ďakujeme za dodržiavanie týchto obmedzení. 
 

Predtým ako čokoľvek vyhodíte do odpadu, skúste si kliknutím na odkaz prečítať TENTO ČLÁNOK:
Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Prečítajte si článok o kompostovaní dostupný po kliknutí sem,
ďalej článok o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi dostupný po kliknutí sem.


Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené na území našej obce na ulici 1.mája pri zberových nádobách pri UKSUPe, vo vestibule pošty, v COOP Jednote a v ZŠ v Báhoni.
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
 
Poznámku "Manuál vývozu odpadov pre rok 2020" si stiahnete kliknutím sem.


Zber separovaného odpadu sa prevádza v mieste strediska triedených odpadov, lokalita Konopnice (viď mapu na konci článku).
Prevázdkový poriadok zberového dvora si prečítate kliknutím sem.

Otváracie hodiny: sobota 9:00 – 13:00 hod.
Odoberajú sa: autobatérie, elektroodpad, obaly z farieb atď.

ZOZNAM POVOLENÝCH ODPADOV je dostupný po kliknutí sem.

POZOR! od 1. januára 2020 vstupujú do platnosti nové pravidlá pre zberový dvor, prečítate si ich po kliknutí sem.

Prepočtová tabuľka drobného stavebného odpadu sa dá stiahnuť po kliknutí sem.

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2019.
(Informácie z predošlých rokov sú dostupné na konci tohoto článku - pod mapou.)


 Zber plastov v obci zabezpečujú pracovnící obce. Termíny vývozov v roku 2020:

22.1. 19.2. 18.3. 15.4. 13.5.
10.6. 8.7. 5.8. 2.9. 30.9.
28.10. 25.11. 23.12.    

Termíny vývozov komunálneho odpadu (rozdelené v riadkoch podľa mesiacov) pre rok 2020 sú nasledovné:

08.01.2020, 22.01.2020
05.02.2020, 19.02.2020
04.03.2020, 18.03.2020
01.04.2020, 15.04.2020, 29.04.2020
13.05.2020, 27.05.2020
10.06.2020, 24.06.2020
08.07.2020, 22.07.2020
05.08.2020, 19.08.2020
02.09.2020, 16.09.2020, 30.09.2020, 30.09.2020
14.10.2020, 28.10.2020
11.11.2020, 25.11.2020
09.12.2020, 23.12.2020

 


Mapa situovania zberového dvora:

Zdroj: mapy.google.sk


Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018.

 


f t g