Copyright 2021 - Obec Báhoň
Vážení občania,
 
Zberový dvor je otvorený od 30.1.2021.
 
Organizácia prevádzky na Zberovom dvore od 1.1.2021 je zverejnená v sekcii Občiansky servis / Oznamy, alebo si ju prečítate po kliknutí na tento odkaz.
 

POZOR! Dôležité info!
Separovaný zber

Spoločnosť AVE SK OH, ktorá pre našu obec zabezpečuje zber a odvoz komunálneho odpadu, ako aj separovaných komodít oznamuje občanom, že počnúc dňom 1.12.2020 bude zberať v našej obci, kde je zavedený separovaný zber prostredníctvom vrecového zberu, len vrecia, ktoré dostávate k dispozícií na zber separovaných komodít (plastov) , t.j. priesvitné bezfarebné vrecia.

Vrecia inej farby (čierne, modré, žlté a pod.) zberať nebudú, nakoľko sa im hromadí v týchto nepriehľadných vreciach zmesový komunálny odpad namiesto plastov/papiera/kovov. Na separovaný zber plastov/papiera/kovov sa môžu používať len priehľadné vrecia . Toto usmernenie sa netýka zberu plastov prostredníctvom žltých 1100 litrových nádob, papiera a kovov.

Vážení občania,
Viacerí z Vás iste zaznamenali situáciu, kedy boli v našej obci kontajnery na separovaný odpad preplnené. Po konzultácií so spoločnosťou AVE, ktorá v našej obci zabezpečuje odvoz odpadu, Vás informujeme, že v prípade, ak budú preplnené kontajnery na VKM /tetrapak/ a kovy, tieto komodity môžete vložiť aj do kontajnerov na plasty, prípadne do osobitných vriec, ktoré môžete uložiť na stojiská kontajnerov na odpad, ktoré sú rozmiestnené po obci. Komodity - plasty, kovy a VKM sa po vývoze dotrieďujú na triediacej linke spoločnosťou AVE SK.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


 Zber plastov v obci zabezpečujú pracovnící obce. Termíny vývozov v roku 2021:

20.1. 17.2. 17.3.  14.4.  12.5.
9.6. 7.7. 4.8. 2.9. 29.9.
 27.10.  24.11.  22.12.    

Termíny vývozov komunálneho odpadu (rozdelené v riadkoch podľa mesiacov) pre rok 2021 sú nasledovné:

06.01.2021, 20.01.2021
03.02.2021, 17.02.2021
03.03.2021, 17.03.2021, 31.03.2021
14.04.2021, 28.04.2021
12.05.2021, 26.05.2021
09.06.2021, 23.06.2021
07.07.2021, 21.07.2021
04.08.2021, 18.08.2021
01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021
13.10.2021, 27.10.2021
10.11.2021, 24.11.2021
08.12.2021, 22.12.2021


 
Vážení občania,
 
oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 26.septembra, t.j. sobota, bude obmedzená prevádzka na Zbernom dvore v Báhoni.
Z dôvodu uzavretia skládky odpadov v Senci sa až do odvolania nebude na zbernom dvore v Báhoni odoberať objemný odpad, t.j. nábytok, čalúnený nábytok, postele, matrace, zmiešaný objemný odpad a stavebná suť, ktoré sa ukladajú do veľkokapacitných kontajnerov.
Na zberový dvor bude možné vyvážať len separované komodity, ako je papier, sklo, kovy, plasty, tetrapaky a bioodpad.

Tieto nariadenia platia až do odvolania.
Ďakujeme za dodržiavanie týchto obmedzení. 
 

Predtým ako čokoľvek vyhodíte do odpadu, skúste si kliknutím na odkaz prečítať TENTO ČLÁNOK:
Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Prečítajte si článok o kompostovaní dostupný po kliknutí sem, odporúčame aj článok o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi dostupný po kliknutí sem.


Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené na území našej obce na ulici 1.mája pri zberových nádobách pri UKSUPe, vo vestibule pošty, v COOP Jednote a v ZŠ v Báhoni. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
 
Poznámku "Manuál vývozu odpadov pre rok 2020" si stiahnete kliknutím sem.
Poznámku "Nové zmeny s vývozom Biologicky-rozložiteľného kuchynského odpadu  -  BRKO" si stiahnete kliknutím sem.
Leták "ÁNO, SOM ZODPOVEDNÝ, TRIEDIM AJ KUCHYNSKÝ ODPAD!" si stiahnete kliknutím sem.
 

NATUR-PACK
 
Dovoľte nám touto cestou Vás informovať o tom, že OZV NATUR-PACK pripravila predvianočný vzdelávací materiál obsahujúci reportáž a článok na tému stláčania obalov v období Vianoc, ktorý nájdete na www.naturpack.sk v sekcii Na stiahnutieDokumenty OBCE. Ide o informačný materiál č. 31.

Reportáž o stláčaní odpadov na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti nájdete po kliknutí SEM .Zber separovaného odpadu sa prevádza v mieste strediska triedených odpadov, lokalita Konopnice (viď mapu nižšie).
Prevázdkový poriadok zberového dvora si prečítate kliknutím sem.

Otváracie hodiny: sobota 9:00 – 13:00 hod.
Odoberajú sa: autobatérie, elektroodpad, obaly z farieb atď.

ZOZNAM POVOLENÝCH ODPADOV je dostupný po kliknutí sem.

Prepočtová tabuľka drobného stavebného odpadu sa dá stiahnuť po kliknutí sem.


Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2020.
(Informácie z predošlých rokov sú dostupné na konci tohoto článku - pod mapou.)


Mapa lokality zberového dvora:

Zdroj: mapy.google.sk


Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2019.

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018.


Ostatné súvisiace informácie:

 

Prehľad separácie v obci Báhoň za roky 2016-2020
komodita 2016 2017 2018 2019 2020 jan-marec 2021
plasty 4,44 3,43 5,87 10,94 20,98 10,33
papier 8,1 4,57 36,42 29,59 30,46 5,94
kovy 0,12 0,1 0,09 0,2 0,39 0,06
sklo 26,09 34,39 32,26 32,3 34,04 12,28
VKM   0 0,02 0,17 0,39 0,06
ZKO 385,32 410,41 408,87 397,03 383,23 92,14
OO 89,49 79,81 115,14 95,82 72,81 17,59
DSO 160,31 227,8 220,03 240,9 83,68 24,66
šatstvo,textílie 2,14 0,83 1,8 2,48 12,466 0,64
pneumatiky 0 0 0 1,59 7,73 4,63
jedlé oleje 0 0 0 0,143 0,278 0
% separácie v obci  nezisťovalo sa nezisťovalo sa 16,86% 31,17% 44,40% prebieha zber
Separovaný zber - nádoby - zberné miesta 
lokalita Papier Sklo Plast Tetrapak VKM Kovy BRKO Jedlé oleje Tonery do tlačiarní Batérie AA, AAA, 12V ... Šatstvo Textílie pozn.
Železničná 22-stanica   1 1   1            
1.mája 37 - UKSUP 1 1 3 2 2         2 Humana,TextilEco
1.mája 3-jedáleň ZŠ       1              
1.mája 9-stavebniny     1                
1.mája 10,10A,14-byty           1 1        
1.mája 12 - lekáreň   1               2 Humana,TextilEco
1.mája 33-byty   1 1     1 1        
1.mája 34-byty     1     1 1        
1.mája 35,36-byty           1 1        
Školská 13   1 1       1        
SNP 68 - zmrzlina 1 1 1   1            
SNP 38 - DSS     1 1              
SNP 65- OU             1 1 1    
Potočná 10-13 - byty   1 2     2 2     1 Ekocharita
Potočná 42A - byty   1 2     1 1        
A.Hlinku 44   1                  
Štúrova 1   1                  
Mlynská-St.cintorín                   2 Ekocharita,TextilEco
Zberný dvor Báhoň áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno  
Spolu 2 10 14 4 4 7 9 1 1 7