Copyright 2022 - Obec Báhoň

 erb

 Hlásenie rozhlasu

19.9.2022

Prevádzka  ZBERNÉHO DVORA  sa odo dňa 24. septembra /t.j. sobota/ presúva na pôvodné
miesto na Mlynskej ulici.

Slávnostné otvorenie nového zberného dvora bude o 10:00 hodine. Všetci ste srdečne vítaní. O občerstvenie bude postarané.

 

7.9.2022

Judo klub KODOKAN vyhlasuje nábor nových členov a pozýva Vás na tréningy v školskej telocvični, ktoré sa budú konať pravidelne každý utorok a štvrtok, pre deti od 3 rokov v čase od 17:00-18:00 hod. a pre pokročilých členov v čase od 17:00-19:00 hod.

 

7.9.2022

Obecný úrad v Báhoni týmto žiada všetkých občanov, ktorí si do dnešného dňa nesplnili svoju povinnosť a neuhradili miestne dane a poplatky, aby toto zrealizovali najneskôr do 26.septembra 2022,nakoľko začiatkom mesiaca október bude všetkým neplatičom zaslaná I.výzva na úhradu miestnych daní a poplatkov v zmysle VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní  a poplatkov.

 Úhrady miestnych daní a poplatkov môžete zrealizovať:

  • bankovým prevodom na č. účtu v tvare IBAN:

SK69 5600 0000 0066 0134 5001

Bankové spojenie: Prima banka, pobočka Pezinok

  • poštovou poukážkou, ktorá je k dispozícií na obecnom úrade.

 

2.8.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Báhoň Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začala dňom 2.augusta 2022 prerokovávať Zadanie pre Územný plán obce Báhoň (ďalej len Zadanie).
V súlade s ust. § 20 stavebného zákona, v znení neskorších predpisov je verejnosť oprávnená podať pripomienky k Zadaniu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia. Celá dokumentácia je k nahliadnutiu na obecnom úrade v Báhoni a na internetovej stránke obce www.bahon.sk, v sekcií samospráva - dokumenty - územny plán obce.
Vaše pripomienky k Zadaniu Vás žiadame podať písomne do 2.septembra 2022 na Obecný úrad Báhoň.

  


 Ostatné rýchle správy

 

Termíny vývozu plastov

v roku 2022:

19.1. 16.2. 16.3.
13.4. 11.5. 8.6.
6.7. 3.8. 31.8.
28.9. 26.10. 23.11.
21.12.    

 

 Spoločnosť, ktorá v našej obci zabezpečuje zber a odvoz odpadu aj separovaných komodít oznamuje občanom, že zbiera v našej obci len priesvitné bezfarebné vrecia. Vrecia inej farby zberať nebudú.
Detaily nájdete v sekcii Serarácia a recyklácia odpadov.

Žiadame vás, aby ste smetné nádoby na komunálny odpad vykladali vždy večer pred dňom vývozu odpadu (vývoz v stredu každý párny týždeň). Nakoľko sa odpad vyváža na vzdialenejšiu skládku odpadov, vývoz odpadu začne už v skorých ranných hodinách a v prípade potreby bude trvať až do večerných hodín.  Ďakujeme!


Projekt Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň je spolufinancovaný Európskou úniou - Fond regionálneho rozvoja.

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň
Kód projektu: 302021K299
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební.
Zazmluvnená výška NFP: 176.220,17 EUR

Celý oznam TU.


Projekt KOMPOSTÉRY je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Názov projektu: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň
Kód projektu: 310011L459
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Báhoň
Zazmluvnená výška NFP: 101 887,50 EUR

Celý oznam TU.