Copyright 2024 - Obec Báhoň

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - Európsky fond regionálneho rozvoja

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň

Kód projektu: 302021K299

 Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební.

Stručný popis projektu: Projekt „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň“ pozostáva zo štyroch hlavných aktivít zameraných na modernizáciu jazykovej, fyzikálnej, biologicko/chemickej a polytechnickej učebne.

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň

Všeobecné informácie o projekte:
Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň
Kód projektu: 302021K299
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Stručný popis projektu:

Projekt „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň“ pozostáva zo štyroch hlavných aktivít zameraných na modernizáciu jazykovej, fyzikálnej, biologicko/chemickej a polytechnickej učebne.
Hlavná aktivita č. 1 – Obstaranie vybavenia jazykovej učebne
Hlavná aktivita č. 2 – Obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne
Hlavná aktivita č. 3 – Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne
Hlavná aktivita č. 4 – Obstaranie vybavenia polytechnickej učebne

Učebne budú vybavené novým nábytkom, didaktickými pomôckami a IKT technikou v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy s MŠ Báhoň na ul. 1.mája č. 3 v obci Báhoň. V rámci projektu nebudú realizované stavebné úpravy.

Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci Základnú školu s MŠ v Báhoni.

V projekte sa sledujú merateľné ukazovatele:

P0069 Kapacita podpornej školskej infraštruktúry základných škôl (237)
P0320 Počet podporených učební jazykových (1)
P0321 Počet podporených učební polytechnických (1)
P0322 Počet podporených učební prírodovedných (2)
P0327 Počet podporených základných škôl (1)

Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební.

Cieľ projektu je tak v súlade so Špecifickým cieľom IROP( ŠC) č. 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2.

Projekt svojimi aktivitami prispieva k naplneniu globálneho cieľa IROP: „prispievať k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí“.

Harmonogram projektu:
Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch): 8
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 8/2020
Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu: 3/2021

Financovanie projektu:

Forma financovania: Nenávratný grant
Celková výška oprávnených výdavkov: 177.838,49 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 168.946,57 EUR
- finančná podpora zo zdrojov EÚ: 88.919,25 EUR
- finančná podpora zo zdrojov SR: 80.027,32 EUR
výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 8.891,92 EUR