Copyright 2021 - Obec Báhoň

Oznámenia

Vážení občania,

ako ste si isto všimli, v obci nahradili staré kontajnery na plastové fľaše nové zberné nádoby, ktoré sú určené na zber širšieho sortimentu recyklovateľných plastov. Prosím venujte pozornosť zopár pravidlám pri triedení odpadu, ktoré odporúča spoločnosť, ktorá pre nás odpad separuje.

SKLO - do zelených kotajnérov alebo igelitových vriec sa vhadzujú: nevratné obaly zo skla od nápojov, tabuľové sklo, sklenené črepy, sklenené nádoby a pod.

Nevhadzuje sa - porcelán, autosklo, zrkladá, keramika, TV obrazovky a pod.

PLASTY - do žltých kontajnérov alebo igelitových vriec sa vhadzujú: PET flaše (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošpliapnutím, stlačením), fólie, sáčky, kelímky a pod.

Nevhadzuje sa - PET flaše od potravinárskych oeljov, novodurové trúbky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.

(zdroj: http://avesk.sk)

  Obecný úrad Báhoň prešiel v mesiaci október 2011 čiastočnou rekonštrukciou, pri ktorej sa vykonala v administratívnej časti OÚ výmena drevených okien za plastové, vymenili sa  rozvody elektrickej energie, telefónne rozvody i počítačové rozvody. Taktiež sa vymaľovali všetky vstupné i administratívne priestory. Výmena okien bola vykonaná s finančným príspevkom od Bratislavského samosprávneho kraja.

  PDF súbor s infostránkou projektu nájdete v časti Zverejňovanie.

UPOZORNENIE

Upozorňujeme vlastníkov psov, aby nepoužívali tenisové kurty a štadión na venčenie svojich psov. Areál je určený na športové aktivity a pre mamičky s deťmi a nie na venčenie psov, ktoré znečisťujú tieto priestranstvá výkalmi. Areál tenisových kurtov, štadión a areál ZŠ s MŠ sú označené tabuľkami zákazu vodenia psov.

V prípade porušenia tohto zákazu budú majitelia psov pokutovaní.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA Bratislava
Pobočka Pezinok, Radničné námestie č.9

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 - 17.00 hod
Utorok 8.00 - 14.00 hod
Streda 8.00 - 16.30 hod
Štvrtok neúradný
Piatok 8.00 - 14.00 hod


Číslo telefónu:
033/ 640 8556
033/ 640 5662

Usmernenia pre občanov
na dodržiavanie VZN obce o likvidácii odpadov

Chceme vás upozorniť na zvýšené množstvo odpadu všetkých druhov na zberovom dvore. V záujme nás všetkých je, aby na zberový dvor vyvážali odpad len naši občania s trvalým pobytom, ktorí si riadne každoročne platia za vývoz komunálneho odpadu.

Preto od 1. júla 2008 bude povinnosť občana:
Pri vývoze na zberový dvor preukázať sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v obci Báhoň.
 
(Čítajte ďalej celý článok)  

Obecný úrad a vedenie ZŠ s MŠ upozorňuje všetkých rodičov, deti, žiakov a mládež, aby sa nezdržiavali v areáli záhrady MŠ. Záhradný areál je budovaný pre deti MŠ a z dôvodu poškodzovania vybavenosti záhrady je zakázaný akýkoľvek vstup pre všetkých bez súhlasu vedenia školy. Za porušenie zákazu budú vyvodené dôsledky súvisiace s náhradou poškodeného majetku. 


f t g