Copyright 2022 - Obec Báhoň

Usmernenia pre občanov
na dodržiavanie VZN obce o likvidácii odpadov

Chceme vás upozorniť na zvýšené množstvo odpadu všetkých druhov na zberovom dvore. V záujme nás všetkých je, aby na zberový dvor vyvážali odpad len naši občania s trvalým pobytom, ktorí si riadne každoročne platia za vývoz komunálneho odpadu.

Preto od 1. júla 2008 bude povinnosť občana:
Pri vývoze na zberový dvor preukázať sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v obci Báhoň.
 
(Čítajte ďalej celý článok)  

Tí občania ktorí majú v obci prechodný pobyt potvrdením o prechodnom pobyte a dokladom o zaplatení poplatku za TKO na daný rok.
Občania bez prechodného pobytu, vlastníci nehnuteľnosti v našej obci (chalupári) sa musia taktiež preukázať dokladom o zaplatení poplatku za TKO na daný rok.
V prípade, že sa nepreukáže občan potrebnými dokladmi, nebude mu umožnené odpad vyložiť na našom zberovom dvore.

Týmto opatrením chceme predísť tomu, aby na náš zberový dvor vyvážali odpad občania z okolitých obcí a odvoz ich odpadu bol financovaný z Vašich daní.

Na zberový dvor možno vyvážať:

Všetky druhy plastov, PVC, fólie
Textil- handry, koberce, šatstvo
Vyradené zariadenia z elektroniky
Zmesi betónu obkladačiek, tehiel len v malom množstve / fúrik/
Odpadové farby, obaly s ich zbytkami, laky
Opotrebované pneumatiky, batérie olovené aj niklové
Papier / je možnosť odovzdať aj žiakom ZŠ/
Kovový šrot

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce

 


f t g