Copyright 2020 - Obec Báhoň

 

Pozor na požiare!

 V období žatvy a zberu krmovín každoročne dochádza k požiarom. Ich príčinami sú predovšetkým zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie suchých porastov, deti ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, samovznietenie a technické poruchy na poľnohospodárskej technike.


 Zo strany právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb v poľnohospodárstve je potrebné veľký dôraz klásť nielen na odstránenie hore uvedených príčin vzniku požiarov v letnom období ale aj na zabezpečenie dobrého technického stavu pracovných strojov zabezpečujúcich žatevné práce, zabezpečenie prísneho dodržiavania zákazu fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom.

 Pri požiaroch v poľnohospodárstve dochádza nielen materiálnym škodám, ale aj k ujme na zdraví osôb a v niektorých prípadoch aj so smrteľným  následkom, čo dokumentuje aj štatistika požiarovosti, kde sa už každoročne vypĺňa kolónka – počet usmrtených.
 Je potrebné si uvedomiť, že ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých občanov, ktorí by mali byť v tomto období mimoriadne ostražití a opatrní.
 Na zvýšené nebezpečenstvo treba upozorniť aj deti. Deti, ktoré sa počas prázdnin často pohybujú v blízkosti polí a stohov slamy bez dozoru sa stávajú nielen príčinou vzniku požiarov, ale vo veľkej miere sú aj postihnutými, keď v snahe uhasiť požiar dochádza k popáleninám na tele a v horšom prípade aj k úmrtiu následkom popálenín.
 Dúfame, že všetci si prajeme vidieť v našom chotári krásne zlatisté lány obilia vlniaceho sa od letného vetríka, žlté strniská a nie čiernu odpudivú spúšť zapríčinenú nepozornosťou nespratníka, či nevychovaného fajčiara.

npor. Alžbeta Jarošová
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku

 


f t g