Copyright 2023 - Obec Báhoň

Oznámenia

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ bude v termíne od 20. do 24. februára PRERUŠENÁ z dôvodu rekonštrukcie jedálne. Informačný leták si stiahnete kliknutím SEM.

Ďakujeme za porozumenie.

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu a triedeného zberu v obci Báhoň na rok 2023.
DÔLEŽITÉ:
ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU BUDE S ÚČINNOSŤOU OD 1.1.2023 V PIATOK /NIE V STREDU, AKO BOLO DOTERAZ/!!!
V januári budú tri vývozy: 6., 13. a 27. januára. Následne každý párny piatok.

Detaily si pozriete kliknutím na čítať celý článok.

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci
OREZU a VÝRUBU STROMOV.

Západoslovenská distribúcia (ZSD) vyzýva vlastníkov nehnuteľností, aby okliesnili alebo odstránili porasty, ktoré by mohli zasahovať do vedení alebo by ohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky zariadení ZSD.

Výzva ZSD ohľadom predmetného orezu a výrubu je dostupná po kliknutí sem.

Červenokamenská environmentálna cesta - hľadáme podnety na zaujímavé miesta a lokality.

Milí obyvatelia Mikroregiónu Červený Kameň,
oslovujeme Vás s ponukou spolupráce na Projekte Červenokamenská environmentálna cesta. Tento projekt realizuje Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí a je podporený prostredníctvom Environmentálneho fondu.
Zámerom projektu je nájsť v spolupráci s vami zaujímavé miesta vo vašom okolí,  ktoré by sme mohli prostredníctvom projektu zviditeľniť.
V prípade záujmu prosíme o vyplnenie priloženého dotazníka. Viac o projekte na https://mck.sk/
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Dotazník je dostupný kliknutím na tento odkaz.

OBEC B Á H O Ň
ul. SNP 65 , 900 84 Báhoň, č. t. 033/6455340

O z n á m e n i e

Obec Báhoň informuje verejnosť, že bolo vydané Rozhodnutie  Okresného úradu v Pezinku, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušného orgánu podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s výrokom, že navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“ sa nebude posudzovať a je možné ho schváliť podľa osobitných predpisov.
Rozhodnutie je k dispozícii na web stránke obce, MČK a Enviroportáli:

www.mck.sk

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-mikroregionu-cerveny-

V Báhoni dňa 12.12.2022

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce

Z dôvodu práceneschopnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk v rámci vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaže, zverejnenej 21.11.2022, ktoré sa malo uskutočniť dňa 12.12.2022, Obec Báhoň oznamuje, že vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 14.12.2022.

 


Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenajatia poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Báhoň a vo vlastníctve vyhlasovateľa

OBEC BÁHOŇ

Oznamuje

  • zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy,
  • zápis detí na povinné predprimárne vzdelávanie do spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Báhoň pre školský rok 2022/2023

sa uskutoční v materskej škole

dňa 11.05.2022

dopoludnia v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

popoludní v čase od 15.00 hod. do 16.30 hod.

Spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na webovom sídle materskej školy www.msbahon.edupage.org a verejne prístupnom mieste.

Prosíme všetkých občanov, ktorí v našej obci poskytli ubytovanie ukrajinským odídencom, aby nahlásili na Obecný úrad v Báhoni od kedy sú ubytovaní, na akej adrese a v akom počte.

Tieto informácie sme povinní poskytnúť Okresnému úradu v Pezinku, ktorý eviduje komplexne tieto osoby v celom Bratislavskom kraji.
Taktiež Vás touto cestou oslovujeme, aby ste na obecný úrad nahlásili záujem dobrovoľne ubytovať odídencov vo Vašich domácnostiach.

Nakoľko ubytovanie sa poskytuje nielen na Potočnej ulici, ale i v súkromí, prosíme iniciatívnych občanov, aby svoju pomoc koordinovali s obecným úradom. Takto môžu byť veci prerozdelené cielene, adresne a hlavne podľa potrieb. Ak občania majú problém s vybavením potrebných dokladov pre ubytovaných odídencov ako štatút dočasného útočiska, dávky v hmotnej núdzi, školskú dochádzku a pod., kontaktujte obecný úrad. Pracovníci obce už pomohli vybaviť potrebné doklady ako aj školskú dochádzku prvým ubytovaným odídencom v našej obci.

Ďakujeme za pozornosť.

O Z N Á M E N I E

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021
Obec Báhoň oznamuje, že strategický dokument „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021“ je zverejnený na webovej stránke obce Báhoň www.bahon.sk  a k nahliadnutiu uložený na obecnom úrade v Báhoni v čase úradných hodín po dobu 14 dní.
Dátum vyvesenia dokumentu: 22.9.2021
Dátum zvesenia dokumentu: 7.10.2021

V Báhoni, dňa 22.9.2021
Ing. Ivan Patoprstý
Starosta obce

Dokument stiahnete kliknutím sem.

Textová forma dokumentu - čítajte ďalej.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021


Na Slovensku sa prvýkrát v histórii uskutočnilo integrované sčítanie, ktoré bolo založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Rozhodujúcim okamihom sčítania, bola polnoc  z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 bolo plne elektronickým sčítaním a prebiehalo v dvoch etapách:
1.  sčítanie domov a bytov
2.  sčítanie obyvateľov
Sčítanie domov a bytov prebiehalo v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, tentokrát bez účasti obyvateľov obce. Obec využila pre vyplnenie požadovaných údajov pre účely sčítania domov a bytov rôzne administratívne zdroje, ale hlavne podklady z obecnej evidencie a údaje z terénneho zisťovania.
Sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo v období od 15. februára do 31. marca 2021. Každý občan mal počas šiestich týždňov možnosť sa sčítať sám z tepla domova elektronicky, pomocou sčítacieho formulára.
Z celkového počtu obyvateľov Báhoňa 1 872, využilo možnosť samosčítania 89,5 % obyvateľov.
Pre občanov, ktorí nevyužili možnosť samosčítania do 31. marca 2021, bolo určené asistované sčítanie obyvateľov, ktoré prebiehalo v termíne od 3. mája do 13. júna 2021.
Po asistovanom sčítaní máme spočítaných 96% obyvateľov našej obce.
Konečné výsledky sčítania v roku 2021 budú zverejnené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Vážená občianka, Vážený občan,

Vaša obec spolu s ďalšími susednými obcami potrebujú vypracovať nový strategický dokument,  v ktorom bude plánovaný ďalší rozvoj obcí združených v rámci Mikroregiónu Červený Kameň.
Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluúčasť a spoluprácu pri získavaní Vašich názorov, skúseností, postojov a predstáv o ďalšom smerovaní rozvoja tohto územia, v ktorom žijete, pracujete a trávite voľný čas.
Vďaka týmto informáciám bude možné vypracovať dokument, ktorý pomôže riešiť Vami stanovené problémy a rozvíjať oblasti, ktoré sú podľa Vás dôležité pre rozvoj.
Vyplnený dotazník prosím odovzdajte do zberného boxu /schránky/, ktorá sa nachádza v budove OU na chodbe pred prevádzkou Slovenskej pošty najneskôr do 12.3.2021.
Dotazník je možné vyplniť aj elektronicky. Online formulár je dostupný aj na webovej stránke mikroregiónu www.mck.sk .
Všetkým, ktorý si nájdu čas na vyplnenie Dotazníka vopred ďakujeme.

OBEC Báhoň