Copyright 2023 - Obec Báhoň

OBEC BÁHOŇ

Oznamuje

 • zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy,
 • zápis detí na povinné predprimárne vzdelávanie do spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Báhoň pre školský rok 2022/2023

sa uskutoční v materskej škole

dňa 11.05.2022

dopoludnia v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

popoludní v čase od 15.00 hod. do 16.30 hod.

Spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na webovom sídle materskej školy www.msbahon.edupage.org a verejne prístupnom mieste.

Žiadosť môže zákonný zástupca podať:

 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • e-mailom, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu materskej školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • osobne v budove materskej školy dňa 05.2022, tak aby boli zabezpečené a dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

 • pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné podľa § 28a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • podľa § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákona) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy príjme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Vyplnenú  “Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“ predloží zákonný zástupca dieťaťa (prípadne iná osoba, ktorú na tento účel splnomocní zákonný zástupca dieťaťa) riaditeľke spádovej materskej školy alebo inej materskej školy. Súčasťou Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie musí byť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovať pobyt v materskej škole a jeho účasti na povinných očkovaniach.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie lekára pre deti a dorast.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Báhoň:

Určí riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom

 • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to znamená deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31.8.2022 a deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, s trvalým pobytom v obci Báhoň , alebo deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 • deti, ktoré k 31.08.2022 dosiahnu vek 3 roky v postupnosti od najstaršieho po najmladšie
 • následne ostatné deti podľa kapacitných a prevádzkových možností materskej školy.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva  v čase od 01.- 31.05. 2022.

Riaditeľka ZŠ s MŠ vydá rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávaniedo 30.06.2022.

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa

 • je na stiahnutie na webovom sídle obce www.bahon.sk kliknutím na tento odkaz; na webovom sídle materskej školy
 • alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť pred zápisom v materskej škole, na obecnom úrade v Báhoni

Kontaktné údaje a informácie:

 • Základná škola s materskou školou
 • Vladimíra Murgašová, zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

Tel. kontakt: 033/64 55 117

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.