Copyright 2019 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z XV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 12.novembra 2008

č. j. 505/2008

1/ Otvorenie – starosta privítal prítomných poslancov a hostí.
Prítomní poslanci : Mgr. Brichtová, M. Bušo, Ing. Jankovičová, I. Krajčovičová,
Doc. Odlerová, Mgr. Olosová, R. Vavrovič.
Ospravedlnení : Prof. Matejčík, J. Kročka.

2/ Do návrhovej komisie boli zvolení : M. Bušo, R. Vavrovič, I. Krajčovičová, za overovateľov zápisnice starosta určil I. Jankovičovú a E. Odlerovú.
Program bolo schválený s doplnením dvoch bodov : 1. úprava počtu členov kultúrnej komisie 2. Otváracie hodiny JUMBO bar.

3/ Kontrola uznesenia z XIV. riadneho zasadnutia OZ – prečítala A. Olosová
Poslanci nepripomienkovali.

4/ Zmluva o zbere a odvoze komunálneho odpadu s firmou EKOLO s. r. o.
Firma predložila najvýhodnejšiu ponuku, ponúka zvýhodnenie vo viacerých bodoch zmluvy. Odpad bude vyvážaný na novootvorenú skládku do Senca, s ktorou majú uzatvorenú zmluvu o uložení odpadu.
Poslanci jednohlasne schválili podpísanie zmluvy s firmou Ekolo Senec.

5/ Nadstavba zdravotného strediska –
Firma Dominium invest písomne odstúpila z verejnej súťaže na nadstavbu zdravotného strediska. Dôvod : firma je novovzniknutá, má obmedzené finančné možnosti a nakoľko realizuje projekt zástavby „ Tichá ulica „ na Cintorínskej ulici, nie je schopná súčasne realizovať aj ďalšiu stavbu.

6/ Žiadosť kontrolórky obce o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti-
Podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení požiadala o súhlas obecného zastupiteľstva na vykonávanie inej pracovnej činnosti / administratívna pracovníčka v ZŠ s MŠ v Báhoni/ popri práci kontrolórky obce.
Poslanci súhlasili nasledovne : za boli všetci poslanci okrem M. Buša, ktorý sa zdržal hlasovania.

7/ Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ – riaditeľ školy písomne požiadal OZ o navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ o 300 tis. Sk.
Mgr. Olosová – zástupca ZŠ doporučila žiadosť schváliť ako dôvody uviedla :
Zvýšené finančné prostriedky budú potrebné z dôvodu rozdelenia tried, pretože nový školský zákon hovorí o znižovaní počtu žiakov v triedach, ďalej budú výdavky na špeciálneho pedagóga na integrované deti. Peniaze sú potrebné aj na je rannú družinu, pretože nie je možné vyberať za rannú družinu naviac poplatok ak navštevuje družinu aj poobede.
Problémy sú s počítačovou triedou, doteraz sa nenašiel vhodný dodávateľ prác, ktorý by zodpovedne urobil túto triedu.
Ďalej treba zabezpečiť komplexnú dezinfekciu odpadových kanálov.

Mgr. Brichtová – taktiež upozornila, že počítačová trieda nie je v požadovanom stave a fin. čiastka 65 tis. Sk ktorá bola tento rok preinvestovaná na počítačovú triedu je neadekvátna jej stavu.
Financie z projektu, ktoré ZŠ dostala nie je možné použiť na vybavenie počítačovej triedy.
Ing. Jankovičová – navrhla urobiť výberové konanie na dodávateľskú firmu.
Z. Masaryková- firma s ktorou škola uzatvorila na tento rok zmluvu bola obcou zrušená, nakoľko bola nevýhodná.
Poslanci doporučili urobiť výberové konanie na nového dodávateľa prác na zabezpečenie počítačovej učebne.

Starosta - ZŠ s MŠ je 200 tis. Sk v sklze, obec poskytne a účelovo zaviaže čiastku 200 tis. Sk na odmeny zamestnancov školy. Momentálne musí vyplatiť faktúru za dokončenie chodníkov v obci a tiež nemá veľkú rezervu finančných prostriedkov.
V prípade, že sa vyskytne havarijná situácia v škole obec presunie finančné prostriedky.
Poslanci schválili navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ o fin. čiastku 200 tis. Sk účelovo viazané na odmeny pre zamestnancov ZŠ s MŠ
8/ MOC, Zmluva na Slovakiatour 2009 –
Každoročne sa koná v Inchebe Bratislava veľtrh Slovakiatour, kde sa budú prezentovať obce Malokarpatského regiónu. Na zabezpečenie stánku treba zaplatiť poplatok 4 tis. Sk. Poslanci príspevok schválili a dohodli sa, že tento rok zabezpečia účasť aj z našej obce.
9/ Cesty Nitra a.s. – dodatok č. 2
Starosta predložil poslancom na schválenie Zmluvu o dielo dodatok č.2 ktorú predložili Cesty Nitra na preplatenie. Faktúra vo výške 209 tis. SK zahŕňa všetky doplňujúce práce na dokončení chodníkov ku dnešnému dňu vrátane opráv na ulici SNP. Opravy nájazdov spolufinancuje obec v polovičnej výške.
Poslanci upozornili, aby sa v budúcnosti neopakovali chyby zo strany obce, treba zabezpečil kompetentnú osobu ako stavebný dozor, ktorá by hneď na začiatku upozornila na prípadné nedodržiavanie projektu, čím by sa obec vyvarovala finančných strát.
Poslanci schválili preplatenie dodatku č. 2 vo výške 209 tis. Sk / poslanec M. Bušo sa zdržala hlasovania /.
Starosta – projekt na prekládnu telef. stĺpov z chodníkov na Cintorínskej ulici je vypracovaný len telekomunikácie nemajú čas na ich prekládku, hoci boli už viackrát vyzvaný aj urgovaný.

10/ Vykúpenie pozemkov na výstavbu inžinierskych sietí na Ul. J. Vavroviča-
Informovala Ing. Jankovičová – pokračuje sa v uzatváraní zmlúv, l/3 je uzatvorená, spolu sa jedná o 13 pozemkov.
Starosta objednal geodetické zameranie potrebné k vybudovaniu inž. sietí. Budú to ďalšie výdavky obce.

11/ Úprava počtu členov kult. komisie –
Stanislav Stražay ako člen kultúrnej komisie sa nezúčastňoval zasadnutí kult. komisie ani nespolupracoval pri kultúrnych akciách organizovaných obcou. Z uvedených dôvodov bol odvolaný z členstva v kultúrnej komisii.

11/a Riešenie dopravnej situácie dopravy v obci –
Starosta zvolal na deň 20.novembra o 9.00 hodine do zasadačky OÚ jednanie so zástupcami všetkých organizácií, ktoré zabezpečujú dopravu nákladných aut / prepravné firmy/ cez našu obec, ďalej zástupcov inštitúcií ktoré regulujú a usmerňujú dopravu / dopravný inšpektorát/.
Starosta bude žiadať obmedziť prejazd nákladných aut cez našu obec, prípadne odkloniť dopravu, alebo urobiť určité obmedzenia, urobiť objazd pri vjazde do obce od Štefanovej. Starosta pozval na jednanie aj poslancov.
Zápisnica z jednania bude na internete k nahliadnutiu pre občanov.

11/b Otváracie hodiny JUMBO bar na ulici l. mája 29 –
Nový nájomca JUMBO baru predložil žiadosť na schválenie podnikateľskej činnosti a otváracích hodín :
Popis činnosti : bar s hudobnou produkciou.
Otváracie hodiny od pondelka do nedele od 10:00 – 23:00 hodiny.

Poslanci schválili otváracie hodiny tak ako majú schválené ostatné prevádzky v obci nasledovne :
Zimné obdobie:
Pondelok - štvrtok od 10:00 hod - 22:00 hod
Piatok a sobota od 10:00 hod - 23:00 hod
Nedeľa od 10:00 hod - 22:00 hod
Ďalej poslanci žiadajú predkladať na schválenie každé akcie organizované mimo otváracích hodín a na dodržiavanie nočného kľudu.

Ďalej poslanci upozornili na nedodržiavanie nočného kľudu pred pohostinstvom U Mika na ulici SNP. Verejné priestranstvo pred hostincom je užívané majiteľom bez súhlasu obecného zastupiteľstva na prenájom obecného pozemku za úhradu. Treba vyzvať majiteľa zo strany obce.

starosta obce :
zapisovateľka :
overovatelia : Ing. Jankovičová, Doc. Odlerová


f t g