Copyright 2019 - Obec Báhoň

U Z N E S E N I E
z XVI. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 17. decembra 2008 

č. j. 548/2008

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o :


A/ Berie na vedomie

1.    Kontrolu uznesenia z XV. riadneho zasadnutia OZ
2.    Návrh rozpočtu obce na roky 2010, 2011
3.    Správu hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2009 – 2011
4.    Neschválenie žiadosti projektu: „Rekonštrukcia verejného priestranstva v centre obce“ na MVRR SR.
B/ Schvaľuje

1.    VZN č. 5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009.
2.    Programový rozpočet obce na rok 2009 bez výhrad aj s komentárom
3.    Opravnú položku pohľadávok na rok 2009
4.    VZN č. 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v Báhoni
5.    VZN č. 6/2008 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Báhoň
6.    Dodatok k nájomnej zmluve s MUDr. Machatom.
7.    Dodatok k nájomnej zmluve s MUDr. Devečkovou.
8.    Dodatok k nájomnej zmluve s MUDr. Štibrányovou.
9.    Dodatok k nájomnej zmluve s p. Hrčkovou a p. Hromekovou (salón ROSA).
10.    Dodatok k nájomnej zmluve s p. Almášiovou (krajčírstvo).
11.    Dodatok k nájomnej zmluve s p. Jankovou (Kaderníctvo JARKA).
12.    Podanie projektu na Ministerstvo kultúry SR na monografiu obce Báhoň
13.    Plán kontroly hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2009.
14.    13. plat starostovi obce

 Ing. Ivan Patoprstý
 starosta obce


f t g