Copyright 2019 - Obec Báhoň

U Z N E S E N I E
zo  XVII. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 11. februára 2009 

č. j.    108 /2009

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o :


A/ Berie na vedomie

1.    Kontrolu uznesenia zo XVI. riadneho zasadnutia OZ
2.    Správu  kontrolórky obce  o kontrole uznesení OZ
3.   Hlavné úlohy v oblasti CO obyvateľstva obce Báhoň na rok 2009
4.   PHSR obce + PHSR MČK
5.   Informáciu o projekte Viacúčelové ihrisko
6.   Informáciu z pojednávania ohľadne odkúpenia pozemkov v ZO Lipová - Partizánska
7.   Informáciu o plánoch investičných aktivít obce menšieho a väčšieho rozsahu

B/ Schvaľuje

1.    VZN č. 1/2009  o Trhovom  poriadku
2.    VZN č. 2/2009 o Opatrovateľskej službe
3.    Čas predaja v predajni Ovocie – zelenina u sl. Malovcovej
Po : 7,00 – 12,00
Ut–Pi : 6,00 – 12,00  14,00 – 18, 00
So:  6,00 – 12,00
4.    Plán  Hlavných úloh v oblasti CO na rok 2009
5.    Po schválení projektu   viacúčelového ihriska  spolufinancovanie obce v sume 19917 eur.

C/   Doporučuje
    
1.    V uzneseniach OZ písať  termín a zodpovednú osobu za jeho plnenie
2.    Uznesenia s dlhším  termínom  plnenia     zaznamenávať v  uznesení  ďalšieho zasadnutia
3.    Žiadosť firmy Dominium Invest o spolufinancovanie kanalizácie na úseku Mlynská ulica – Tichá Vinica prerokovať na budúcom OZ.
4.    Prejednať problém opravy zdravotného strediska na komisiách a na budúcom OZ
5.    Príspevok na  projekt “Modernizácia vzdelávania“  v ZŠ  – prejednať na komisiách a budúcom OZ


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce 


f t g