Copyright 2019 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z  XXIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva   v Báhoni, konaného dňa 12.12.2013

1/    Otvorenie – starosta privítal prítomných hostí a poslancov : M.Baksová, Ing. Jankovičová,  Mgr. Haviernik, M. Hrčka, Mgr. V. Danková  ,  Mgr. Olosová, R. Vavrovič

2/     Zapisovateľka : Eva Lojová
Overovatelia  zápisnice – R. Vavrovič, M. Baksová
Program zasadnutia  bol   schválený.

3/ Kontrola uznesenia z 22. zasadnutia OZ- prečítala Mgr. Olosová.
    Bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   na  v e d o m i e    kontrolu uznesenia z XXII. riadneho zasadnutia OZ

4/ Žiadosť o vyradenie neupotrebiteľného majetku ZŠ- / príloha   /
Žiadosť predložila Mgr. Olosová- jedná sa o pomôcky veľmi zastaralé, teraz sú už nové osnovy a žiaci pracujú na počítačoch.

UZNESENIE č. 2/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s vyradením neupotrebiteľného majetku ZŠ  Báhoň.

5/ Návrh na úpravu výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov ŠJ a školského klubu.
Žiadosť predniesol riaditeľ ZŠ s MŠ v Báhoni Ing.  Macháček- pri  prehodnocovaní rozpočtu
prehodnotili aj výšku príspevku a navrhujú  zvýšiť príspevky od 1.1.2014  nasledovne :
Materská škola    zvýšiť príspevok z 10€ na 12€
Školský klub       zvýšiť príspevok z 7€  na   8€
Ďalej navrhol zvýšiť príspevok na úhradu režijných nákladov pri poskytovaní stravovania žiakov v sume 0,20€/ hlavné jedlo.

UZNESENIE č. 3/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e    úpravu výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov  od 1.1.2014 –
Materská škola  zvýšiť z 10€ na 12€
ŠKD                    zvýšiť z 7€ na   8€
Príspevok na úhradu režijných nákladov pri poskytovaní stravovania žiakov v sume 0,20€/hlavné jedlo.

17/  Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ –
Ing. Macháček požiadal OZ o navýšenie rozpočtu o 3000 €   nakoľko škola má finančný deficit z  dôvodu  zníženia počtu stravníkov v ŠJ a   počtu pracovníčok v ŠJ.


UZNESENIE č. 4/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   s navýšením rozpočtu na rok 2013  pre ZŠ s MŠ o 3000 €.


11/ Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2009 / príloha/
Starosta vysvetlil prítomným dôvod zvýšenia úhrad v ZOS. Nakoľko vedúca zariadenia nepožiadala v stanovenej lehote o finančnú  dotáciu na ZOS zo štátneho rozpočtu  doterajšie platby  klientov nepokryjú výdavky na zariadenie ZOS.
Klienti budú priplácať k doterajšej  úhrade mesačne 300€ s platnosťou od 1.1.2014. Obec bude doplácať na našich   3  klientov s trvalým pobytom v Báhoni 150€ na každého a občanom bez TP by mal doplatiť OÚ podľa ich trvalého pobytu.
V rokoch 2011, 2012 a 2013 obec doplácala na zariadenie opatrovateľskej služby z obecného rozpočtu cca 16 tis. € ročne.
Ak sa situácia vo financovaní ZOS   zo strany štátu zmení môžu byť úhrady klientov koncom roka 2014   prehodnotené.

UZNESENIE  č. 5/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č.1  k VZN obce č. 5/2009 o Zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16.12.2009.


6/ Výberové konanie na vypracovanie PD: „ Komplex multifunkčných ihrísk a oddychovej zóny  v areáli ZŠ s MŠ.
Obec Báhoň vypísal výzvu na vypracovanie PD na komplex multifunkčných
 ihrísk , ktoré budú  vybudované  v areáli   ZŠ s MŠ v Báhoni.
Boli predložené 3 ponuky :
1. KOMI-stav, s.r.o., Diaková 82, 038 02 Diaková: 3120 €
2. POLY-SLOVAKIA, s.r.o. Wolkrova 11, 974 01 B.Bystrica: 3408 €
3. STS Ján Domanik, Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza: 3600 €

UZNESENIE  č. 6/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   cenovú ponuku firmy KOMI-STAV s.r.o., DIAKOVÁ vo výške 3120€  na vypracovanie PD na komplex multifunkčných ihrísk a oddychovej zóny v areáli ZŠ s MŠ Báhoň.


7/ Žiadosť p. Ťažkého na prenájom pozemku č. p. 513/135 v ZO  č. 513  na Lipovej ulici.

UZNESENIE č. 7/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í    s uzatvorením nájomnej zmluvy od 1.1.2014   s  Karolom Ťažkým bytom Báhoň,  1. mája 34   na  prenájmom pozemku   p. č. 513/135 - záhradky v ZO na Lipovej ulici   o výmere 437m2 s nájmom   0,10€  /m2 /rok.


8/ Členstvo v občianskom združení – verejno-súkromnom partnerstve s názvom Región Červený Kameň-

UZNESENIE č. 8/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í    s členstvom v občianskom združení s názvom Región Červený Kameň.

9/ Správa hlavného kontrolóra z kontroly správnosti vyrubenia platobných výmerov-
Všetky platobné výmery boli vyrubené v súlade so zákonom.

UZNESENIE   č. 9/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na  v e d o m i e    Správu   hlavného kontrolóra z kontroly správnosti vyrubenia platobných výmerov.

10/Správa HK z kontroly Nájomných zmlúv-
Boli skontrolované  nájomné zmluvy na zdravotnom stredisku, budov vo vlastníctve obce,
pozemky obce poskytnuté  občanom na záhradky, pozemky obce- orná pôdy, pozemky obce pod garážami.
Všetky nájomné zmluvy boli uzatvorené  podľa zákona.

UZNESENIE č. 10/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na  v e d o m i e    správu Hlavného kontrolóra obce Báhoň s fyzickými osobami, podnikateľmi a právnickými osobami.

12/ VZN č. 3/2013 – o miestnych daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady   na rok   2014.
Dane ani miestne poplatky ostávajú pre rok 2014 nezmenené.

UZNESENIE č. 11/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014.

13/ Návrh  programového  rozpočtu obce  na roky 2014, 2015, 2016:
Viď. príloha

14/ Stanovisko   HK k rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016-príloha
UZNESENIE č. 12/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  správu HK o návrhu rozpočtu na rok 2014-2016.

UZNESENIE č. 13/XXIII/2013
Hlavný kontrolór  o d p o r ú č a schváliť návrh rozpočtu na rok 2014.

UZNESENIE č. 14/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Rozpočet obce na rok 2014.

UZNESENIE č. 15/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e   návrh rozpočtu na roky 2015,2016.

15/ Plán kontrolnej činnosti HK na l. polrok 2014-  príloha

UZNESENIE č. 16/XXIII/2013
1.  Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  plán kontrolnej činnosti  HK na 1. polrok  2014.
2.  Obecné zastupiteľstvo   p o v e r u j e  HK vykonaním kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014.

16/Odmena hlavnému kontrolórovi obce za rok 2013-
Starosta navrhol odmenu HK  vo výške 13.platu.
UZNESENIE č. 16/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e odmenu HK obce za rok 2013 vo výške 13. platu.

18/ Rôzne
Pri príležitosti výročia  prvej  zmienky o obci Báhoň   v roku 2014   bude vydaná publikácia o obci Báhoň.
Podklady   spracoval p. Bušo Milan. Bola vytvorená komisia, ktorá publikáciu upraví a doplní.


Zapisovateľka  :    Eva Lojová
Ing. Ivan Patoprstý - starosta obce
Overovatelia :   M. Baksová, R. Vavrovič


f t g