Copyright 2019 - Obec Báhoň

UZNESENIE
z XXIII. zasadnutia OZ, konaného dňa 12.decembra 2013

UZNESENIE   č. 1/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z XXII. riadneho zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s vyradením neupotrebiteľného majetku ZŠ  Báhoň.

UZNESENIE č. 3/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e    úpravu výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov  od 1.1.2014 –
Materská škola  zvýšiť z 10€ na 12€
ŠKD                    zvýšiť z 7€ na   8€
Príspevok na úhradu režijných nákladov pri poskytovaní stravovania žiakov v sume 0,20€/hlavné jedlo.

UZNESENIE č. 4/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   s navýšením rozpočtu na rok 2013  pre ZŠ s MŠ o 3000 €.

UZNESENIE  č. 5/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č.1  k VZN obce č. 5/2009 o Zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16.12.2009.

UZNESENIE  č. 6/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   cenovú ponuku firmy KOMI-STAV s.r.o., DIAKOVÁ vo výške 3120€  na vypracovanie PD na komplex multifunkčných ihrísk a oddychovej zóny v areáli ZŠ s MŠ Báhoň.

UZNESENIE č. 7/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í    s uzatvorením nájomnej zmluvy od 1.1.2014   s  Karolom Ťažkým bytom Báhoň,  l. mája 34   na  prenájmom pozemku   p. č. 513/135 - záhradky v ZO na Lipovej ulici   o výmere 437m2 s nájmom   0,10€  /m2 /rok.

UZNESENIE č. 8/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í    s členstvom v občianskom združení s názvom Región Červený Kameň.

UZNESENIE   č. 9/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na  v e d o m i e    Správu   hlavného kontrolóra z kontroly správnosti vyrubenia platobných výmerov.

UZNESENIE č. 10/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na  v e d o m i e    správu Hlavného kontrolóra obce Báhoň s fyzickými osobami, podnikateľmi a právnickými osobami.

UZNESENIE č. 11/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014.

UZNESENIE č. 12/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  správu HK o návrhu rozpočtu na rok 2014-2016.

UZNESENIE č. 13/XXIII/2013
Hlavný kontrolór  o d p o r ú č a     schváliť návrh rozpočtu na rok 2014.

UZNESENIE č. 14/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Rozpočet obce na rok 2014.

UZNESENIE č. 15/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e   návrh rozpočtu na roky 2015,2016.

UZNESENIE č. 16/XXIII/2013
1.  Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  plán kontrolnej činnosti  HK na 1. polrok  2014.
2.  Obecné zastupiteľstvo   p o v e r u j e  HK vykonaním kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014.

UZNESENIE č. 16/XXIII/2013
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e odmenu HK obce za rok 2013 vo výške 13. platu.


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce


f t g