Copyright 2019 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 17. decembra 2014

Bod  1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril Ing. Ivan Patoprstý, privítal  prítomných  poslancov a hostí.
Program bol doplnený o bod/ schválenie knihovníka do MĽK.
Výberové konanie na dodávateľa dreveného obkladu v telocvični ZŠ.

Bod  2/ Určenie zapisovateľa :  Andrea Hrnčiarová
Overovatelia zápisnice : Mgr. Iveta  Krajčovičová, Dušan Švorc   .

Bod  3/Kontrola uznesenia z I. riadneho zasadnutia OZ – prečítal podstarosta Mgr. Haviernik   . Bez pripomienok prítomných.

UZNESENIE č. 1/II/2014
Obecné zastupiteľstvo    b e r i e  na  v e d o m i e    kontrolu uznesenia z I. riadneho zasadnutia OZ.

Bod  4/ Úprava rozpočtu 2014 /viď príloha/ –   predložil  starosta
UZNESENIE č. 2/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  úpravu rozpočtu na rok 2014  podľa prílohy.
/jednohlasne   schválené/

Bod   5/ VZN č. 3/2014 Trhový poriadok  / viď. príloha/ – predložila p. Hrnčiarová
UZNESENIE č. 3/II/2014
Obecné zastupiteľstvo     r u š í   
- VZN č. 1/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok) zo dňa 11.2.2009 schválené uznesením OZ obce Báhoň č. XVII/2009-B/1,
Dodatok č. 1 k VZN 1/2009 zo dňa 8.4.2009 schválené uzn. č. XVIII/09-B/2,
Dodatok č. 2 k VZN 1/2009 zo dňa 15.12.2010 schválené uzn. č. 7-I/2010 a
Dodatok č. 3 k VZN 1/2009 zo dňa 28.11.2012 schválené uzn. č. 9/XV/2012.
/jednohlasne/
UZNESENIE   č. 4/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   VZN č. 3/2014  o trhovom poriadku
/jednohlasne schválené/

Bod  6/ VZN č. 4/2014 o opatrovateľskej službe  / viď príloha/- starosta informoval o situácii terénnej opatrovateľskej služby v obci .  Momentálne máme 2 TO. Terajší poplatok obci je 0,60 €/1 hod opatrovania. Obec môže zvýšiť poplatok až do výšky ekonomicky oprávnených  nákladov.
V prípade, že úhrada   za opatrovanie je vyššia ako má opatrovaný príjem, môže prispievať na opatrovateľku rodina.
Z ekonomických dôvodov starosta navrhol zvýšenie poplatku na TOS na l klienta   za jednu hodinu opatrovania : 2€ paušálne na všetky stupne odkázanosti.

UZNESENIE č. 5/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  VZN č. 4/2014 o opatrovateľskej službe.
/jednohlasne schválené/

Bod  7/ VZN č. 5/2014 miestne dane a poplatky  /viď. príloha/
Zmeny : hodové atrakcie z 350€  na 300€
               Pes v BD  -10€, v RD 50% zľava
               UVP - Reklamné tabule: do 0,5 m2                   20 €/ročne
                                                        Od 0,51 do 1 m2        35 €/ročne
                                                        Nad 1 m2                   50 €/ročne
               Poplatok za odpady – 0,0575€/deň/osoba
UZNESENIE č. 6/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a poplatkoch.
/jednohlasne schválené/

Bod  8/ Dodatok  k VZN č. 1/2010 vymáhanie pohľadávok - poplatky  /viď. príloha/- 
Zmeny poplatkov  pri vymáhaní pohľadávok   : 1. Výzva 10€, II. Výzva 13€ a III. Výzva 15€.
UZNESENIE č. 7/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   dodatok    k  VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a poplatkoch.
/schválené jednohlasne/

Bod  9/Príloha  k  VZN č.1/2007  cintorínske poplatky – zmeny /viď. príloha/
Jednohrob    10€/5 rokov
Dvojhrob      20€/5rokov
Trojhrob       30€/5 rokov
Rodáci bez  trvalého pobytu   100€/5rokov

UZNESENIE č. 8/II/2014 /viď príloha/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    prílohu č. 1 k VZN č. 1/2007 – § 14 – Cenník služieb - cintorínske poplatky.
/jednohlasne schválené/

Pripomienky poslancov  :
K. Hollá  - treba opraviť osvetlenie na novom cintoríne, zamykať   hlavnú   bránu večer.
Starosta – nový cintorín sa bude riešiť komplexne ( prístrešok, osvetlenie, chodníky, zeleň)

Bod  10/ Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií /viď. príloha/

UZNESENIE č. 9/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Zásady    odmeňovania  poslancov a členov komisií. /viď. príloha/
/jednohlasne schválené/

Bod  11/Programový   rozpočet obce na roky 2015,2016,2017  /viď. Príloha/-
Príjmy na rok 2015 v celkovej výške 1.154.389,94 EUR
Výdavky na rok 2015 v celkovej výške 1.150.584,74 EUR
Hospodárenie obce je s prebytkom 3.805,20 €.
UZNESENIE č. 10/II/2014
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   Programový rozpočet obce na roky 2015,2016,2017.
/ jednohlasne schválené/

 

 

Bod 11a/ splnomocnenie starostu na presun výdavkov rozpočtu na rok 2015
/viď príloha/


UZNESENIE č. 10a/II/2014
Obecné zastupiteľstvo   s p l n o m o c ň u j e   starostu obce Báhoň v zmysle § 11 pís. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
1/ upresňovať v priebehu roka rozpočet na rok 2015 v rámci hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a v rámci programu medzi jednotlivými podprogramami a prvkami.

2/ rozpočet jednotlivých programov na rok 2015 presúvať v priebehu roka podľa potreby na iné programy, podprogramy a prvky a to do výšky maximálne 10% rozpočtu upravovaného programu.

3/ v súlade s § 10 a § 14 ods.2 písm.a / zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov robiť v priebehu rozpočtového roka presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, t.j. robiť presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami v rámci programov podľa potreby tak, aby bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo prebytkový.

Bod 12/  Štatút obce Báhoň- zmeny /viď príloha/
UZNESENIE č. 11/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne   s c h v a ľ u j e Štatút obce Báhoň
/jednohlasne schválené/

Bod   13/Prehľad funkcii KŠ obce /viď. príloha/
UZNESENIE  č. 12/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   zloženie krízového štábu obce.
/jednohlasne schválené/

Bod 14/ Organizačný poriadok OÚ – príloha č.2 /viď príloha/ + schválenie nového knihovníka do MĽK Báhoň
K 31.12.2014 podal knihovník MĽK Báhoň Tkáč Daniel, Školská 31, Báhoň žiadosť o ukončenie pracovného pomeru v MĽK.
Od 1.1.2015 nastúpi do funkcie knihovníka v MĽK Báhoň Peter Sokol, bytom Kaplna, ktorý si podal žiadosť o prijatie do pracovného pomeru.
UZNESENIE č. 13/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e     prílohu  č. 2     k Organizačnému  poriadku OÚ.
/jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 14/II/2014
Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í   uzatvoriť pracovnú dohodu s Petrom Sokolom  na funkciu knihovníka od 1.1.2015.
/jednohlasne schválené/
Bod 15/ Povodňový plán   obce-
Do povodňového plánu   treba zapracovať aj Dobrovoľný hasičský zbor / viď príloha zakladajúcej schôdze DHZ/
UZNESENIE č. 15/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Povodňový plán obce Báhoň.
/ jednohlasne schválené/

16/ Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s Mgr. Cíferskou-
Menovaná žiada odkúpiť od obce pozemok na Mlynskej ulici parc.č.494/1 o výmere 76 m2
Susedia  pozemku  nemajú námietky.
Poslanec M.Hrčka  - pri predmetnom pozemku sú šachty kanalizácie a jedná sa o navážku  svahu.
Poslanci po zvážení prijali nasledovné uznesenie.
UZNESENIE  č. 16/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  n e s ú h l a s í   s odpredajom obecného pozemku parc. č.    na Mlynskej ulici.
/za odpredaj hlasoval  Mgr. Haviernik, proti predaju – M. Hrčka ,  K. Hollá, I. Krajčovičová, zdržal sa hlasovania  D. Švorc/

Bod  17/ Zmluva o prenájme pozemku Mgr. Tokoš bytom Báhoň, l. mája 34
Menovaný požiadal o prenájom pozemku s využitím na záhradku na ulici l. mája 34, parc. č.  24/2, k.ú. Báhoň o výmere 60 m2 s účinnosťou od  1.1.2015. Bol vyvesený zámer prenájmu obecného pozemku.
UZNESENIE č. 17/II/2014
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í  s uzatvorením nájomnej zmluvy s p. Tokošom , bytom Báhoň, l. mája 34  , na prenájom obecného pozemku parc.č.24/2 o výmere 60 m2 s využitím na záhradku za finančnú úhradu 0,0332 €/m2/rok s účinnosťou od 1.1.2015 na dobu neurčitú.
/jednohlasne schválené/

Bod 18 / Nákup nákladného auta – valníka.
Starosta  informoval, že obec potrebuje obnoviť vozový park o nákladné auto - valník. V rozpočte je vytvorená rezerva.

Bod 19/ Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb technika PZ a BOZP-
Od 1.1.12015 je zmenený zákon a každá obec musí mať zodpovednú osobu, ktorá bude vykonávať zdravotný dohľad pre zamestnancov firmou Jozef Vadovič – VADAS, Bohdanovce  n. T. / viď, príloha/

UZNESENIE č. 18/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a BOZP firmou  VADAS – Jozef Vadovič.
/jednohlasne schválené/

Bod 20/ Výberové konanie na dodávateľa dreveného obkladu v telocvični ZŠ.
Starosta informoval o plánovanej výmene dreveného obkladu v telocvični v ZŠ Báhoň.
Verejné obstarávania musí spraviť ZŠ.
Starosta informoval OZ o výberovom konaní, ktoré bolo dňa 17.12.2014 v ZŠ Báhoň na dodávateľa dreveného obkladu do telocvične ZŠ.
V rámci výberového konania boli oslovení 3 uchádzači o zaslanie CP.
1. Bozin, spol. s r.o., Holubyho 23, 90201 Pezinok - ponuka do výberového konania vo výške 4.838,10 € .
2. ESSOX, s.r.o., Bartókova 4, 811 02  Bratislava – ponuka do výberového konania vo výške 5.722,88 €.
3. Stolárstvo Róbert Kellner, ul. 1.mája 27, 900 84  Báhoň - ponuka do výberového konania vo výške 2.940 €.

Nakoľko ZŠ má v dezolátnom stave drevený obklad, škola požiadala o financovanie tejto akcie z rozpočtu obce.


UZNESENIE č. 19/II/2014
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e    poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce v celkovej výške 2.940 € a víťaza výberového konania na dodávateľa  na výmenu dreveného obkladu v telocvični ZŠ Báhoň – Stolárstvo Kellner, Báhoň.

DISKUSIA :
Zhodnotenie vianočných trhov 2014 v Báhoni.

Starosta obce :  Ing. Ivan Patoprstý
Zapisovateľka  : A. Hrnčiarová
Overovatelia:   Mgr. Krajčovičová
                         Dušan Švorc    


f t g