Copyright 2023 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  23. júna 2021

Bod 1/ Otvorenie
Starosta obce Ing. Ivan Patoprstý otvoril 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal  prítomných  poslancov.  Konštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných poslancov 5  je uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci :  M. Hrčka,  Ing. A. Švorc, Mgr. P. Haviernik, K. Hollá, R. Vavrovič
Ospravedlnení poslanci: Mgr. M. Mačayová, Mgr. I. Krajčovičová

Bod 2/
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

zapisovateľka:  Natália Almášiová
overovatelia zápisnice:  K. Hollá, R. Vavrovič

Starosta obce predložil  poslancom návrh programu 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni:

P r o g r a m :    
 l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 18. zasadnutia OZ
4/  p. Serafínová M. – žiadosť o zrušenie NZ na 120 m2, par. Č. 34/2
5/  p. Serafínová M-. žiadosť o prenájom obecného pozemku parc. č. 34/2, 167 m2
6/  p. Pethӧ R. – žiadosť o dodatok k NZ na prenájom časti pozemku par.č. 24/2, 25 m2
7/ p. Reindl M. – žiadosť o prenájom obecného majetku par.24/2, 75 m2
8/ Zámer obce Báhoň prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – byt
      č.37 a byt č.38, Potočná ulica
9/ Vlastníci bytov na ul. 1.mája č. 34 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č.
     č.24/8 a 24/9 o výmere 63 m2 a č.24/5 a 24/6 o výmere 337 m2
10/  Alza.sk s.r.o. – žiadosť o prenájom obecného majetku – par.č. 498/1, 5m2
11/ DSS Báhoň – žiadosť o vyslovenie stanoviska k zámeru výstavby soc. zariadení a adm.
      budovy pre poskytovanie sociálnych služieb
12/ Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2021
13/ VZN č. 1/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Báhoň - návrh
14/ VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Báhoň - návrh

15/Rôzne:
16/ Diskusia
17/ Záver

Starosta doplnil program o body:
- Záväzné stanovisko k stavbe „Rezidencia Potôčik“ – fy CLARIA, s.r.o.
- p. Zima – žiadosť o prenájom obecného pozemku, parc.č. 34/2.

Starosta obce navrhol odročiť bod 9/, nakoľko do zasadnutia OZ neboli dodané všetky náležitosti k uzneseniu (adresy vlastníkov bytov).

D o p l n e n ý   p r o g r a m :    
l/   Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 18. zasadnutia OZ
4/  p. Serafínová M. – žiadosť o zrušenie NZ na 120 m2, par. Č. 34/2
5/  p. Serafínová M. - žiadosť o prenájom obecného pozemku parc. č. 34/2, 167 m2
6/  p. Pethӧ R. – žiadosť o dodatok k NZ na prenájom časti pozemku par.č. 24/2, 25 m2
7/  p. Reindl M. – žiadosť o prenájom obecného majetku par.24/2, 75 m2
8/  Zámer obce Báhoň prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – byt
      č.37 a byt č.38, Potočná ulica
9/  Vlastníci bytov na ul. 1.mája č. 34 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č.
     č.24/8 a 24/9 o výmere 63 m2 a č.24/5 a 24/6 o výmere 337 m2 – bod odročený
10/ Alza.sk s.r.o. – žiadosť o prenájom obecného majetku – par.č. 498/1, 5m2
11/ DSS Báhoň – žiadosť o vyslovenie stanoviska k zámeru výstavby soc. zariadení a adm.
      budovy pre poskytovanie sociálnych služieb
12/ Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2021
13/ VZN č. 1/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Báhoň - návrh
14/ VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Báhoň – návrh
15/ Záväzné stanovisko k stavbe „Rezidencia Potôčik“ – fy CLARIA, s.r.o.
16/ p. Zima – žiadosť o prenájom obecného  pozemku, parc.č. 34/2
17/ Rôzne:
18/ Diskusia
19/ Záver

UZNESENIE č. 1/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 19. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.

Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 3/  
Kontrola plnenia uznesení z 18. zasadnutia OZ:
Uznesenia z 18.zasadnutia OZ boli skontrolované a skonštatovalo sa, že sa priebežne plnia.

P. poslanec Hrčka mal výhradu k Uzneseniu č. 10/18/2021 a odporučil upraviť uznesenie v zmysle prenájmu obecných bytov nielen učiteľom ZŠ, ale aj lekárom pôsobiacich v našej obci.
 
UZNESENIE č. 2/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 18.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.
Bod 4/
P. Mária Serafínová požiadala o zrušenie prenájmu obecného pozemku na parc. č. 34/2 (za bytovkou 1.mája 33) o výmere 120 m2, ktorý má na základe nájomnej zmluvy z roku 2017. Zároveň požiadala o prenájom inej časti obecného pozemku na parc. č. 34/2 o výmere 167 m2 (viď bod 5/ zápisnice).

UZNESENIE č. 3/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    ukončenie nájomnej zmluvy s p. Máriou Serafínovou, bytom Báhoň, ul. 1.mája 33, na časť obecného pozemku parc. č. 34/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851, o výmere 120m2 dohodou, s účinnosťou ku dňu  31.12.2020.

Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 5/
V súvislosti so zrušením prenájmu na časť obecného pozemku (viď bod 4/ zápisnice) p. Mária Serafínová požiadala o prenájom inej časti obecného pozemku na parc. č. 34/2 o výmere 167m2 podľa priloženého nákresu za účelom zveľaďovania pozemku a využívania ho na pestovanie plodín. Pôvodným nájomcom tejto časti pozemku bola p. Kovaničová, ktorej OZ na 18.zasadnutí  schválilo ukončenie nájmu ku dňu 31.12.2020.
Poslanci súhlasia s prenájmom obecného majetku s uplatnením osobitného zreteľa.

UZNESENIE č. 4/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  uzatvorenie nájomnej zmluvy s Máriou Serafínovou, bytom Báhoň, ul. 1.mája 33   na  časť obecného pozemku o výmere 167m2 na  parc. č.34/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851 s nájomným 0,0332 EUR/m2, t.j. 5,54 EUR/rok s účinnosťou odo dňa  01.01.2021.

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 7.6.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť pozemku o výmere 167 m2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN s parcelným č. 34/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 1787m2,  k. ú. Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Mária Serafínová, bytom Báhoň, ul. 1.mája 33, 900 84 Báhoň, za nájomné vo výške 5,54 EUR/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie dlhodobého užívania a starostlivosti o obecný majetok zo strany občanov, ktorí majú záujem ho zveľaďovať a udržiavať na svoje náklady a využívať na pestovanie plodín pre vlastnú potrebu.
Podmienky nájmu- zmluva na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 6/
P. Roman Pethӧ má na základe nájomnej zmluvy zo dňa 24.9.2020 prenajatú časť obecného pozemku na parc. č. 24/2, nachádzajúceho sa za bytovkou na ul. 1.mája 33, na ktorej má osadenú prenosnú garáž o výmere 24 m2 s ročným nájmom 36 € a žiada o dodatok k nájomnej zmluve na dodatočnú výmeru 25 m2 v okolí garáže. Trávnaté plochy pri garáži má záujem skultúrniť a využívať za účelom rekreačného posedenia.
Poslanci súhlasia s prenájmom časti pozemku v okolí garáže R. Pethӧmu formou ďalšej nájomnej zmluvy a nie dodatkom k existujúcej zmluve.
 
UZNESENIE č. 5/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    uzatvorenie nájomnej zmluvy s Romanom Pethӧm, trvale bytom Báhoň, Potočná 13, prechodne bytom 1.mája 33 na prenájom  časti obecného pozemku o výmere 25m2 na  parc. č. 24/2, k. ú. Báhoň, vedený na LV 851 s nájomným 0,0332 EUR/m2, t.j. 0,83 EUR/rok, s účinnosťou odo dňa  01.07.2021.

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené 7.6.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť pozemku o výmere 25 m2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN s parcelným č. 24/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 4851m2,  k. ú. Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Roman Petho, bytom Báhoň, ul. 1.mája 33, 900 84 Báhoň, za nájomné vo výške 0,83 EUR/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie dlhodobého užívania a starostlivosti o obecný majetok zo strany občanov, ktorí majú záujem ho zveľaďovať a udržiavať na svoje náklady a využívať na pestovanie plodín, okrasných kríkov a drevín pre vlastnú potrebu.
Podmienky nájmu- zmluva na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.

Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 7/
P. Milan Reindl má záujem prenajať si časť obecného pozemku na parc. č. 24/2 o výmere 75 m2, nachádzajúceho sa pred bytovým domom na ul. 1.mája 36, za účelom využívania pozemku na pestovanie plodín, okrasných kríkov a ako výbeh pre psa.

Stavebná komisia navrhla vykonať obhliadku predmetného miesta za účasti p. Reindla. Bod sa presúva na prerokovanie na ďalšie obecné zastupiteľstvo po obhliadke obecného pozemku.

Bod 8/
Zámer obce Báhoň prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – byt
č.37 a byt č.38, Potočná ulica

Na základe pripomienky p. Hrčku pri kontrole plnenia uznesení z 18.zasadnutia OZ k už schválenému Uzneseniu č. 10/18/2021, OZ presúva tento bod na ďalšie zastupiteľstvo. Do uznesenia poslanci odporučili doplniť možnosť prenájmu obecných bytov nielen učiteľom ZŠ, ale aj lekárom pôsobiacich v našej obci.

Bod 9/
Vlastníci bytov na ul. 1.mája č. 34 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č.
 č.24/8 a 24/9 o výmere 63 m2 a č.24/5 a 24/6 o výmere 337 m2
Uznesením č. 5/17/2021 OZ schválilo uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy s vecným bremenom v prospech obce s vlastníkmi bytového domu na ul. 1.mája 34, na odpredaj pozemkov: prístupovú cestu k bytovému domu a pozemky pod bytovým domom. Z dôvodu úpravy kúpnej zmluvy je potrebné schváliť nové uznesenie a doplniť o mená a priezviská a trvalého pobytu vlastníkov bytového domu.

Do konania 19. Zasadnutia OZ neboli dodané všetky náležitosti potrebné k uzneseniu (aktuálne trvalé bydliská vlastníkov). Po doplnení údajov bude tento bod zaradený do programu ďalšieho zastupiteľstva.

Bod 10/
Alza.sk s.r.o. – žiadosť o prenájom obecného majetku – par.č. 498/1, 5m2

Predmetom nájomnej zmluvy je umiestnenie AlzaBoxu pri stene pri vstupe na zdravotnom stredisku, ktorý by podporil služby hlavne pre občanov našej obce.
Poslanci súhlasili s umiestnením AlzaBoxu medzi dvomi vstupmi do objektu zdravotného strediska.
Starosta obce tiež informoval poslancov o  ponuke alternatívnej poštovej služby Zásielkovňa s.r.o. na umiestnenie ich Z-boxu v obci Báhoň.  Ako vhodné miesto na umiestnenie tohto Z-boxu starosta navrhol zostávajúci voľný priestor pri stene pri vstupe na zdravotné stredisko vľavo.

UZNESENIE č. 6/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   uzatvorenie nájomnej zmluvy s Alza.sk s.r.o., so sídlom Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36 562 939 na časť obecného pozemku o výmere 5 m2 na parc.č. 498/1, k.ú. Báhoň, LV č. 851 na umiestnenie AlzaBoxu s  nájomným 36 EUR /mesiac a náhradou za elektrickú energie vo výške 24 EUR/mesiac,.

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 7.6.2021
Obec Báhoň v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu časti obecného pozemku parc. č. 498/1,  celková výmera 3324 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, pozemok reg. „C“, vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Jedná sa o výmeru 5 m2 z pozemku par.č. 498/1, na ktorom bude umiestnený AlzaBox. Predmetný priestor sa nachádza pri vstupe do objektu Zdravotného strediska. AlzaBox bude umiestnený medzi 2-omi vstupmi do objektu tak, aby AlzaBox svojimi rozmermi neobmedzoval návštevníkov a nájomcov zdravotného strediska. Vymedzenie časti pozemku o výmere 5 m2 je graficky znázornené na priloženom mapovom podklade.
Výška prenájmu za predmetný pozemok o výmere 5 m2 bude 36 € /mesačne.
Úhrada elektrickej energie bude prostredníctvo zálohových platieb vo výške 24 €/mesačne.
Doba prenájmu je na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.7.2021.
Pri prenájme pozemku sa uplatňuje dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, ods. 9) písm. c), ktorým je podpora služieb pre občanov v oblasti on-line nakupovania, ako verejného záujmu obce spočívajúceho v rozširovaní služieb pre svojich občanov na území obce Báhoň.

Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 11/
DSS Báhoň – žiadosť o vyslovenie stanoviska k zámeru výstavby soc. zariadení a adm.
      budovy pre poskytovanie sociálnych služieb
Prítomná riaditeľka DSS Báhoň p. Ing. Polakovičová informovala o novom Národnom projekte Deinštitucionalizácie zariadení soc. služieb v rámci celej SR. DSS Báhoň má záujem na základe tohto projektu rozdeliť svojich klientov do malých komunít a vybudovať 12 domčekov v dojazde 30km od Báhoňa vo viacerých obciach. Klienti budú postupne opúšťať kaštieľ v horizonte niekoľkých rokov (10-15 rokov). Nevidiacich klientov by chceli nechať ubytovaných v Báhoni. Pre tento účel si DSS vytipovalo ako vhodné miesto pre výstavbu  novú lokalitu za Školskou ulicou. DSS má záujem o pozemok (prípadne dva pozemky) o výmere cca 1 000 m2 na vybudovanie dvojdomu pre 6 + 6 obyvateľov a ďalší pozemok o výmere cca 1 200 m2 na vybudovanie administratívnej budovy. Financovanie pozemkov bude v rámci eurofondov z VÚC. Klienti ubytovaní v tomto „tréningovom dome“     budú pod celodenným dohľadom personálu.

Poslanci berú na vedomie žiadosť DSS a navrhujú ďalšie stretnutie za účasti všetkých poslancov aj so zástupcami DSS.
 
Bod 12/
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2021
Kontrolórka obce p. Balejčíková predložila poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021. Poslanci nemali žiadne výhrady k tomuto plánu.

UZNESENIE č. 7/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021.

Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Bod 13/
VZN č. 1/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Báhoň – návrh

K úprave VZN s KO a DSO sa pristúpilo z dôvodu povinnosti obcí triediť biologický rozložiteľný kuchynský odpad. Domácnostiam v bytových domoch boli dodané kýbliky s rozložiteľnými sáčkami. Ďalej sa  pri bytových domoch umiestnili 120 l nádoby na zber BRKO a zber jedlých olejov a tukov.
 
UZNESENIE č. 8/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   VZN č.1/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Báhoň s účinnosťou od 1.7.2021.

Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 14/
VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Báhoň - návrh
VZN bolo doplnené o oblasť poskytovania dotácie na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, tvorbu, ochranu a šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva. Dotáciu bude možné použiť aj na úhradu výdavkov na prevádzkovú réžiu a opravy priestorov poskytujúcich kultúrne, športové, spoločenské a duchovné aktivity.
UZNESENIE č. 9/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Báhoň s  účinnosťou od 1.7.2021.

Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 15/
„Rezidencia Potôčik“ - záväzné stanovisko
Na 18.zasadnutí OZ bola prerokovaná žiadosť firmy CLARIA, s.r.o. o vydanie záväzného stanoviska k stavbe „Rezidencia Potôčik“. Poslanci žiadali firmu o doloženie analýzy dopravnej situácie, vyjadrenie dopravného inšpektorátu a riešenie odvádzania odpadových vôd.

Obci Báhoň bolo dňa 18.6.2021 doručené stanovisko k výjazdu vozidiel len vo forme mailu.  
Poslanci žiadajú predložiť oficiálne vyjadrenie od dopravného inšpektorátu, nakoľko vyjadrenie e-mailom nepovažujú za odborný posudok dopravnej situácie  a žiadajú vo vyjadrení zohľadniť aj dopravnú situáciu celej Potočnej ulice s riešením výjazdu na hlavnú cestu – ul. SNP.

Firma CLARIA s.r.o. je ochotná prispieť vo výške 40.000 EUR na rekonštrukciu ČOV v obci Báhoň.
Poslanci skonštatovali že z kapacitných dôvodov a technického stavu ČOV, v súčasnej dobe nie je možné pripojenie 46 nových BJ + bytový dom na Potočnej 42A na jestvujúcu obecnú ČOV.

Bod 16/
P. Martin Zima, majiteľ bytu v bytovom dome na ul. 1.mája 33 podal žiadosť o prenájom časti obecného pozemku, nachádzajúceho sa za bytovým domom, parc.č. 34/2 za účelom zveľaďovania pozemku a využívania ho na pestovanie plodín. Ide o časť pozemku po predchádzajúcej nájomkyni p. Serafínovej (viď bod 4/ zápisnice - súhlas so zrušením nájomnej zmluvy)

UZNESENIE č. 10/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    uzatvorenie nájomnej zmluvy s Martinom Zimom, trvale bytom Bratislava, Mozartova 25, na prenájmom  časti obecného pozemku o výmere 120m2 na  parc. č. 34/2, k. ú. Báhoň, vedený na LV 851 s nájomným 0,0332 EUR/m2, t.j. 3,98 EUR/rok, s účinnosťou odo dňa  01.07.2021.

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 7.6.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer prenajať majetok obce, konkrétne:

-    časť pozemku o výmere 120 m2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN s parcelným č. 34/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 1787m2,  k. ú. Báhoň.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Martin Zima, bytom Mozartova 25, Bratislava  za nájomné vo výške 3,98 EUR/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie dlhodobého užívania a starostlivosti o obecný majetok zo strany občanov, ktorí majú záujem ho zveľaďovať a udržiavať na svoje náklady a využívať na pestovanie plodín pre vlastnú potrebu.
Podmienky nájmu- zmluva na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
    
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 17/ Rôzne

Bod 18/ Diskusia


Bod 19/
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva.Zapisovateľka:  Natália Almášiová                                 
starosta – Ing. Ivan Patoprstý
Overovatelia zápisnice:  Katarína Hollá, Rudolf Vavrovič