Copyright 2023 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  25. augusta 2021

Bod 1/ Otvorenie
Starosta obce Ing. Ivan Patoprstý otvoril 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal  prítomných  poslancov.  Konštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných poslancov 6
je uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci :  M. Hrčka,  Ing. A. Švorc, Mgr. P. Haviernik, K. Hollá, , Mgr. M. Mačayová, Mgr. I. Krajčovičová
Ospravedlnený poslanec: R. Vavrovič

Bod 2/
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľka:  Natália Almášiová
Overovatelia zápisnice:  Mgr. M. Mačayová, Mgr. I. Krajčovičová

Starosta obce predložil  poslancom návrh programu 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni:

P r o g r a m :    
l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 19. zasadnutia OZ
4/  p. Reindl M. – žiadosť o prenájom obecného majetku par. 24/2, 165 m2
5/  Zámer obce Báhoň prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – byt č.37 a byt č.38, Potočná ulica
6/  Vlastníci bytov na ul. 1.mája č. 34 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č. 24/8 a 24/9 o výmere 63 m2 a č.24/5 a 24/6 o výmere 337 m2
7/  DSS Báhoň – žiadosť o vyslovenie stanoviska k zámeru výstavby soc. zariadení a adm. budovy pre poskytovanie sociálnych služieb
8/  VZN č. 3/2021 o výške príspevkov v školách, školských  a účelových zariadeniach - návrh
9/  Zámer obce o prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu – zdravotné stredisko , výmera 55 m2.
10/  Obstarávanie Územného plánu obce Báhoň – cenové ponuky
11/  Ponuka projektových prác na akciu IBV 12 RD, za Školskou ulicou
12/  Žiadosť o navýšenie dotácie pre OZ Rodina sv. Františka – príspevok na obnovu fasády kostola

13/ Rôzne:
      Výsledok VO na vypracovanie PD pre stavbu. „ Rekonštrukcia, rozšírenie kapacity ČOV
      Výsledok VO na vypracovanie PD: Územný plán obce Báhoň
      Výsledok VO na realizáciu stavby: „Výstavba KD“
      Richtárska Vatra – 28.8.2021 na futbalovom štadióne, Báhoň
14/ Diskusia
15/ Záver

Starosta doplnil program o body:
-    Úprava rozpočtu obce Báhoň
-    Čerpanie rezervného fondu obce Báhoň

D o p l n e n ý   p r o g r a m :    
l/   Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 19. zasadnutia OZ
4/  p. Reindl M. – žiadosť o prenájom obecného majetku par. 24/2, 165 m2
5/  Zámer obce Báhoň prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – byt č.37 a byt č.38, Potočná ulica
6/  Vlastníci bytov na ul. 1.mája č. 34 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č.24/8 a 24/9 o výmere 63 m2 a č.24/5 a 24/6 o výmere 337 m2
7/  DSS Báhoň – žiadosť o vyslovenie stanoviska k zámeru výstavby soc. zariadení a adm. budovy pre poskytovanie sociálnych služieb
8/  VZN č. 3/2021 o výške príspevkov v školách, školských  a účelových zariadeniach - návrh
9/  Zámer obce o prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu – zdravotné stredisko , výmera 55 m2.
10/  Obstarávanie Územného plánu obce Báhoň – cenové ponuky
11/  Ponuka projektových prác na akciu IBV 12 RD, za Školskou ulicou
12/  Žiadosť o navýšenie dotácie pre OZ Rodina sv. Františka – príspevok na obnovu fasády kostola
13/ Úprava rozpočtu obce Báhoň
14/ Čerpanie rezervného fondu obce Báhoň
15/ Rôzne:
      Výsledok VO na vypracovanie PD pre stavbu. „ Rekonštrukcia, rozšírenie kapacity ČOV
      Výsledok VO na vypracovanie PD: Územný plán obce Báhoň
      Výsledok VO na realizáciu stavby: „Výstavba KD“
      Richtárska Vatra – 28.8.2021 na futbalovom štadióne, Báhoň
16/ Diskusia
17/ Záver

UZNESENIE č. 1/20/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 3/  
Kontrola plnenia uznesení z 19. zasadnutia OZ:
Starosta obce Ing. Ivan Patoprstý predniesol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 23.6.2021. Uznesenia boli splnené.

UZNESENIE č. 2/20/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 19.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

Bod 4/
P. Milan Reindl mal záujem prenajať si časť obecného pozemku na parc. č. 24/2, nachádzajúceho sa pred bytovým domom na ul. 1.mája 36, za účelom využívania pozemku na účel záhrady, oddychu a ako výbeh pre psa. Na 19. zasadnutí OZ poslanci žiadosť p. Reindla odročili, nakoľko bolo potrebné vykonať obhliadku na mieste. Stavebná komisia vykonala obhliadku predmetného miesta za účasti p. Reindla a navrhla žiadateľovi prenájom inej, vzdialenejšej časti pozemku od bytového domu na ul. 1. mája 36. P. Milan Reindl súhlasil a podal novú žiadosť o prenájom pozemku na parc. č. 24/2 o výmere 165 m2, prílohou ktorej je nákres a mapové zameranie časti pozemku.
Poslanci súhlasia s prenájmom obecného majetku s uplatnením osobitného zreteľa.

UZNESENIE č. 3/20/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Milanom Reindlom, bytom Báhoň, ul. 1.mája 36, na časť obecného pozemku parc. č. 24/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851, o výmere 165 m2, s nájomným 0,0332 €/m2/rok, t.j. 5,48 EUR/rok na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa  01.09.2021.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 11.8.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť pozemku o výmere 165 m2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN s parcelným č. 24/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 4851m2,  k. ú. Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Milan Reindl, bytom Báhoň, ul. 1.mája 36, 900 84 Báhoň, za nájomné vo výške 5,48 EUR/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie dlhodobého užívania a starostlivosti o obecný majetok zo strany občanov, ktorí majú záujem ho zveľaďovať a udržiavať na svoje náklady a využívať na pestovanie plodín, okrasných kríkov a drevín pre vlastnú potrebu.
Podmienky nájmu- zmluva na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 5/
Uznesením č. 10/18/2021 bol schválený prenájom majetku obce, bytov č. 37 a č. 38 na Potočnej ulici 13 nájomcovi, ktorým je Základnej škola s materskou školou z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podpora učiteľov, za nájomné: byt č. 37 vo výške 400 EUR/mesačne a byt č. 38 vo výške 300 EUR/mesačne.
Poslanci OZ sa dohodli, že poplatky za energie spojené s prenájmom (el. energia, voda, plyn) sa budú nájomcovi účtovať zvlášť na základe vyúčtovacích faktúr. Poplatok za nájomné bude nižší a síce: za byt č. 37 vo výške 250 EUR/mesačne a za byt č. 38 vo výške 150 EUR/mesačne.

UZNESENIE č. 4/20/2021     
Obecné zastupiteľstvo   r u š í   uznesenie č. 10/18/2021 zo dňa 12.05.2021 na prenájom majetku obce, konkrétne bytu č. 37 a č. 38, oboch nachádzajúcich sa na 1.poschodí bytového domu na ul. Potočná 361/13, Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 5/20/2021    /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   s ch v a ľ u j e  prenájom majetku obce, konkrétne:
- byt č. 37, nachádzajúci sa na 1.poschodí bytového domu so súp. č. 361, vchod č. 13 postavený na pozemku registra C KN s parcelným č. 186/3, výmera 78m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Báhoň za nájomné vo výške 250 EUR/mesačne a
- byt č. 38, nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu so súp. č. 361, vchod č. 13 postavený na pozemku registra C KN s parcelným č. 186/3 výmera 66m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Báhoň nájomcovi, ktorým je Základná škola s materskou školou Báhoň, sídlom ul. 1. mája 3, 900 84 Báhoň, za nájomné vo výške  150 EUR/mesačne. Oba byty sa prenajímajú z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podpora učiteľov a vyučovacieho procesu na základnej škole s tým, že obec ponúkne pre prípad potreby ubytovanie pre učiteľov v podobe dvoch bytov. Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň súhlasí, aby sa nájomné začalo uhrádzať v prípade, že nájomca dá predmet nájmu do podnájmu. Nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu určitú s účinnosťou od  01.09.2021 do 31.08.2021.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 7.6.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že má zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
- byt č. 37, nachádzajúci sa na 1.poschodí bytového domu so súp. č. 361, postavený na pozemku registra C KN s parcelným č. 186/3, o výmere 765 m2, výmera bytu 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie , v k. ú. Báhoň a
- byt č. 38, nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu so súp. č. 361, postavený na pozemku registra C KN s parcelným č. 186/3, o výmere 765 m2, výmera bytu 66 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Báhoň.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok- dva byty určenému nájomcovi, ktorým je Základná škola s materskou školou Báhoň, sídlom ul. 1. mája 3, 900 84 Báhoň, za nájomné:
•    Byt č. 37 vo výške 250 EUR/mesačne,
•    Byt č. 38 vo výške 150 EUR/mesačne,
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podpora učiteľov a vyučovacieho procesu na základnej škole tým, že obec ponúkne pre prípad potreby ubytovanie pre učiteľov v podobe dvoch bytov.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
Bod 6/
Uznesením č. 5/17/2021 OZ schválilo uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy s vecným bremenom v prospech obce s vlastníkmi bytového domu na ul. 1. mája 34 na odpredaj pozemkov: prístupovú cestu k bytovému domu a pozemky pod bytovým domom. Z dôvodu úpravy kúpnej zmluvy je potrebné schváliť nové uznesenie a doplniť ho o mená a priezviská a trvalý pobyt vlastníkov bytového domu.

UZNESENIE č. 6/20/2021
Obecné zastupiteľstvo   r u š í   uznesenie č. 5/17/2021 zo dňa 04.03.2021 na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy s vecným bremenom v prospech obce s vlastníkmi bytového domu na ul. 1.mája 34, Báhoň na odpredaj pozemkov: prístupovú cestu k bytovému domu – parc. č. 24/8 a 24/9 o výmere 63 m2, za kúpnu cenu 33 EUR/m2 a pozemky pod bytovým domom parc. č. 24/5 a 24/6 o výmere 337 m2, za kúpnu cenu 0,66 EUR/ m2.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 7/20/2021      /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň, ktorá bude mať postavenie predávajúceho
s ch v a ľ u j e     uzatvorenie kúpnej zmluvy  s  vlastníkmi bytov  bytového domu  s.č. 155 situovanom na parcele č. 24/5 a 24/6 , vchod 34 k.ú  Báhoň, obec Báhoň, okres Pezinok zapísaných na LV č. 1076, ktorí budú mať postavenie kupujúcich, konkrétne:
1.    Tichý Dušan, trvale bytom: Štúrova 78/14, 900 84  Báhoň pod B15 v podiele 3880/895990
2.    Tichý Peter, trvale bytom: Budmerice 835, 900 86  Budmerice pod B16 v podiele 3880/895990
3.    Fridrichová Zuzana, trvale bytom: Lošonec 670, 919 04  Lošonec pod B17  v podiele 3880/895990
4.    Fedorová Erika, trvale bytom: Štúrova 78/14,  900 84  Báhoň pod B18 v podiele 3880/895990
5.    Fedor Milan, trvale bytom: Kostolná 1211, 900 77 Borský Mikuláš a Erika Fedorová, trvale bytom: Štúrova 78/14, 900 84  Báhoň pod B2  v podiele 23280/895990
6.    Nagyová Lívia pod B4, trvale bytom: Zechentnerova 358/28, 967 01  Kremnica  v podiele 3449/89599
7.    Ťažká Zuzana, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň pod B27 v podiele 6537/89599
8.    Ondreička Peter, trvale bytom: Valtašúrska 476/27, 919 25  Šúrovce  pod B33 v podiele 49215/89599
9.    Ondreičková Lucia, trvale bytom: Igram 174, 900 84  Igram  pod B34   v podiele 16405/89599
10.    Valentová Monika, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň pod B31 v podiele 6537/89599
11.    Kubančák Ján, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň  pod B32 v podiele 6562/89599
12.    Jantovič Michal, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň a Jantovičová Eva, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň pod B6  v podiele 6537/89599
13.    Jančulová Jana, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň  pod B30 v podiele 6562/89599
14.    Šindlerová Kristína, trvale bytom: Muškátová 646/21, 902 01  Vinosady  pod B13  v podiele 3880/89599
15.    Podmanický Miroslav, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň a Podmanická Jarmila, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň pod B21 v podiele 6494/89599
16.    Dzíbela Alojz, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň  a Dzíbelová Jozefína, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň pod B7 v podiele  6537/89599
17.    Augustín František, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň a Augustínová Anna, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň pod B9 v podiele  6494/89599
18.    Gažo Juraj, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň a Gažová Štefánia, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň pod B14  v podiele 6537/89599
19.    Šramel Bystrík, trvale bytom: Partizánska 656/2A, 900 84  Báhoň  a Šramelová Lívia, trvale bytom: Partizánska 656/2A, 900 84  Báhoň pod B24  v podiele 6494/89599
20.    Varaga Jozef, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň a Varagová Alena, trvale bytom: 1. mája 155/34, 900 84  Báhoň  pod B19 v podiele 6537/89599.
prevod  vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v k. ú. Báhoň, a to:
-    pozemok registra CKN s parcelným č. 24/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 167 m2
a
-    pozemok registra CKN s parcelným č. 24/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 170 m2
za kúpnu cenu 0,66 €/m2
a prevod  vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v k. ú. Báhoň, a to:
-    novovytvorený pozemok registra CKN s parcelným č. 24/8 záhrada o výmere 32 m2 a
-    novovytvorený pozemok registra CKN s parcelným č. 24/9 záhrada o výmere 31 m2
oba novovzniknuté pozemky vznikli na základe geometrického plánu č. 64/2020 zo dňa 28.8.2020 na oddelenie pozemkov p.č. 24/7, 24/8  a 24/9,  vyhotoveným Ing. Jurajom Horváthom, IČO: 31 112 374, úradne  overeným Okresným úradom Pezinok, odbor katastrálny dňa 08. 09. 2020 pod č. G1-697 od CKN parcely  číslo 24/2
za kúpnu cenu 33 €/m2   
a za súčasného zriadenia na dobu neurčitú bezodplatného vecného bremena, ktoré v tomto uznesení uvedení kupujúci v postavení povinného z vecného bremena zriaďujú v prospech predávajúceho (obec Báhoň) v postavení  oprávneného z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť uloženie inžinierskych sietí, a to vodovodných sietí a kanalizácie, ich údržbu a opravy na  CKN parcele číslo 24/8, záhrada o výmere 32 m2 a CKN parcele číslo 24/9, záhrada o výmere 31 m2 vytvorených geometrickým plánom č. 64/2020 zo dňa 28.8.2020 na oddelenie pozemkov p.č. 24/7, 24/8  a 24/9,  vyhotoveným Ing. Jurajom Horváthom, IČO: 31 112 374, úradne overeným dňa 08. 09. 2020 pod č. G1-697/2020 z  CKN parcely  číslo 24/2 s tým, že správny poplatok za vklad vlastníckeho práva  a vecného bremena znášajú kupujúci.
Zverejnenie zámeru obce predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejnené: 13.10.2020
Obec Báhoň zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, odst. 8, písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. prevod pozemkov:
-    parc. č. 24/5, výmera 167 m2, pozemok pod bytovým domom, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, pozemok reg. „C“, vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň, kúpna cena je stanovená v zmysle § 15, odst.1) písm. g) Vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v sume 0,66 €/m2,
-    Parc.č. 24/6, výmera 170 m2, pozemok pod bytovým domom, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, pozemok reg. „C“,  vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň, kúpna cena je stanovená v zmysle § 15, odst.1) písm. g) Vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v sume 0,66 €/m2,
-    Parc.č. 24/8, výmera 32 m2, druh pozemku – záhrada, pozemok reg. „C“, ktorý bol GP č. 64/2020 zo dňa 28.8.2020 vyhotovený geodetom Ing. Jurajom Horváthom, úradne overeným dňa 8.9.2020 pod č. G1-697/2020, odčlenený z parc.č. 24/2, výmera 4851 m2, druh pozemku – záhrada, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň, kúpna cena je 33 €/m2,
-    Parc.č. 24/9, výmera 31 m2, druh pozemku – záhrada, pozemok reg.“C“, ktorý bol GP č. 64/2020 zo dňa 28.8.2020 vyhotovený geodetom Ing. Jurajom Horváthom, úradne overeným dňa 8.9.2020 pod č. G1-697/2020, odčlenený z parc.č. 24/2, výmera 4851 m2, druh pozemku – záhrada, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome na ul. 1.mája 155/34, kúpna cena je 33 €/m2.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa:
 Pri prevode/predaji pozemkov sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 8) písm. e), nakoľko:
1. na pozemkoch parc.č. 24/5 a 24/6 je postavený bytový dom, súp.č.155,  vedený na LV č. 1076, ktorý je v podielovom vlastníctve žiadateľov. Cena za parc.č.  24/5 a 24/6 je určená podľa § 15, odst.1), písm. g) Vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v sume 0,66 €/m2.
2. pozemky parc.č. 24/8 a 24/9, ktoré boli odčlenené GP z parc.č. 24/2,  sú v bezprostrednej blízkosti bytového domu, súp.č. 155, postaveného na parc.č.24/5 a 24/6 a slúžia ako vstup do bytového domu od hlavnej komunikácie.
Tieto pozemky sú nepoužiteľné na iný účel.  Kúpna cena je 33 €/m2.
Kúpou predmetných pozemkov si chcú žiadatelia  vysporiadať vlastnícke vzťahy s ohľadom na to, že tieto dlhodobo užívajú .   
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           1 Krajčovičová
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 7/
DSS Báhoň – žiadosť o vyslovenie stanoviska k zámeru výstavby soc. zariadení a adm.
budovy pre poskytovanie sociálnych služieb.

Na 19. zasadnutí OZ predniesla riaditeľka DSS Báhoň, p. Ing. Polakovičová projekt deinštitucionalizácie sociálnych zariadení a zámer DSS Báhoň vybudovať 2 rodinné dvojdomy pre klinetov DSS Báhoň (cca 2x   6+6 klientov) a administratívnu budovu v obci Báhoň.

Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia so zámerom výstavby sociálnych zariadení (dvoch rodinných domov) a administratívnej budovy pre poskytovanie sociálnych služieb.  V nadväznosti na tradíciu Ústavu pre nevidiacich od r. 1905 trvajú na tom, že v zariadeniach sociálnych služieb, t.j. v rodinných domoch, budú ubytovaní klienti so zrakových postihnutím z doterajšieho DSS v Báhoni.

UZNESENIE č. 8/20/2021     
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   so zámerom výstavby sociálnych zariadení (dvoch rodinných domov) a administratívnej budovy v obci Báhoň pre poskytovanie sociálnych služieb pre zrakovo postihnutých klientov.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:          1 Hrčka

Bod 8/
VZN č. 3/2021 o výške príspevkov v školách, školských  výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach s účinnosťou od 1.9.2021.
Návrh VZN bol upravený z dôvodu zrušenia štátnej dotácie na podporu výchovy stravovacích návykov dieťaťa. Výška príspevku na stravu pre deti zostáva rovnaká.
Zároveň sa mení výška réžie pre zamestnancov školy a pre cudzích stravníkov z pôvodných 1,46 € na 1,69 €.
Ďalej sa v predloženom VZN mení v §3 ods.1 písm. a) text nasledovne:
a)    pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

UZNESENIE č. 9/20/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    VZN č. 3/2021 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach s účinnosťou od 01.09.2021.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:            0           
zdržal sa:           0                  

Bod 9/
Obec Báhoň má zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu, nachádzajúceho sa v budove Zdravotného strediska v Báhoni na ul. 1. mája 11, súp.č. 139, na prízemí vpravo pri vstupe do budovy zdravotného strediska, ktoré sa nachádza na parc.č. 498/3, k.ú. Báhoň.

UZNESENIE č. 10a/20/2021      
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň s ch v a ľ u j e spôsob prenájmu majetku obce formou priameho prenájmu podľa § 9 ods. 1 písm. c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c) a § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to k majetku vo vlastníctve obce Báhoň: nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Zdravotného strediska v Báhoni na ul. 1.mája č. 139/11, na prízemí vpravo pri vstupe do budovy zdravotného strediska so súpisným č. 139, na pozemku registra C KN s parcelným č. 498/3, v k. ú. Báhoň, výmera priestoru  je 55 m2 a určuje nasledovné podmienky priameho prenájmu:

„Obec Báhoň podľa § 9a 1 písm.  c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom nebytové priestory vo vlastníctve obce formou
      
priameho prenájmu

nachádzajúce sa v budove Zdravotného strediska v Báhoni na ul. 1.mája č. 139/11, na prízemí vpravo pri vstupe do budovy zdravotného strediska. Výmera priestoru  je 55 m2.

Nebytové priestory sú vhodné na poskytovanie verejnoprospešných služieb pre občanov a návštevníkov obce Báhoň.

Minimálna cena za   prenájom činí  22,00  €/m²/rok. Poplatky za energie spojené s prenájmom (el.energia, voda) budú nájomcovi účtované na základe vyúčtovacích faktúr raz ročne, poplatky za plyn budú nájomcovi účtované zálohovými faktúrami mesačne. Poplatok za odpad bude nájomcovi vyrubený na základe rozhodnutia raz ročne, poplatok za kanalizáciu bude nájomcovi účtovaný na základe faktúry raz ročne.

Poznámka: Doba nájmu na dobu  určitú, do 31. decembra 2024.
Cenové ponuky doručia záujemcovia písomne poštou v zapečatenej obálke so spätnou adresou v termíne  do  10.9. 2021 (vrátane) do 10.00 hod. na adresu: obec Báhoň, ul. SNP 65, 900 84 Báhoň s označením  hesla:  „Prenájom nebytových priestorov - NEOTVÁRAŤ“, resp. osobne do podateľne obce Báhoň v budove OU na II. poschodí.
Cenová ponuka musí obsahovať:
1.    Ponuka prenájmu nebytových priestorov s uvedením výšky nájmu.
Ďalšie podmienky:             
1.    Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.
2.    Obsah cenovej ponuky musí zodpovedať uverejneným podmienkam priameho prenájmu.
3.    Konkrétny nebytový priestor bude prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu prenájmu.
4.    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky na prenájom  a ukončiť priamy prenájom  ako neúspešný alebo ho zrušiť.
5.    Náklady účastníkov spojené s účasťou v priamom prenájme  sa nepriznávajú.
Predložené cenové ponuky budú komisionálne otvorené, pričom kritériom hodnotenia bude najvyššia ponúknutá cena v EUR za m²/rok, zároveň ponúkaná cena nesmie byť nižšia, ako minimálna cena prenájmu stanovená obcou Báhoň.

Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené na webovom sídle obce do 15  dní od ukončenia výberu.

Doplňujúce informácie poskytne Ing. Ivan Patoprstý.
Kontakt:   t. č. 033/6455340 , mob. 0907891542
        e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 10b/20/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň s ch v a ľ u j e komisiu na vyhodnotenie výsledkov priameho prenájmu v nasledovnom zložení: Adam Švorc, Monika Mačayová, Andrea Hrnčiarová, ktorá rozhodne o poradí uchádzačov a o tom, s kým bude uzatvorená nájomná zmluva.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 10c/20/2021
Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým nájomcom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia, pričom jediným kritériom bude výška ponúknutého nájmu (EUR/m2/rok).
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 10/
Obstarávanie Územného plánu obce Báhoň – cenové ponuky
Obec Báhoň získala pri prieskume trhu dve ponuky na obstarávanie ÚP obce, a to konkrétne:
a)    Fy T-Team s.r.o., Trnava, cena 4.800 €
b)    Ing. arch. Peter Derevenec, cena 2.800 €
Poslanci schválili lacnejšiu variantu obstarania ÚP obce.

UZNESENIE č. 11/20/2021      /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň   s ch v a ľ u j e  Ing. arch. Petra Dereveneca, Za záhradami 23, 900 28  Zálesie ako dodávateľa na obstarávanie Územného plánu obce Báhoň v zmysle §2a stavebného zákona za cenu 2.800 EUR.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 11/
Ponuka projektových prác na akciu IBV 12 RD, za Školskou ulicou.
Uznesením č. 16/18/2021 OZ súhlasilo s alternatívou č. 5 štúdie na plánovanú výstavbu IBV na pozemkoch za Školskou ulicou. Na základe komunikácie z majiteľom susediacich pozemkov za Školskou ulicou p. Iždinským (podielanie sa na vybudovaní inžinierskych sietí), poslanci prehodnotili ďalšiu vhodnú alternatívu plánovanej výstavby.UZNESENIE č. 12/20/2021     
Obecné zastupiteľstvo   r u š í   uznesenie č. 16/18/2021 zo dňa 12.05.2021 – súhlas s alternatívou č. 5 štúdie na plánovanú výstavbu IBV na pozemkoch za Školskou ulicou.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 13a/20/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   s alternatívou č. 4 štúdie na plánovanú výstavbu IBV na pozemkoch za Školskou ulicou, ktorá vytvára podmienky na rozšírenie zastavaného územia na ďalšie pozemky.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 13b/20/2021     
Obecné zastupiteľstvo   p o v e r u j e   starostu obce Báhoň na  ďalšie jednania s projektovou kanceláriou k vypracovaniu inžinierskych sietí k IBV pre rodinné domy za Školskou ulicou.  
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 12/
OZ Rodina Sv. Františka, RKC, farnosť Báhoň v zastúpení p. farára Mgr. Jána Behulu podalo žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2021, z dôvodu práve prebiehajúcej rekonštrukcie (obnovy fasády) kostola Sv. Františka v Báhoni a jej finančnej náročnosti.
Poslanci súhlasia s navýšením dotácie v zmysle VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce  Báhoň pre OZ Rodina Sv. Františka vo výške 24 600 EUR dodatkom č. 1 k Dohode o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021.

UZNESENIE č. 14/20/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   navýšenie dotácie na rok 2021 pre Občianske združenie Rodina Sv. Františka o sumu vo výške 24 600 EUR.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 13/
Úprava rozpočtu obce Báhoň.
Poslanci OZ súhlasia s úpravou rozpočtu obce Báhoň rozpočtovým opatrením č. 4.

UZNESENIE č. 15/20/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  úpravu rozpočtu obce Báhoň rozpočtovým opatrením
č. 4.


Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 14/
Čerpanie rezervného fondu obce Báhoň.
Poslanci OZ súhlasia s čerpaním rezervného fondu vo výške 35 000 EUR na projektovú dokumentáciu ČOV.

UZNESENIE č. 16/20/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   čerpanie rezervného fondu vo výške 35 000 EUR na projektovú dokumentáciu ČOV.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 15/ Rôzne

-    Starosta obce informoval poslancov OZ o výberovom konaní na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „ Rekonštrukcia, rozšírenie kapacity ČOV“. Výberové konanie prebehlo prostredníctvom systému TENDERnet.sk. Zákazka bola vyhlásená dňa 15.7.2021 a ukončená dňa 02.08.2021. Výberového konania sa zúčastnili 4 firmy: Ing. Ľuboš Jakubec – PROKRING, CABEX s.r.o., Chranenepracovisko.eu.s.r.o. a  Aquatis s.r.o. Víťaznou ponukou sa stala ponuka od Ing. Ľuboša Jakubca – PROKRING. Celková cena diela je vo výške 33 600 EUR s DPH.

UZNESENIE č. 17/20/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a    v e d o m i e   výsledok výberového konania na dodávateľa služby na  vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „ Rekonštrukcia, rozšírenie kapacity ČOV“- Ing. Ľuboš Jakubec–PROKRING, Rezedová 1449/1, 821 01  Bratislava.

-    Starosta obce informoval poslancov OZ o výberovom konaní na zákazku „Územný plán obce Báhoň“. Výberové konanie prebehlo prostredníctvom systému TENDERnet.sk. Zákazka bola vyhlásená dňa 11.08.2021 a ukončená dňa 25.08.2021. Výberového konania sa zúčastnili 3 firmy: AŽ PROJEKT s.r.o., Ing. Blanka Pavelková a Ing. arch. Kristína Košťálová. Víťaznou ponukou sa stala ponuka od spoločnosti AŽ PROJEKT s.r.o. Celková cena diela je 24 900 EUR s DPH.

UZNESENIE č. 18/20/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a    v e d o m i e   výsledok výberového konania na dodávateľa zákazky „Územný plán obce Báhoň“  - AŽ PROJEKT s.r.o., Toplianska, 821 07 Bratislava.

-    Starosta obce informoval poslancov OZ o výberovom konaní na výstavbu Kultúrneho domu. Výberové konanie prebehlo prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na VO p. Jurčom. Výzva na dodávateľa zákazky bola zaslaná do publikácie vestníka VO dňa 22.7.2021. Zverejnená bola dňa 26.7.2021. Súťažné podklady boli zverejnené na internetovej stránke Úradu pre VO dňa 26.7.2021. Lehota na predkladanie ponúk bola do 18.8.2021 do 8,00 hod. Do výzvy sa neprihlásila žiadna firma. Dôvod bol pravdepodobne  vysoký nárast cien stavebných materiálov a nejasná situácia do budúcnosti. V októbri bude vyhlásené druhé kolo súťaže.
-    Starosta obce informoval poslancov OZ, že do dnešného dňa nebola vyhodnotená výzva Environmentálneho fondu L7: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zateplenia – ZŠ Báhoň.
-    Starosta obce informoval poslancov OZ, že sme opäť neboli úspešní so žiadosťami o dotáciu z Envirofondu na Zberný dvor a traktor v rámci výzvy C. Ďalšia žiadosť sa už nebude podávať. S úpravou Zberového dvora (revitalizácia pozemku, spevnená plocha a elektrická prípojka, oplotenie) sa začne na jar budúceho roku a použijú sa vlastné finančné prostriedky obce.
-    Starosta obce informoval poslancov OZ, že poplatok za rozvoj, ktorý bol vybraný v roku 2021 sa použije na nákup LED lámp a osvetlenie ulíc Školská, Partizánska.
-    Kultúrna akcia Richtárska Vatra sa bude konať 28.8.2021 na futbalovom štadióne v Báhoni.
-    Poslanec p. Haviernik informoval poslancov o procese vydania knihy  „Báhonské prechádzky storočiami“. Kniha je ukončená a momentálne sa gramaticky a štylisticky upravuje. Je potrebné ešte doriešiť obálku a predsádku knihy.

Bod 16/ Diskusia

Bod 17/
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva.


Zapisovateľka:  Natália Almášiová                                 
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice:  
Mgr. Monika Mačayová
Mgr. Iveta Krajčovičová