Copyright 2019 - Obec Báhoň

UZNESENIE

z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni dňa 7. februára 2007

 Obecné zastupiteľstvo :

 

A/  B e r i e   na   v e d o m i e

l/ Kontrolu uznesenia z I. zasadnutia OZ
2/ Informáciu Regionálnej veterinárnej a potravinovej  správy Senec
3/ Informáciu o otvorení Domova soc. služieb v Čataji
4/ Informáciu firmy RENIS o možnosti  výstavby veterného parku v našej obci na obecných pozemkoch
5/ Správu kontrolórky obce o výsledkoch kontroly
6/ Ponuku firmy Premier Consulting na poradenské služby

B/  S ch v a ľ u j e

l/ Sobášiacich  pri uzavretí manželstva   : Ing. Ivan Patoprstý, Mgr. Anna Olosová,
                                                                       Mgr. Anna Brichtová
2/ Štatút MĽK , knižný a výpožičný poriadok
3/ Firme Elektroľudib Báhoň splátkový kalendár na  dlh voči  obci  na dobu 2 rokov,
    splátka mesačne 12.026 Sk  s termínom od 1. 3. 2007
4/ Odpredaj obecného pozemku   LV č. 1086  parc. č. 229  vyznačená ako diel č. 8, ktorá sa pričleňuje k novovytvorenej parc. č. 228/3 vo výmere 9m2 a novovytvorená parc. č. 228/4 diel č. 9 vo výmere 177m2 spoluvlastníkom   Ľubomírovi Zúrovi  rod. Zúrovi, Ľubomíre Zúrovej  rod. Zúrovej a Ivete Šubovej rod. Zúrovej  každému v 1/3-ine.
5/ Odvolanie doterajších členov Rady školy : R.Vavroviča a J. Chudého a schvaľuje nových členov Doc. Š. Matejčíka, Doc. E. Odlerovú a Mgr. Ľ. Nemčovičovú
6/ Rekonštrukciu budovy zdravotného strediska a zabezpečenie posudku statika
7/ Rozšírenie otváracích hodín   predajne potravín  BV-PROFEX  o nedeľu v čase od7.00hod - 12.00 hodiny
9/ Otváracie hodiny Krajčírstvo - Martina Almášiová nasledovne:
Pondelok - Štvrtok   od 8.00hod-15.00hod, Piatok od 9.30hod-18.00hod
10/  Termíny konania zasadnutí obecného zastupiteľstva:
23.3.2007,      27.4.2007,   25.5.2007,     22.6.2007,  
31.8.2007,      28.9.2007,   26.10.2007,   30.11.2007,  19.12.2007

C/ S ú h l a s í

1/ So začatím rokovania ohľadom odkúpenia   budovy  Relax Pub na ul. l.mája
od vlastníka Amity Investment Bratislava
2/ S umiestnením stávkového  terminálu  v Pohostinstve "U Mika"
3/ Osloviť občanov a organizácie  v obci  o navrhnutie zástupcov do redakčnej rady
Báhonských novín

D/ P o v e r u j e

 1. Komisiu výstavby a verejného poriadku   kontrolou dodržiavania otváracích hodín v  Reštaurácii Relax Pub na Ul. l.mája 29

R u š í

l/  Uznesenie číslo XXIV/2006-C/1


                                                                                          Ing. Ivan Patoprstý
                                                                                            starosta obce

 


f t g