Copyright 2019 - Obec Báhoň

Vážení občania,

ako ste si isto všimli, v obci nahradili staré kontajnery na plastové fľaše nové zberné nádoby, ktoré sú určené na zber širšieho sortimentu recyklovateľných plastov. Prosím venujte pozornosť zopár pravidlám pri triedení odpadu, ktoré odporúča spoločnosť, ktorá pre nás odpad separuje.

SKLO - do zelených kotajnérov alebo igelitových vriec sa vhadzujú: nevratné obaly zo skla od nápojov, tabuľové sklo, sklenené črepy, sklenené nádoby a pod.

Nevhadzuje sa - porcelán, autosklo, zrkladá, keramika, TV obrazovky a pod.

PLASTY - do žltých kontajnérov alebo igelitových vriec sa vhadzujú: PET flaše (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošpliapnutím, stlačením), fólie, sáčky, kelímky a pod.

Nevhadzuje sa - PET flaše od potravinárskych oeljov, novodurové trúbky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.

(zdroj: http://avesk.sk)


f t g