Copyright 2021 - Obec Báhoň

Obec Báhoň vykonáva v súčasnej dobe pasportizáciu oboch našich cintorínov, spojenú s digitalizáciou cintorínov a prečíslovaním všetkých hrobových miest. Hrobové miesta, na ktoré ešte nie sú uzavreté nájomné zmluvy alebo nie je za ne uhradené nájomné, sú označované výzvou na úhradu (upozornenie). V zmysle Všeobecne záväzného nariadenie obce Báhoň č. 1/2016 o prevádzke pohrebísk, právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Zmluva musí mať písomnú formu. V súvislosti s prečíslovaním hrobových miest bude všetkým nájomcom doručená na podpis nová nájomná zmluva na užívané hrobového miesta. Ak nebol uhradený cintorínsky poplatok, je potrebné ho uhradiť priloženou poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na číslo účtu uvedené v zmluve.
Hroby, na ktoré nebude uzavretá nájomná zmluva a uhradený poplatok, budú označené a budú zrušené v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve a platného VZN č. 1/2016 o prevádzke pohrebísk v obci Báhoň. Žiadame preto užívateľov hrobových miest, ktorí nemajú uzatvorené nájomné zmluvy a hrobové miesto chcú naďalej užívať, aby sa prihlásili na Obecnom úrade.
Poplatky za užívanie hrobového miesta sú stanovené na 5 rokov nasledovne:
Jednohrob, detský hrob a urna: 10 €
Dvojhrob: 20 €
Trojhrob: 30 €
Štvorhrob: 40 €


f t g