Copyright 2024 - Obec Báhoň

Miestna ľudová knižnica

Miestna ľudová knižnica

Sídlo: Ulica SNP 65 ( v budove Obecného úradu)

Knižničný fond: 9 024 kníh, z toho odbornej literatúry 2 378 zväzkov ( v dobe písania článku)

Otváracie hodiny:
pondelok 16:00 – 18:00 hod.
streda 16:00 – 18:00 hod.

K dispozícii je internet.

 

Š T A T Ú T
OBECNEJ – MIESTNEJ ĽUDOVEJ KNIŽNICE V BÁHONI

Obec B Á H O Ň

na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej knižnice.