Copyright 2019 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z XII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  14. mája 2008 

č. j. 229/2008


1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a hostí.
Zasadnutia sa zúčastnili všetci   zvolení poslanci.

2/ Do návrhovej komisie boli zvolení : J. Kročka,. M. Bušo, I. Krajčovičová,
Za overovateľov zápisnice starosta určil : A. Brichtovú a  E. Odlerovú.
Poslanci  schválili doplnenie programu o bod č. 12/ obsadenie funkcie kontrolóra obce .

3/  Kontrola uznesenia  s XI. zasadnutia OZ – prečítala A. Olosová
K bodu  - zrušenie prenájmu prívesu Ing. Odlera na zberovom dvore- starosta vyzve menovaného k jeho odstráneniu po ukončení nájomnej zmluvy.  Stavebná komisia riešila žiadosť UKSUP-u   o  opravu plota na Partizánskej ulici, ktorý bol poškodený pri
výkopových prácach na kanalizácii, s tým že obec na vlastné náklady opraví dĺžku 50m.
UZN.     OZ berie na vedomie

4/ Výročná správa, Záverečný účet obce, Audit – všetky materiály sú prílohou zápisnice (stiahnete ich kliknutím na príslušný odkaz).
Hodnotiaca správa nezávislého audítora bola kladná, neboli  zistené žiadne nedostatky.
Pred. fin. komisie  navrhla  prerokovať materiály podrobnejšie na najbližšom zasadnutí fin. komisie.
UZN.  OZ  schvaľuje nedoplatky Elektroľudibu riešiť na  fin. komisii  so  zástupcom  Elektroľudibu  J. Cichým.
UZN.  OZ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2007
UZN.  OZ schvaľuje Výročnú správu o plnení rozpočtu  obce za rok 2007
UZN.  OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora.

5/ Úprava  rozpočtu ZŠ s MŠ –   starosta predložil návrh
Nakoľko podielové dane na 1720 obyvateľov  obce Báhoň činia 9 mil. 258 tis. Sk,
čiastka určená na prenesené   kompetencie  pre ZŠ s MŠ je mesačne 300 tis. Sk.
Od januára bola mesačne poukazovaná ZŠ s MŠ čiastka 270 tis. Sk, rozdiel bude doplatený a ďalej bude poukazovaná mesačne čiastka 300 tis. Sk.
UZN. Poslanci schválili úpravu rozpočtu  ZŠ s MŠ , táto  bude mesačne 300 tis. Sk vrátane doplatenia  za obdobie od januára 2008.

6/ Vzdanie sa funkcie predsedkyne fin. komisie A. Brichtovej,  doplnenie člena kultúrnej komisie .
A. Brichtová sa na vlastnú žiadosť vzdala  funkcie predsedu fin.komisie k 1.6.2008.
Za členku  kultúrnej komisie  poslanci zvolili   redaktorku  Báhonských novín Mgr. Jarmilu Fundárkovú .
UZN.  OZ odvoláva A. Brichtovú z funkcie  predsedu fin.komisie
UZN.  OZ volí  za členku kult. komisie Mgr. Jarmilu Fundárkovú

7/ Menovanie predsedu fin. komisie a a člena FK-
Za  predsedu fin. komisie poslanci zvolili Prof. Štefana Matejčíka a za členku  Mgr. Annu Brichtovú.

Body 8/ a 9/  Žiadosti o odkúpenie pozemku  občanov A. Dichtlerová, Ľ. Orlický, P. Almáši, R. Šuplata –  majitelia bytovky na ul. l. mája 36.
Občania majú záujem odkúpiť prenajatý obecný pozemok pri bytovke , ktorý využívajú na rekreáciu / posedenie, záhradka/a na garážovanie aut a tento si následne oplotiť, čím by zabránili častým krádežiam v okolí bytoviek.
Starosta – poslanci nesúhlasia s odpredajom obecného pozemku, nakoľko obec stráca predajom možnosť ovplyvniť jeho  využívanie, pozemok môže byť ďalej potom odpredaný na iné účely. Nakoľko sa v blízkej dobe bude realizovať výstavba novej bytovky   na parc. č 24/2  obec chce počkať do jej kolaudácie a potom generálne riešiť rozdelenie  pozemkov  aj okolo  vedľajších bytoviek  , prípadné ich odpredanie aj ostatným   majiteľom. Prisľúbil  žiadateľom predkupné právo, obec vyzve  nájomcov v prípade, že bude uvažovať s odpredajom.
Žiadatelia sa obávajú, že majiteľ novej bytovky odkúpi od obce tieto pozemky na garáže a v prípade voľby nového zastupiteľstva  a starostu prísľub nebude dodržaný.
Poslancov nepresvedčili  ich argumenty  a nesúhlasili s odpredajom, ale navrhli aby po kolaudácii   novej bytovky opäť podali nové žiadosti  na obecné zastupiteľstvo a potom sa budú podľa novej situácie riešiť.
B. Bušo – upozornil, že po uvedenom pozemku vedie kanalizácia a v prípade odpredaja musí byť zriadené vecné bremeno  , čím bude  obmedzená možnosť využitia pozemku .
UZN. OZ nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku  parc. č.  24/2  majiteľom bytovky na ul. l. mája 35 a 36.

10/ VO – dodávateľov  na výstavbu chodníkov v obci – Cesty Nitra a.s.
Starosta – dňa 7.5.2008  sa konalo výberové konanie na  dodávateľa výstavby chodníkov v našej obci za účasti odborne spôsobilej osoby p. Jurču . Z  3 zúčastnených firiem  výberová komisia / všetci poslanci /  vybrala firmu Cesty Nitra  ,  ktorá predložila najvýhodnejšiu ponuku 4 mil. 800 tis. Sk.   Ponuka  Firmy  Swietelsky bola v čiastke 5 mil. 340 tis. Sk, tretia firma ktorej ponuka bola 6 mil. 300 tis. Sk nespĺňala všetky náležitosti  na účasť vo VO.
UZN.   OZ jednohlasne schválilo uzatvoriť zmluvu o dielo  na výstavbu chodníkov  s firmou Cesty Nitra a.s., za podmienky že  správnosť zmluvy  preverí  JUDR. Mičunek.

Ďalej sa občania z ulice SNP / M.Kročková, H.Kročková, J. Švorcová/  dotazovali ako bude riešená ďažďová kanalizácia pred  ich domami pri stavbe chodníkov,  nakoľko ich domy sú  postavené v nížine oproti  hlavnej ceste a voda z cesty  preteká  cez ich dvory.
UZN.   OZ súhlasí s realizáciou dažďovej kanalizácie na ul. SNP  na trase budovania chodníkov.
Starosta ich ubezpečil, že tento problém sa bude riešiť  podľa potreby priamo pri stavbe chodníka, do  projektu bude dodatočne dopracovaná dažďová kanalizácia, ktorá bude medzi cestou a chodníkom. Napojenie prístupovej cesty od  chodníka cca 1m bude hradiť obec.
Územné povolenie je už  právoplatné,  čaká sa na stavebné povolenie. So stavbou chodníkov  sa začne od ul. A. Hlinku, napojením na chodníky  z obce Kaplna  v mesiaci júni. Starosta už vyzval elektrárne , plynárne a vodárne  na vytýčenie   sietí.

M. Bušo – DSS podal žiadosť o vybudovanie chodníkov pred DSS, nakoľko klienti potrebujú zjednodušený  prístup do obce a nie prechádzaním na druhú stranu cesty a po určitej  dĺžke  zase  späť . Domov predložil projekt  a posudok statika  na  posunutie  múru , ktorý bráni aby boli chodníky na strane domova. Predpokladané náklady sú 20 tis. Sk.
Starosta na žiadosť domova odpovedal písomne v znení , že obec preplatí  z nákladov
10 tis. Sk  ak múr   posunie Bratislavský   samosprávny  kraj  pod  ktorý   patrí  Domov soc. služieb v Báhoni.  Po posune múra  obec na svoje náklady  vybuduje chodník pre chodcov aj na tejto strane, nakoľko bezpečnosť  a spokojnosť našich občanov je prvoradá.
Poslanci doporučili, aby záležitosť chodníkov  prerokovali  starosta  obce a riaditeľka  DDS.
UZN. OZ súhlasí s vybudovaním chodníka pre chodcov pred DSS po odstránení oporného múra na náklady DSS s 50% finančnou spoluúčasťou obce.

11/ Verejná súťaž – Nadstavba zdravotného strediska – Dominium Invest s.r.o.
Súťaže sa zúčastnila jediná firma Dominium Invest  a.s.
Na budúce zasadnutie predloží štúdiu a materiály.
 UZN.     OZ berie na vedomie informáciu o  nadstavbe zdr. strediska.

Ľ. Ižová -  upratovačka v  MŠ , sťažovala sa na postup vedenia ZŠ  s MŠ  pri riešení jej žiadosti na zvýšenie pracovného úväzku . Riaditeľ  nesúhlasil so zvýšením úväzku, preto apeluje na poslancov  aby ju podporili.
Prof. Matejčík – nie je záležitosťou poslancov riešiť pracovno-právne vzťahy  ZŠ s MŠ,
kompetentnou osobou je riaditeľ.
Doc. Odlerová – doporučila jej odvolať sa.  Rada  školy bude odvolanie za jej prítomnosti riešiť.

12/ Obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce –
UZN. Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia §18a odst. 2 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce a určuje deň jej konania na 16. júna   2008   o 18.00 hodine.
 Žiadosti sa  môžu  podávať do 13. júna 2008 , výberové konania bude 16.júna o 18.00 a vybraný kandidát bude schválený  obecným zastupiteľstvom dňa 18. júna 2008.

13/ Rôzne

a/ Zmluva o dielo na vypracovanie projektu : „ Úprava verejného priestranstva v obci „-
Jedná sa o úpravu celého verejného priestranstva  pred obecným úradom aj za OÚ, úprava zelene, vybudovanie oddychovej zóny, položenie dlažby, za OÚ vybudovanie detského areálu, lavičiek atď.
Starosta – obec má možnosť požiadať  o dotáciu  z Eurofondov  na tento projekt  v hodnote 10 mil. Sk.   V prípade, že obec dotáciu     nedostane,  zaplatí   za projekt   
30. tis. Sk + cca 100 tis. Sk za projektovú dokumentáciu z obecného rozpočtu.
Pri schválení dotácie na projekt, 8% pripadne podľa zmluvy agentúre, ktorá spracovala projektovú dokumentáciu.

Vyzval poslancov na zváženie, či  obec podstúpi riziko cca 130 tis. Sk ak dotácia neprejde.
Obec nemá možnosť požiadať z Eurofondov dotáciu na iné aktivity , nakoľko Bratislavský kraj už v predchádzajúcom období vyčerpal veľa  dotácii a teraz budú poskytované len  obciam stredného a východného Slovenska, obce západného  Slovenska  ktoré túto možnosť nevyužili   majú smolu.
UZN. Poslanci súhlasili , aby  starosta pokračoval v jednaní s projektantom   uzatvoril zmluvu o dielo na  vypracovanie projektu  a podal žiadosť o dotáciu.
Starosta bude  informovať poslancov o výsledku každého jednania.

b/ Informáciu o podaní projektu „ Vybudovanie Fitnesscentra v areáli ZŠ“-
Záujemca o vybudovanie Fitnescentra vedľa ZŠ p. Varga zo Senca  chce  prostredníctvom  obce požiadať o dotáciu z Eurofondov. Zatiaľ je žiadosť v štádiu  zisťovania.  Starosta bude o ďalšom postupe informovať poslancov.
UZN.  Poslanci informáciu zobrali na vedomie.

Mgr. Brichtová – informovala prítomných, že škola podáva  celkom 8 projektov
( elektronizácia jedálne, modernizácia školy, multimediálna trieda a iné/.

Krajčovičová  I.  - Mikroregión Červený kameň poriada dňa 9.8.2008 vo obci Vištuk Festival  Mikroregionu  ČK, na ktorom sa bude každá obec prezentovať ako aj minulý rokv Budmericiach. Oslovila zástupcov Jednoty dôchodcov, Záhradkárov, DSS, súbor Koník. Treba doložiť 10  fotografií z obce, Mikroregion urobí výstavu fotiek.

R. Vavrovič – sa informoval, kedy sa uvažuje s opravou Domu smútku.
Starosta -  prvoradou aktivitou tohto roka sú chodníky v celej obci, ďalšou bude oprava Domu smútku. Cez zimu sa urobí výberové konanie na dodávateľa  rekonštrukcie DS a vybudovania prístrešku.

zapisovateľka

overovatelia

starosta obce 


f t g