Copyright 2019 - Obec Báhoň
UZNESENIE
z XXIV. zasadnutia OZ, konaného dňa 12. marca 2014

UZNESENIE č. 1/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   na  v e d o m i e    kontrolu uznesenia z XXIII. riadneho zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e   projektovú dokumentáciu   športového areálu pri ZŠ s MŠ Báhoň aj s pripomienkami.

UZNESENIE č. 3/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  Dodatok č. 2 k VZN obce Báhoň č. 5/2009 o Zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16.12.2009.
UZNESENIE č. 3a/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo    r u š í    uznesenie č. 5/XXIII/2013 zo dňa 12.12.2013.

UZNESENIE č. 4/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    VZN č. 1/2014 o chove zvierat v obci.

UZNESENIE č. 5/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  odpredaj obecného pozemku v k. ú. Báhoň  parc. č. 495/7 na Mlynskej ulici   v celkovej  výmere  32 m2   Mgr. Petrovi   Kaššákovi ,  bytom Narcisova 16, Bratislava   za finančnú čiastku     33€/m2.  Tento  odpredaj bol schválený  3/5 väčšinou hlasov OZ obce Báhoň.

Prevod  majetku obce bol vykonaný v súlade s § 9  a § 9a,  odst. 8, písm. e , zákona SNR
 č. 138/1991 Zb. o majetku obci.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto predaji je odôvodnené nasledovne:  parcela  č. 491/94 je majetkom Mgr. Kaššáka Petra   a je  susediaca s parcelou   č. 495/1 vo vlastníctve Obce Báhoň. Predmetný pozemok parc. č. 495/7 chce p. Kaššák od Obce Báhoň odkúpiť  z dôvodu     vysporiadania      prístupovej cesty k svojmu  pozemku a na vedenie inžinierskych sietí. Tento pozemok je nepoužiteľný na iný účel.“

UZNESENIE č. 6/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e    prenájom ornej pôdy parc. č. 2704 o výmere 7987 m2  p. Stanislavovi Glasovi, bytom    Jarná 16, 91943 Cífer , za finančnú úhradu   100 €/m2/ročne, čo predstavuje sumu 79,87 €/ročne.
 
UZNESENIE č. 7/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í  s ukončením nájmu na obecný pozemok parc. č. 24/2
o výmere 25 m2 s   B. Podmanickým  ku dňu 31.1.2014.

UZNESENIE č. 8/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   so zmenou názvu nájomcu v nájomnej zmluve uzatvorenej dňa  1.3.2013  medzi p. V. Minaričovou    a obcou na   priestory  na   zdravotnom stredisku na  ENGLISH FOR LIFE, s.r.o. zast. Jej konateľom: Minarič Peter, A.Hlinku 5, 900 84  Báhoň.

UZNESENIE č. 9/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo      s ú h l a s í    s    ukončením    nájomných  zmlúv  s pani Alenou Dichtlerovou    -   na záhradku   a    na  garáž       ku dňu 31.12.2013 .

UZNESENIE č. 10/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í    s    uzatvorením nájomných zmlúv na obecný pozemok pod prenosnou garážou parc. č. 24/2 o výmere 16,50 m2    s  prenájmom
33,19 €/rok  a na  záhradku  parc. č. 24/2 o výmere 49 m2 s prenájmom
0,0332 €/m2/ročne,   t. j. 1,63 €/rok s   p. Miroslavom   Kozom   s účinnosťou od 1.1.2014.

UZNESENIE č.11/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  plat  starostu obce   vo výške   1.958 €/mesačne
s  účinnosťou od 1.4.2014.


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce


f t g