Copyright 2019 - Obec Báhoň
Z á p i s n i c a
z XXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 12.marca 2014

1/    Otvorenie – starosta privítal prítomných hostí a poslancov : M.Baksová, Ing. Jankovičová,  Mgr. Haviernik, M. Hrčka, Mgr. V. Danková  ,
Ospravedlnení – Mgr. Olosová, R. Vavrovič
2/     Zapisovateľka : Eva Lojová
Overovatelia  zápisnice – P. Haviernik, M. Baksová
Program zasadnutia  bol   schválený.

3/ Kontrola uznesenia z 23. zasadnutia OZ- prečítal  starosta obce .
    Bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   na  v e d o m i e    kontrolu uznesenia z XXIII. riadneho zasadnutia OZ.

4/ PD- športový areál pri ZŠ s MŠ Báhoň-
Spracovateľ projektovej dokumentácie  - projektant stručne oboznámil  prítomným občanom
ako aj poslancov s projektom športového areálu, ktorý sa skladá z troch časti: športový, oddychový a rekreačný areál.
Športová časť bude – futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko na volejbal , basketbal  a iné, atletická dráha. Najviac bude využívané futbalové ihrisko, kde navrhujú trávnik tretej generácie, ktorý bude kompatibilný s ihriskami vybudovanými v iných lokalitách Slovenska, takže budú možné organizovania rôznych turnajov pre mládež.  Fitnes  je navrhované pre všetky vekové skupiny, súčasťou projektu sú lavice pre hráčov aj občanov,  odpadové  koše, stojan na bicykle. Ďalej osvetlenie, aby bol areál využívaný aj vo večerných hodinách. Oddychová časť  pozostáva z posedenia , altánku  a krbu.
Ukázal vzorky materiálov, ktoré navrhuje na jednotlivé ihriská. Upozornil však, že listy z okolitých stromov- líp budú trávniku škodiť, hlavne suché lístie  z 12  stromov   , ktoré sa rozdrvia  a zašlapú  do umelej trávy, následkom čoho prestane fungovať drenáž.

Riaditeľ ZŠ s MŠ  Ing. Ľ. Macháček  - súčasťou starého  projektu  školy boli tiež podobné ihriská, aby ho mohli využívať žiaci školy. Žiakom chýba ihrisko na telesnú výchovu, škola momentálne nemá podmienky na výučbu telesnej výchovy a preto víta tento projekt a podporuje ho.

M. Bušo –  Na okolí  majú  tiež  vybudované ihriská a žiadnemu nevadili listy z okolitých stromov. Treba aby projektant navrhol povrch  trávnika odolný voči listom.

Projektant  -  spracováva  a navrhuje   projekt, a záleží od firmy, ktorá bude tento projekt realizovať , aký  trávnik vyberie.   Tento projekt je podobný   ako v Senci.

J. Figurová – obyvatelia Školskej ulice sú za stavbu   ihriska, ale aj za záchranu stromov.

M. Fundárek –  je za vybudovanie  ihriska, má však výhrady. V projekte je uvedené, že nemá vplyv na životné prostredie a pritom  sa majú vyrúbať okolité stromy.   Povrchu škodia nielen listy z líp, ale aj z ihličnanov a všetka nečistota. Taktiež mal výhrady voči altánku a opekačkám v nočných hodinách.

RNDr. Roman Brichta – na výrub stromov má iný názor, nakoľko býva len pár metrov od týchto líp a musí celý rok čistiť okolie domu od nečistôt. Množstvo lístia je najhoršie, a taktiež  upozornil na množstvo alergénov z líp. Zeleň treba udržovať, je to pre obec veľká investícia a lipy celý rok opadávajú. Súhlasí s výrubom stromov a výsadbou novej  zelene z ihličnanov.

Projektant navrhol ihrisko  posunúť ďalej od stromov, orezať lipy zo strany od ihriska, prípadne vysadiť medzi  lipy  a ihrisko zelený plot, ktorý by zadržoval nečistoty zo stromov.

Ing. J. Gubániová- navrhla spojiť  futbalové ihrisko s multifunkčným , ktorý je z tvrdšieho a odolnejšieho  povrchu. Spoločenská hodnota stromov je veľmi vysoká , preto nesúhlasí s ich výrubom.

Ing. M. Vandák – na projekte je  naplánovaný len jeden vstup z ul. l. mája, navrhol  aj vstup z ulice Školskej. Osvetlenie riešiť led - lampami. Taktiež je za spojenie dvoch ihrísk s tvrdším povrchom. Navrhol   mantinely okolo ihriska a betónový pingpongový stôl.

Projektant -  mantinely sú hlučné, lepšie je navrhované sito. Povrch na jednom ihrisku, ktorý bude tvrdší  nebude vhodný pre futbalistov.  Navrhované metalhalogénové svetlá sú výhodnejšie.

Mgr. J. Fundárková -  tiež nesúhlasí s vybudovaním mantinelov okolo štadióna z dôvodu hlučnosti.   Je za kompromis, ale  ak by sa nenašlo riešenie, aby   zostali aj všetky stromy  a súčasne by sa vybudoval športový  areál, je za športovisko, ktoré   má väčší význam pre  výchovu našich detí a budúcej generácie.

A. Pethoová - Nesúhlasí  s výrubom listnatých stromov a výsadbou ihličnanov, ktoré sú skôr do hôr a kopcov a nie do dediny.  Prečo je navrhovaný projekt taký drahý , keď je úplne rovnaký ako navrhovaný spred 30 rokov a prečo obec vybrala tohto projektanta.
Spýtala sa starostu, prečo sa za obecné   peniaze  nevybuduje  prístrešok na cintoríne, ktorý mal starosta vo svojom volebnom programe, prečo sa má investovať do športu, kto bude financovať tento projekt.

Starosta Ing. Ivan Patoprstý – projektant bol vybraný vo výberovom konaní a cenová ponuka bola najnižšia.  Prístrešok sa momentálne robiť nebude, ale bude sa robiť  údržba okolia Domu smútku, vydláždenie okolo DS. Vo volebnom programe som mal aj vybudovanie športového areálu.
Na financovanie  športového   areálu    obec  bude  hľadať možnosti   žiadosťami   o dotácie
z Eurofondov, a z vlastných finančných prostriedkov.

Mgr. V. Danková-  učiteľka ZŠ  tiež upozornila , že väčšina detí má   alergiu  na  lipy, deti nemôžu ísť cez prestávku na školský dvor, pretože kýchajú a majú zapuchnuté oči. Čo sa týka tvrdšieho povrchu  na športovanie , tiež nie je vhodný pre deti , kvôli úrazom. Momentálny povrch ihriska  je absolútne nevhodný na výučbu telesnej výchovy a škola nutne  potrebuje  nové priestory.
M. Zaduban- žijeme v inej dobe, aby sme šetrili na našich deťoch, ktorým treba urobiť dobré podmienky  na športovanie. Tvrdý povrch na ihrisku ničí kĺby nielen starým, ale aj mladým ľuďom.

Mgr. P. Haviernik -  vyjadril svoj názor, že  netreba šetriť na výbere  trávnatého povrchu, kvôli zdraviu nás všetkých  a údržba  drahšieho , ale zdravšieho povrchu nie je až tak  veľmi  drahá.

Ing. Jankovičová – čo sa týka povrchu trávnika poslanci vybrali ten najvhodnejší, sama je proti výrubu stromov, treba hľadať riešenie skôr orezanie  konárov od ihriska.

M. Hrčka – treba si stanoviť  priority, v prvom rade myslieť na naše deti a vnúčatá. Bude to areál  pre všetkých ľudí.
Čo sa týka výrubu stromov,  občania   robia načierno vo veľkom výruby stromov v záhradkárskej osade  a na lúkach.

Starosta –  na záver  jednania o projekte :
v projektovej dokumentácii  treba zmeniť:
- chodník potiahnuť k plotu Školskej ulici
- za basketbalovým ihriskom urobiť oplotenie
- vynechať v technickej správe, že projekt nemá vplyv na životné prostredie
- pri altánku vynechať  krb
- doplniť pingpongový stôl

UZNESENIE č. 2/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e   projektovú dokumentáciu   športového areálu pri ZŠ s MŠ Báhoň aj s pripomienkami.

Bod  6/ VZN č. 5/2009 – dodatok č. 2 o zariadení opatrovateľskej služby
UZNESENIE č. 3/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  Dodatok č. 2 k VZN obce Báhoň č. 5/2009 o Zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16.12.2009.
UZNESENIE č. 3a/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo    r u š í    uznesenie č. 5/XXIII/2013 zo dňa 12.12.2013.

Bod 5/  VZN    č. 1/2014 o chove zvierat v obci Báhoň
UZNESENIE č. 4/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    VZN č. 1/2014 o chove zvierat v obci.


Bod 7/   Žiadosť Mgr. Petra Kaššáka, Narcisová 16, Bratislava o kúpu pozemku parc. č. 495/7 na Mlynskej ulici podľa GP 136/2013 vo výmere 32 m2 – z  parc. č. 495/1 vo vlastníctve obce Báhoň. Dňa 3.2.2014 obec Báhoň na svojom webovom sídle zverejnila zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v znení:
„Obec Báhoň zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne prevod časti pozemku parc. č. 495/1 zastavané plochy a nádvoria, pozemok reg. „C“, vedený na LV č. 851  (celková výmera 116 m2), ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň, a to parc.č  495/7 o výmere 32 m2, ktorá bola odčlenená z parc. č. 495/1 geometrickým plánom č. GI 661614 zo dňa 15.1.2014 vyhotoviteľom: Ing. Milicou Vaškovou,  v prospech Mgr. Kaššák Peter, trvalé bydlisko Bratislava, Narcisová 16, ktorý vlastní  pozemok parc. č. 491/94 tesne susediaci s parc. č. 495/7.  Kúpna cena: 33 €/m2.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto predaji je odôvodnené nasledovne:  parcela  č. 491/94 je majetkom Mgr. Kaššáka Petra   a je  susediaca s parcelou   č. 495/1 vo vlastníctve Obce Báhoň. Predmetný pozemok parc. č. 495/7 chce p. Kaššák od Obce Báhoň odkúpiť  z dôvodu vysporiadania prístupovej cesty k svojmu  pozemku a na vedenie inžinierskych sietí. Tento pozemok je nepoužiteľný na iný účel.“

UZNESENIE č. 5/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  odpredaj obecného pozemku v k. ú. Báhoň  parc. č. 495/7 na Mlynskej ulici   v celkovej  výmere  32 m2   Mgr. Petrovi   Kaššákovi ,  bytom Narcisova 16, Bratislava   za finančnú čiastku     33€/m2.  Tento  odpredaj bol schválený  3/5 väčšinou hlasov OZ obce Báhoň.

Prevod  majetku obce bol vykonaný v súlade s § 9  a § 9a,  odst. 8, písm. e , zákona SNR
 č. 138/1991 Zb. o majetku obci.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto predaji je odôvodnené nasledovne:  parcela  č. 491/94 je majetkom Mgr. Kaššáka Petra   a je  susediaca s parcelou   č. 495/1 vo vlastníctve Obce Báhoň. Predmetný pozemok parc. č. 495/7 chce p. Kaššák od Obce Báhoň odkúpiť  z dôvodu     vysporiadania      prístupovej cesty k svojmu  pozemku a na vedenie inžinierskych sietí. Tento pozemok je nepoužiteľný na iný účel.“

 


Bod 8/ Žiadosť p. Glasu- uzavretie nájomnej zmluvy na parc. č. 2704 o výmere 7987 m2.
Jedná sa o ornú pôdu za Školskou ulicou, ktorú menovaný obrába.
UZNESENIE č. 6/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e    prenájom ornej pôdy parc. č. 2704 o výmere 7987 m2  p. Stanislavovi Glasovi, bytom    Jarná 16, 91943 Cífer , za finančnú úhradu   100 €/m2/ročne, čo predstavuje sumu 79,87 €/ročne.


Bod 9/ Žiadosť p. Podmanického o ukončenie nájomnej zmluvy na obecný pozemok na
 Ul. l. mája  , ktorý doteraz užíval, nakoľko odstránil  garáž z uvedeného pozemku.
UZNESENIE č. 7/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í  s ukončením nájmu na obecný pozemok parc. č. 24/2
o výmere 25 m2 s   B. Podmanickým  ku dňu 31.1.2014.

Bod 10/ Žiadosť p. Minaričovej o zmenu názvu  nájomcu v nájomnej zmluve na zdravotnom stredisku na: ENGLISH FOR LIFE, s.r.o. zast. jej konateľom: Minarič Peter, A.Hlinku 5, 900 84  Báhoň.
UZNESENIE č. 8/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   so zmenou názvu nájomcu v nájomnej zmluve uzatvorenej dňa  1.3.2013  medzi p. V. Minaričovou    a obcou na   priestory  na   zdravotnom stredisku na  ENGLISH FOR LIFE, s.r.o. zast. jej konateľom: Minarič Peter, A.Hlinku 5, 900 84  Báhoň.


Bod 11/ Žiadosť p. Dichtlerovej o ukončenie nájomných  zmlúv  k 31.12.2013-
Nájomná zmluva na záhradku zo dňa   14.6.2005 a nájomná  zmluva  na garáž zo dňa  27.2.2004.
UZNESENIE č. 9/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo      s ú h l a s í    s    ukončením    nájomných  zmlúv  s pani Alenou Dichtlerovou    -   na záhradku   a    na  garáž       ku dňu 31.12.2013 .

Bod 12/ Uzatvorenie  nájomných zmlúv s p. Kozom na garáž a záhradku po p. Dichtlerovej.
UZNESENIE č. 10/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í    s    uzatvorením nájomných zmlúv na obecný pozemok pod prenosnou garážou parc. č. 24/2 o výmere 16,50 m2    s  prenájmom
33,19 €/rok  a na  záhradku  parc. č. 24/2 o výmere 49 m2 s prenájmom
0,0332 €/m2/ročne,   t. j. 1,63 €/rok s   p. Miroslavom   Kozom   s účinnosťou od 1.1.2014.

Bod 13/ Návrh úpravy platu starostu v zmysle § 4, odst.4) zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest sa s účinnosťou od 1.4.2014 mení plat starostu obce Báhoň.
Viď príloha.
UZNESENIE č.11/XXIV/2014
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  plat  starostu obce   vo výške   1.958 €/mesačne
s  účinnosťou od 1.4.2014.

Ing. Jankovičová informovala  prítomných, že dňa 5. apríla   2014   sa bude robiť v obci Báhoň  veľká obecná brigáda na ktorú všetkých občanov pozvala. Je dôležité, aby sa zapojili všetci občania  a    organizácie , ktorým obec poskytuje dotácie ako sú  Domka, Šanca deťom,  ŠK Báhoň, Jednota dôchodcov, Záhradkári a Klub vinárov.


Poslanci ďalej  poukázali na neporiadok a skládky  pred domami ako napr. na Školskej ulici, ďalej na jamy pred Stavebninami na Ul. l. mája. Treba vyzvať občanov na ich odstránenie.
Navrhli  zverejniť v Báhonskych  novinách    fotografie takýchto skládok .

Ďalej navrhli vylepšiť webovú stránku obce a včasné zverejňovanie oznamov.


Zapisovateľka : Eva Lojová                                   
starosta obce : Ing. Ivan Patoprstý
Overovatelia zápisnice :  P. Haviernik, M. Baksová


f t g