Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z XXVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného
dňa 8. októbra 2014

Bod 1/ Otvorenie – starosta privítal prítomných hostí a poslancov :
M. Baksová, M. Hrčka, Mgr. V. Danková , Mgr. A. Olosová, Ing. Jankovičová,
Mgr. Haviernik, ospravedlnený : R. Vavrovič

Bod 2/
Zapisovateľka : Eva Lojová
Overovatelia zápisnice – M. Baksová, Mgr. V. Danková

Program zasadnutia bol schválený s doplnením bodov :
- Vyradenie majetku ZŠ s MŠ - bod 10/
- T. Bystrický, B. Rakús – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy bod 11/ a 12/
- P. Parajka – výstavba IBV Báhoň-Vršky - bod 13/

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 26. zasadnutia OZ - prečítala Mgr. Olosová Anna .
 Bez pripomienok poslancov.
UZNESENIE č. 1/XXVII/2014
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 26. zasadnutia
OZ. /Jednohlasne/

Bod 4/- Výberové konanie na výstavbu športového areálu v ZŠ s MŠ, Zmluva o dielo-
Ing. Moravčík – zástupca firmy SportReal Nitra/ víťaz verejnej súťaže/ sa k termínu realizácie športového areálu vyjadril nasledovne - nakoľko je pokročilé ročné obdobie a nevieme predpokladať aké budú teploty v nasledujúcich mesiacoch , doporučuje predĺžiť lehotu dokončenia stavby s odkladom jej realizácie až na jar 2015. Celková realizácia stavby je cca 6-8 týždňov.
UZNESENIE č. 2/XXVII/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzavrieť Zmluvu o dielo s firmou SportReal Nitra s.r.o. s odkladom realizácie projektu na jar 2015.
/schválené jednohlasne/

Bod 5/ - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s p. Evou Deákovou – žiadosť
Menovaná má záujem odkúpiť obecný pozemok č. 494/1 o výmere 76m2 na Mlynskej ulici.
Poslanci navrhli prerokovať žiadosť na budúcom zasadnutí OZ až po obhliadke miesta stavebnou komisiou a prizvaní majiteľov okolitých pozemkov k vyjadreniu.


Bod 6/ - Výberové konanie na dodávateľa plynu-
Predložené boli nasledovné ponuky:
1. BCF s.r.o., Banská Bystrica, (ponuka viď. príloha č.1)
2. SPP, Bratislava, (ponuka viď. príloha č.2)
3 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Bratislava (ponuka viď. príloha č.3)

 


UZNESENIE č.3 /XXVII/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvoriť zmluvu na dodávku plynu s firmou BCF Banská Bystrica na dobu 2 roky.
/ 5 poslancov hlasovalo za, M. Hrčka sa zdržal/

Bod 7/ - Žiadosť – p. Brichta Jozef , Lipová ul. 22
 Lipová ul. – vysporiadanie užívaného obecného pozemku./ garáž- 2 m2 , roh domu - 9m2 ,
 dvor- 22m2- spolu 33m2/. Okrem tejto výmery nie je vysporiadana ani časť záhrady -88m2 , ktorá je taktiež obecný pozemok.
UZNESENIE č. 4/XXVII/2014
Obecné zastupiteľstvo d o p o r u č u j e riešiť odpredaj obecného pozemku komplexne aj s ostanou plochou, ktorú menovaný užíva ako časť záhrady.
/ schválené jednohlasne/

Bod 8/ - Žiadosť o súhlas na podnájom priestorov Lekárne-
Pharim Rača nájomca Lekárne na zdravotnom stredisku požiadal o súhlas na prenájom časti priestorov, ktoré má v nájme od obce.
UZNESENIE č. 5/XXVII/2014
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s prenájmom, pokiaľ tým nebude porušený zákon o nakladaní s obecným majetkom a po konzultácii s právnikom Judr. Mičunkom
/ schválené jednohlasne/

Bod 9/ - Odmeňovací poriadok OZ na nasledujúce volebné obdobie 2014-2018- poslanci súhlasia ponechať v platnosti doterajší odmeňovací poriadok.
UZNESENIE č. 6/XXVII/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Zásady odmeňovania poslancov OZ na volebné obdobie 2014-2018 , viď. príloha/
/jednohlasne/

 Bod 10/ ZŠ s MŠ – návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku viď. príloha –
UZNESENIE č. 7/XXVII/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e predložený návrh ZŠ s MŠ na vyradenie neupotrebiteľného majetku.
/ jednohlasne/

Bod 11/ p. Tibor Bystrický – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
UZNESENIE č. 8/XXVII/ 2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e predĺženie nájomnej zmluvy s Tiborom Bystrickým na prenájom nebytového priestoru garáže v objekte ZŠ za finančnú úhradu 99,60 €/rok s účinnosťou od 1.1.2015 do 31.12.2019.

Bod 12/ p. Bohumil Rakús – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
UZNESENIE č. 9/XXVII/ 2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e predĺženie nájomnej zmluvy s Bohumilom Rakúsom na prenájom nebytového priestoru garáže v objekte ZŠ za finančnú úhradu 99,60 €/rok s účinnosťou od 1.1.2015 do 31.12.2019.

 

Rôzne :

p. Peter Parajka – odpoveď- protiargumenty k nesúhlasnému stanovisku OZ k výstavbe IBV v lokalite Báhoň-Vŕšky, parcela č. 2424./ viď. príloha/

Menovaný opätovne požiadal poslancov o prejednanie žiadosti.
Poslanci trvali na svojom rozhodnutí a argumentoch z predchádzajúceho zasadnutia OZ
/ hlavne nedostatočná kapacita ČOV, nevybudovaná prístupová cesta, chodníky, verejné osvetlenie, rozhlas, areál PD – chov oviec/
Starosta- obec musí v prvom rade dokončiť požiadavky obyvateľov nových ulíc smerom na Vištuk, a taktiež nie je záujem obce rozširovať stavebnú zónu týmto smerom v extraviláne mimo obce.


Starosta obce : Ing. Ivan Patoprstý
Zapisovateľka - Eva Lojová
Overovatelia : M. Baksová, V. Danková

 


f t g