Copyright 2019 - Obec Báhoň

UZNESENIE
z XXVII. zasadnutia OZ, konaného dňa 12. augusta 2014

UZNESENIE č. 1/XXVII/2014
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 26. zasadnutia
OZ. /Jednohlasne/

UZNESENIE č. 2/XXVII/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzavrieť Zmluvu o dielo s firmou SportReal Nitra s.r.o. s odkladom realizácie projektu na jar 2015.
/schválené jednohlasne/

UZNESENIE č.3 /XXVII/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvoriť zmluvu na dodávku plynu s firmou BCF Banská Bystrica na dobu 2 roky.
/ 5 poslancov hlasovalo za, M. Hrčka sa zdržal/

UZNESENIE č. 4/XXVII/2014
Obecné zastupiteľstvo d o p o r u č u j e riešiť odpredaj obecného pozemku komplexne aj s ostanou plochou, ktorú menovaný užíva ako časť záhrady.
/ schválené jednohlasne/

UZNESENIE č. 5/XXVII/2014
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s prenájmom, pokiaľ tým nebude porušený zákon o nakladaní s obecným majetkom a po konzultácii s právnikom Judr. Mičunkom
/ schválené jednohlasne/

UZNESENIE č. 6/XXVII/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Zásady odmeňovania poslancov OZ na volebné obdobie 2014-2018 , viď. príloha/
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 7/XXVII/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e predložený návrh ZŠ s MŠ na vyradenie neupotrebiteľného majetku./ jednohlasne/

UZNESENIE č. 8/XXVII/ 2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e predĺženie nájomnej zmluvy s Tiborom Bystrickým na prenájom nebytového priestoru garáže v objekte ZŠ za finančnú úhradu 99,60 €/rok s účinnosťou od 1.1.2015 do 31.12.2019.

UZNESENIE č. 9/XXVII/ 2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e predĺženie nájomnej zmluvy s Bohumilom Rakúsom na prenájom nebytového priestoru garáže v objekte ZŠ za finančnú úhradu 99,60 €/rok s účinnosťou od 1.1.2015 do 31.12.2019.

Ing. Ivan Patoprstý – starosta obce


f t g