Copyright 2019 - Obec Báhoň

UZNESENIA
Obecného zastupiteľstva v Báhoni z I. riadneho zasadnutia, konaného dňa 26.novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č.1/I/2014
A/ berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy volieb
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B/ konštatuje, že

1/ novozvolený starosta obce Ing. Ivan Patoprstý zložil zákonom podpísaný sľub starostu obce
2/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva :

Danková Veronika Mgr.
Haviernik Pavol Mgr.
Holla Katarína
Hrčka Miroslav
Krajčovičová Iveta Mgr.
Švorc Dušan
Vavrovič Rudolf

UZNESENIE č. 2/I/2014
C/ v o l í
Na návrh starostu obce - Mgr. Pavla Haviernika do funkcie zástupcu starostu obce na volebné obdobie 2014-2018.

UZNESENIE č. 3/I/2014
P o v e r u j e Mgr. Pavla HAVIERNIKA zvolávaním a vedením zasadanutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa par. 12 odst.2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


UZNESENIE č. 4/I/2014
A/ z r i a ď u j e
komisie , a to : 1. Finančno-stavebnú komisiu a verejného poriadku
 2. Komisiu pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci

Ďalšie komisie :

Komisia pre riešenie sťažností podľa Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Báhoň.
Komisia pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce Báhoň.

B/ v o l í

a/ predseda komisie finančno –stavebnej a ver.poriadku - Miroslav Hrčka
 členovia :
 z poslancov – Rudolf Vavrovič, Dušan Švorc
 z občanov obce – Ing. Iveta Jankovičová
 za OÚ – Zuzana Masaryková, Andrea Hrnčiarová

b/predseda komisie pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci – Mgr. Veronika Danková
 členovia :
 z poslancov - Mgr. Iveta Krajčovičová, Katarína Hollá
 za OÚ - Eva Lojová, Mgr. Lucia Zemčíková
 z občanov obce - Mgr. Jarmila Fundárková

 Komisia pre riešenie sťažností podľa Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Báhoň-
Predseda Rudolf Vavrovič, členovia- Mgr. Iveta Krajčoviová a Mgr. Pavol Haviernik, náhradníík Katarína Hollá.

Komisia pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce Báhoň v zložení
 Mgr. Pavol Haviernik, Mgr.Veronika Danková a Miroslav Hrčka.


UZNESENIE . 5/I/2014
 Obecné zastupiteľstvo u r č u j e
 plat starostu v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom
doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu
Ing. Ivana Patoprstého vo výške 2.203€ mesačne.

UZNESENIE č. 6/I/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e
sobášiacich pri civilnom obrade na volebné obdobie 2014-2018:
Ing. Ivan Patoprstý - starosta obce
Mgr. Pavol Haviernik – zástupca starostu obce
Deň konania civilných sobášov -sobota

UZNESENIE č.7/I/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u je
 príspevok na stravovanie starostu obce do výšky 55% z ceny stravného lístka

UZNESENIE č. 8/I/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e
Maximálny finančný limit jednorazovej finančnej čiastky s ktorou môže starosta obce disponovať vo volebnomn období 2014-2018 vo výške 2.000€.

 

Ing. Ivan Patoprstý - starosta obce


f t g