Copyright 2019 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 26.novembra 2014

1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril Ing. Ivan Patoprstý, privítal prítomných novozvolených poslancov a hostí.

2/ Určil zapisovateľku :Eva Lojová,
overovateľov zápisnice :M. Hrčka, Mgr. V. Danková

3/ Predseda miestnej volebnej komisie Zuzana Masaryková prečítala výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa 15.11.2014 / v prílohe/.

4/ Zuzana Masaryková prečítala sľub starostu obce a po jeho podpísaní zvoleným starostom mu odovzdala menovací dekrét na volebné obdobie rokov 2014-2018.

5/ Ing. Ivan Patoprstý – starosta obce po prečítaní sľubu poslancov odovzdal novozvoleným poslancom menovacie dekréty na volebné obdobie 2014-2018.

6/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce – vo svojom príhovore poďakoval občanom za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách.
V skratke zhodnotil celé volebné obdobie a oboznámil prítomných s plánovanými aktivitami na nové volebné obdobie rokov 2014-2018.
Ďalej otvoril riadne zasadnutie OZ – zkonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva v počte 7 : Mgr. Veronika Danková, Mgr. Haviernik Pavol, Dušan Švorc, Katarína Hollá, Mgr. Iveta Krajčovičová, Rudolf Vavrovič, Miroslav Hrčka

Prečítal program zasadnutia , ktorý poslanci jednohlasne schválili.

UZNESENIE č.1/I/2014
A/ berie na vedomie
l. výsledky volieb do orgánov samosprávy volieb
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B/ konštatuje, že

1/ novozvolený starosta obce Ing. Ivan Patoprstý zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva :

Danková Veronika Mgr.
Haviernik Pavol Mgr.
Holla Katarína
Hrčka Miroslav
Krajčovičová Iveta Mgr.
Švorc Dušan
Vavrovič Rudolf

UZNESENIE č. 2/I/2014
C/ volí
Na návrh starostu obce - Mgr. Pavla Haviernika do funkcie zástupcu starostu obce na volebné obdobie 2014-2018.

UZNESENIE č. 3/I/2014
P o v e r u j e Mgr. Pavla HAVIERNIKA zvolávaním a vedením zasadanutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa par. 12 odst.2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


UZNESENIE č. 4/I/2014
A/ zriaďuje
komisie , a to : 1. Finančno-stavebnú komisiu a verejného poriadku
 2. Komisiu pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci

Ďalšie komisie :

Komisia pre riešenie sťažností podľa Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Báhoň.
Komisia pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce Báhoň.
 
B/ volí

a/ komisia finančno –stavebná a ver.poriadku - Miroslav Hrčka - predseda
 členovia :
 z poslancov – Rudolf Vavrovič, Dušan Švorc
 z občanov obce – Ing. Iveta Jankovičová
 za OÚ – Zuzana Masaryková. Andrea Hrnčiarová

b/komisia pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci – Mgr. Veronika Danková -
 predseda
 členovia :
 z poslancov - Mgr. Iveta Krajčovičová, Katarína Hollá
 za OÚ - Eva Lojová, Mgr. Lucia Zemčíková
 z občanov obce - Mgr. Jarmila Fundárková
 
Komisia pre riešenie sťažností podľa Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Báhoň-
Predseda Rudolf Vavrovič, členovia- Mgr. Iveta Krajčoviová a Mgr. Pavol Haviernik, náhradník - Katarína Hollá.

Komisia pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce Báhoň v zložení: Mgr. Pavol Haviernik, Mgr.Veronika Danková a Miroslav Hrčka.

9/ Určenie platu starostu – návrh prečítal Miroslav Hrčka
UZNESENIE . 5/I/2014
Obecné zastupiteľstvo u r č u j e
plat starostu v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom
doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu
Ing. Ivana Patoprstého vo výške - 2.203 €/ mesačne.

10/ Schválenie sobášiacich pri civilných obradoch na volebné obdobie rokov 2014-2018
UZNESENIE č. 6/I/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
sobášiacich pri civilnom obrade na volebné odobie 2014-2018:
Ing. Ivan Patoprstý - starosta obce
Mgr. Pavol Haviernik – zástupca starostu obce
Deň konania civilných sobášov -sobota


12/ Príspevok na stravovanie starostu
UZNESENIE č.7/I/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
 príspevok na stravovanie starostu obce do výšky 55% z ceny stravného lístka.


UZNESENIE č. 8/I/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Maximálny finančný limit jednorazovej finančnej čiastky, s ktorou môže starosta obce disponovať vo volebnomn období 2014-2018 vo výške 2.000 €.

DISKUSIA-
Vianočné trhy sa uskutočnia v sobotu 6.12.2014 so začiatkom o 14.00 hodine v Základnej škole v Báhoni. Program – vystúpenie detí ZŠ , privítanie Mikuláša, rozsvietenie vianočného stromčeka pri OÚ, tvorivé dielne .
Občerstvenie zabezpečia –
Bufet – A. Švorc, Klub vinárov – predaj vína .
Bude zabezpečený aj predaj údeného mäsa a zabíjačkových špecialít.


Starosta obce : Ing. Ivan Patoprstý
Zapisovateľka : Eva Lojová
Overovatelia : Veronika Danková Mgr., Miroslav Hrčka


f t g