Copyright 2019 - Obec Báhoň

UZNESENIA
Obecného zastupiteľstva v Báhoni z II. riadneho zasadnutia , konaného dňa 17. Decembra 2014

Obecné zastupiteľstvo  prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 1/II/2014
Obecné zastupiteľstvo    b e r i e  na  v e d o m i e    kontrolu uznesenia z I. riadneho zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  úpravu rozpočtu na rok 2014  podľa prílohy.
/jednohlasne   schválené/

UZNESENIE č. 3/II/2014
Obecné zastupiteľstvo     r u š í   
- VZN č. 1/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok) zo dňa 11.2.2009 schválené uznesením OZ obce Báhoň č. XVII/2009-B/1,
Dodatok č. 1 k VZN 1/2009 zo dňa 8.4.2009 schválené uzn. č. XVIII/09-B/2,
Dodatok č. 2 k VZN 1/2009 zo dňa 15.12.2010 schválené uzn. č. 7-I/2010 a
Dodatok č. 3 k VZN 1/2009 zo dňa 28.11.2012 schválené uzn. č. 9/XV/2012.
/jednohlasne/

UZNESENIE   č. 4/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   VZN č. 3/2014  o trhovom poriadku
/jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 5/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  VZN č. 4/2014 o opatrovateľskej službe.
/jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 6/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a poplatkoch.
/jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 7/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   dodatok    k  VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a poplatkoch.
/schválené jednohlasne/

UZNESENIE č. 8/II/2014 /viď príloha/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    prílohu č. 1 k VZN č. 1/2007 – § 14 – Cenník služieb - cintorínske poplatky.
/jednohlasne schválené/

 

UZNESENIE č. 9/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Zásady    odmeňovania  poslancov a členov komisií. /viď. príloha/
/jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 10/II/2014
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   Programový rozpočet obce na roky 2015,2016,2017.
/ jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 10a/II/2014
Obecné zastupiteľstvo   s p l n o m o c ň u j e   starostu obce Báhoň v zmysle § 11 pís. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
1/ upresňovať v priebehu roka rozpočet na rok 2015 v rámci hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a v rámci programu medzi jednotlivými podprogramami a prvkami.

2/ rozpočet jednotlivých programov na rok 2015 presúvať v priebehu roka podľa potreby na iné programy, podprogramy a prvky a to do výšky maximálne 10% rozpočtu upravovaného programu.

3/ v súlade s § 10 a § 14 ods.2 písm.a / zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov robiť v priebehu rozpočtového roka presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, t.j. robiť presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami v rámci programov podľa potreby tak, aby bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo prebytkový.

UZNESENIE č. 11/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne   s c h v a ľ u j e Štatút obce Báhoň
/jednohlasne schválené/

UZNESENIE  č. 12/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   zloženie krízového štábu obce.
/jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 13/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e     prílohu  č. 2     k Organizačnému  poriadku OÚ.
/jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 14/II/2014
Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í   uzatvoriť pracovnú dohodu s Petrom Sokolom  na funkciu knihovníka od 1.1.2015.
/jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 15/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Povodňový plán obce Báhoň.
/ jednohlasne schválené/


UZNESENIE  č. 16/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  n e s ú h l a s í   s odpredajom obecného pozemku parc. č.    na Mlynskej ulici.
/za odpredaj hlasoval  Mgr. Haviernik, proti predaju – M. Hrčka ,  K. Hollá, I. Krajčovičová, zdržal sa hlasovania  D. Švorc/

UZNESENIE č. 17/II/2014
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í  s uzatvorením nájomnej zmluvy s p. Tokošom , bytom Báhoň, l. mája 34  , na prenájom obecného pozemku parc.č.24/2 o výmere 60 m2 s využitím na záhradku za finančnú úhradu 0,0332 €/m2/rok s účinnosťou od 1.1.2015 na dobu neurčitú.
/jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 18/II/2014
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a BOZP firmou  VADAS – Jozef Vadovič.
/jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 19/II/2014
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e    poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce v celkovej výške 2.940 € a víťaza výberového konania na dodávateľa  na výmenu dreveného obkladu v telocvični ZŠ Báhoň – Stolárstvo Kellner, Báhoň.

Ing. Ivan Patoprstý- starosta obce


f t g