Copyright 2019 - Obec Báhoň
Z á p i s n i c a
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného  dňa  25. februára 2015
Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril Ing. Ivan Patoprstý, privítal prítomných novozvolených poslancov a hostí. Prítomní poslanci : R. Vavrovič, M. Hrčka, Mgr. P. Haviernik, Mgr. V. Danková, K. Hollá, Mgr. I. Krajčovičová, D. Švorc Program – bod 12/ sa vypúšťa Doplnené body : - Havária – oprava strechy na budove Lekárne - Výberové konanie na kúpu 2 veľkoobjemových kontajnerov - Zverejnenie prenájmu pozemku v záhrad.osade pri železničnej stanici - Odkúpenie pozemku od SPF na Železničnej ulici- informácia Bod 2/ Určil zapisovateľku : Eva Lojová overovateľov zápisnice : K. Hollá, R. Vavrovič Bod 3/Kontrola uznesenia z II. riadneho zasadnutia OZ – prečítal zástupca starostu P. Havierník. UZNESENIE č.1/III/2015 Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľtva. Bod 4/ Zámer prenájmu- predaja obecného pozemku par.č. 491/18 na Mlynskej ulici o výmere 76m2 – Mgr. Eva Deáková. Poslanci opätovne prešetrili žiadosť p. Deákovej, ktorá dňa 17.12.2014 žiadala o odpredaj uvedeného pozemku na stavbu garáže pred rodinným domom. Po obhliadke pozemku sa rozhodli pozemok menovanej odpredať tak ako pôvodne žiadala. Poslanci ďalej navrhli, aby bola menovaná upozornená na situáciu , že v blízkosti pozemku je vedená obecná kanalizácia a v prípade poruchy bude svah rozkopaný, preto pri stavbe garáže je treba dobre zabezpečiť jej základy. UZNESENIE č.2/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy S Mgr. Deákovou na odpredaj pozemku parc.č. 491/18 na Mlynskej ulici o výmere 76 m2 za finančnú úhradu 33€/m2. /za odpredaj hlasovali : R.Vavrovič, D. Švorc, P.Haviernik, V. Danková,Krajčovičová, K.Hollá, neprítomný- M.Hrčka/ Bod 5/ Zámer prenájmu obecného pozemku par.č. 109/33 na Mlynskej ulici o výmere 76 m2- Mgr. Michal Halás Menovaný požiadal obec o prenájom pozemku z dôvodu bezproblémového prístupu k rodinnému domu viď GP č. 1/2015. Uvedený pozemok spevnil makadamom . UZNESENIE č. 3/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzatvorením nájomnej zmluvy na obecný pozemok parc.č. 109/33 o výmere 76m2 na Mlynskej ulici s Mgr. Michalom Halasom za finančnú úhradu 0,0332 €/m2, t.j. spolu 2,52 €/ročne na dobu 5 rokov. / hlasovali za: R.Vavrovič, D. Švorc, P.Haviernik, V.Danková, I.Krajčovičová, K.Hollá, zdržal sa M. Hrčka/ Bod 6/ Úprava Rozpočtu ZŠ s MŠ Báhoň- viď príloha Rozpočet sa navyšuje vo výške sumy faktúry č. 15001 zo dňa 26.1.2015 za demontáž, výrobu a montáž obloženia stien telocvične v ZŠ. UZNESENIE č. 4/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e úpravu Rozpočtu ZŠ s MŠ Báhoň. / jednohlasne schválené/ Bod 7/ Voľba členov do Rady školy- Mgr. Tkáčová sa vzdala členstva v rade školy. S členstvom súhlasila Mgr. V. Danková a ostávajú ďalší členovia Prof. Matejčík, Z. Masayrová, S. Sloboda. UZNESENIE č. 5/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za členov rady ZŠ : Mgr. V. Dankovú, Prof. Š. Matejčíka, Z. Masarykovú a S. Slobodu. / schválené jednohlasne/ Bod 8/ Zásady hopodárenia s finančnými prostriedkami obce- viď príloha Zásady boli vypracované v súlade so zákonom. UZNESENIE č. 6/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Zásady hospodárenia s finančnými prostriedka-mi obce. / schválené jednohlasne/ Bod 9/ Návh kúpnej zmluvy s firmou REMBRANT fin, s.r.o – Firma odpredala všetky stavebné pozemky na ulicia Mlynica do osobného vlastníctva občanom.. Pozemky parc.č. 491/106 o výmere 9m2 a parc.č. 491/129 o výmere 3m2 ponúka na odkúpenie do vlastníctva obce za celkovú fin. úhradu 1€. UZNESENIE č. 7/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu s firmou REMBRANDT fin.s .r.o na kúpu pozemkov na ulici Mlynica parc.č. 491/106 o výmere 9m2 a parc.č. 491/129 o výmere 3m2 za celkovú fin. úhradu 1€. / schválené jednohlasne/ Bod 10/ Výberové konanie na výmenu okien a dverí na budove OÚ- Obec požiadala o dotáciu z BSK na výmenu plastových okien a dverí na budove OÚ/ doteraz bola vymenená len časť okien/ . Do výberového konania sa prihlásili 3 firmy: l. Garwin s.r.o Dunajská Streda cenová ponuka 10.581,85€ 2. KB-TRADE s.r.o Michal na Ostrove cenová ponuka 10.352,45€ 3. Aspekt Line s.r.o Dunajská Streda cenová ponuka 9.488,76€ UZNESENIE č. 8/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa výmeny plastových okien a dverí na budove obecného úradu firmu Aspekt Line s.r.o Dunajská Streda , ktorá predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku 9.488.76€. / schválené jednohlasne/ Bod 11/ Kúpna zmluva na odkúpenie hasičskej striekačky s objemom 1962m3- V rámci výberového konania boli zaradené 3 ponuky s CP – 1. Fire system s.r.o Korňa 501 cenová ponuka 5920€ / nová/ 2. Zoltán Szabó Komárno 2600€ / používaná/ 3. Jana Kučeráková, Potočná 11 Báhoň 2000€ /používaná/ UZNESENIE č. 9/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e odkúpenie hasičskej striekačky od J. Kučerákovej bytom Báhoň, Potočná 11 za finančnú úhradu 2000 €. / schválené jednohlasne/ Bod 12/ - zrušený Bod 13/ Výberové konanie na realizáciu osvetlenia športového areálu pri ZŠ s MŠ- Boli predložené 3 cenové ponuky: 1. MR Elektro Bratislava cenová ponuka 18.167,54€ 2. HL Energy, s.r.o. Bratislava cenová ponuka 21.082,51€ 3. JASA, s.r.o Bratislava cenová ponuka 23.024,13€ UZNESENIE č. 10/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu MR Elektro Bratislava za dodávateľa realizácie osvetlenia športového areálu pri ZŠ s MŠ s cenovou ponukou 18.167,54€. / schválené jednohlasne/ Bod 14/ Výberové konanie na stavebný dozor – športový areál pri ZŠ s MŠ. Boli predložené ponuky : 1. Ing. Vavrinec cenová ponuka 2900€ 2. Ing. Ján Chrťan cenová ponuka 3240€ UZNESENIE č. 11/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e ponuku č. 1 - Ing. Vavrinec za stavebného dozora na športový areál pri ZŠ s MŠ s cenovou ponukou 2950€. / schválené jednohlasne/ Bod 15/ Výberové konanie na dodávateľa 2 ks striedačiek pre náhradníkov na futbalovom štadione v Báhoni- Cenové ponuky predložili : 1. MAXISPORTS Prešov cenová ponuka 2482,80€/kus x 2 ks = 4965,60 € 2. SPORTINDUSTRY s.r.o Bratislava cenová ponuka 2880€ / kus x 2 ks = 5760 € 3. ŠportProjekt s.r.o Bratislava cenová ponuka 1497€ / kus x 2 ks = 2994 € UZNESENIE č. 12/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa 2 ks striedačiek pre náhradníkov na futbalovom štadione v Báhoni firmu ŠportProjekt s.r.o , J. Meličkovej 15, Bratislava s cenovou ponukou 1.497,00€/kus x 2 ks = 2994 €. / schválené jednohlasne/ Bod 16/ Výberové konanie na projektanta chodníkov v obci- Jedná sa o chodník od Mlynice po Tichú vinicu a parkovisko v obci pri Starom cintoríne. Boli predložené 3 ponuky: 1. KRIPOS s.r.o. Bratislava cenová ponuka 1330 € 2. Ing. Peter Hlbocký cenová ponuka 1350 € 3. Ing. Hana Fraňová cenová ponuka 1644 € (vrátane DPH) UZNESENIE č. 13/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa projektov na chodník a parkovisko v Báhoni Firmu KRIPOS s.r.o Bratislava s cenovou ponukou spolu 1330 €. / schválené jednohlasne/ Bod 17/ Oprava strechy na Lekárni v Báhoni – Nakoľko sa vyskytla havarijná situácia počas daždivého počasia , je nutné opraviť a zatepliť strechu na budove Lekárne. Ponuku predložil : Dušan Lizák, Nešporova 22, Martin cenová ponuka 9515.56€ UZNESENIE 14/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa opravy a zateplenia strechy na budove Lekárne v Báhoni p. Dušana Lizáka s cenovou ponukou 9515.56 €. / schválené jednohlasne/ Bod 18/ Výberové konanie na kúpu 2 ks veľkoobjemových kontajnerov- Nakoľko obecné kontajnery na zberovom dvore sú v dezolátnom stave je potrebné z bezpečnostných dôvodov zakúpiť nové. Cenová ponuka : 1. Firma AVE cenová ponuka 919,80 € / kus 2. MEVA SK cenová ponuka 1524,00 € / kus 3. FEREX Nitra cenová ponuka 1078,80 € / kus UZNESENIE č. 15/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e cenovú ponuku firmy AVE vo výške 919,80 € za l kus veľkoobjemového kontajnera x 2 kusy = 1839,60 €. / schválené jednohlasne/ Bod 19/ Zverejnenie prenájmu pozemku v záhradkárskej osade pri železničnej stanici - p. M. Marčišová zrušila prenájom pozemku. Obec eviduje 2 žiadateľov o prenájom záhradky. V poradí je p. Michal Holeš zo Železničnej ulice , ktorého obec osloví. Bod 19/ Odkúpenie pozemku na Železničnej ulici- od Slovenského pozemkového fondu. Pri stavebnom jednaní na Železničnej ulici bolo zistené že SPF vlastní pozemok, ktorý užíva obec . Jedná sa o časť pozemku parc.č.516/2 a 516/3, na ktorej sa nachádza miestna komunikácia. Starosta prešetrí možnosť odkúpenia a bude informovať poslancov. Diskusia D. Švorc –upozornil na opravu mostu cez potok na Potočnej ulici. Treba upozorniť vinníkov, ktorí zábradlie na poškodili, aby ho dali do pôvodného stavu. Občania Klokner Martin a Ihászová Andrea požiadali starostu a občanov aby pri budovaní športového štadiona na dvore ZŠ s MŠ / keď budú k dispozícii pracovné stroje / urobili úpravy a opravy na detskom dvore MŠ a zabezpečili odvoz nepotrebných betónov. Zapisovateľka : Overovatelia zápisnice : Starosta obce :

f t g