Copyright 2019 - Obec Báhoň

UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni zo dňa 17.septembra 2008 

Obecné zastupiteľstvo:

A/ B e r i e na v e d o m i e
1. Kontrolu uznesenia z II. mimoriadneho zasadnutia OZ
2. Návrh Klubu vinárov na prestavbu priestorov suteréne ZŠ
3. Odstúpenie p. Chudého a Hrčku od odpredaja pozemku za účelom výstavby bytového objektu.
4. Zmluvu o zbere a odvoze komunálneho odpadu od fy EKOLO s r.o.

B/ S ch v a ľ u j e
1. VZN o výške príspevku v ZŠ a MŠ Báhoň po doplnení požiadaviek v texte.
2. Žiadosť p.Anny a Kamila Čaplu ml. o prenájom pozemku za 1 SKK/m2 za rok.
3. Postup na vypracovní projektovej dokumentácie priestorov pod jedálňou školy za Klub vinárov.
4. Úverovú zmluvu s Dexia bankou Slovensko a.s. / dodatočne dňa 22.9.2008/.

C/ D o p o r u č u j e

D/ N e s c h v a ľ u j e
1. Odpredaj pozemkov v záhradkárskej osade parc. č. 513/129 až 513/150 k.ú. Báhoň.


V Báhoni, dňa 17.9.2008
Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce 


f t g