Copyright 2019 - Obec Báhoň
UZNESENIA
z  3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25. februára 2015 
UZNESENIE č.1/III/2015 Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. UZNESENIE č.2/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy S Mgr. Deákovou na odpredaj pozemku parc. č. 491/18 na Mlynskej ulici o výmere 76 m2 za finančnú úhradu 33€/m2. /za odpredaj hlasovali : R. Vavrovič, D. Švorc, P. Haviernik, V. Danková, I. Krajčovičová, K. Hollá, neprítomný- M. Hrčka/ UZNESENIE č. 3/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzatvorením nájomnej zmluvy na obecný pozemok parc.č. 109/33 o výmere 76m2 na Mlynskej ulici s Mgr. Michalom Halasom za finančnú úhradu 0,0332 €/m2, t.j. spolu 2,52 €/ročne na dobu 5 rokov. / hlasovali za: R.Vavrovič, D. Švorc, P. Haviernik, V. Danková, I. Krajčovičová, K. Hollá, zdržal sa M. Hrčka/ UZNESENIE č. 4/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e úpravu Rozpočtu ZŠ s MŠ Báhoň. / jednohlasne schválené/ UZNESENIE č. 5/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za členov rady ZŠ : Mgr. V. Dankovú, Prof. Š. Matejčíka, Z. Masarykovú a S. Slobodu. / schválené jednohlasne/ UZNESENIE č. 6/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Zásady hospodárenia s finančnými prostriedka-mi obce. / schválené jednohlasne/ UZNESENIE č. 7/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu s firmou REMBRANDT fin.s .r.o na kúpu pozemkov na ulici Mlynica parc .č. 491/106 o výmere 9m2 a parc. č. 491/129 o výmere 3m2 za celkovú fin. úhradu 1€. / schválené jednohlasne/ UZNESENIE č. 8/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa výmeny plastových okien a dverí na budove obecného úradu firmu Aspekt Line s. r. o Dunajská Streda , ktorá predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku 9.488.76€. -2- UZNESENIE č. 9/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e odkúpenie hasičskej striekačky od J. Kučerákovej bytom Báhoň, Potočná 11 za finančnú úhradu 2000 €. / schválené jednohlasne/ UZNESENIE č. 10/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu MR Elektro Bratislava za dodávateľa realizácie osvetlenia športového areálu pri ZŠ s MŠ s cenovou ponukou 18.167,54€. / schválené jednohlasne/ UZNESENIE č. 11/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e ponuku č. 1 - Ing. Vavrinec za stavebného dozora na športový areál pri ZŠ s MŠ s cenovou ponukou 2950€. / schválené jednohlasne/ UZNESENIE č. 12/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa 2 ks striedačiek pre náhradníkov na futbalovom štadióne v Báhoni firmu ŠportProjekt s.r.o , J. Meličkovej 15, Bratislava s cenovou ponukou 1.497,00€/kus x 2 ks = 2994 €. / schválené jednohlasne/ UZNESENIE č. 13/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa projektov na chodník a parkovisko v Báhoni Firmu KRIPOS s.r.o Bratislava s cenovou ponukou spolu 1330 €. / schválené jednohlasne/ UZNESENIE 14/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa opravy a zateplenia strechy na budove Lekárne v Báhoni p. Dušana Lizáka s cenovou ponukou 9515.56 €. / schválené jednohlasne/ UZNESENIE č. 15/III/2015 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e cenovú ponuku firmy AVE vo výške 919,80 € za l kus veľkoobjemového kontajnera x 2 kusy = 1839,60 €. / schválené jednohlasne/ Ing. Ivan Patoprstý starosta obce

f t g