Copyright 2020 - Obec Báhoň

 

Z Á P I S N I C A

z 5.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 1. júla 2015

Bod 1/  Otvorenie-   zasadnutie otvoril starosta obce    Ing.  Ivan Patoprstý , privítal poslancov a hostí.
Prítomní poslanci : M. Hrčka, R. Vavrovič, D. Švorc, Mgr. V. Danková, Mgr. P. Haviernik, Mgr. I. Krajčovičová, K. Hollá.

Bod 2/
Starosta určil zapisovateľku :    Eva Lojová
Overovatelia  zápisnice  :          D. Švorc   a I. Krajčovičová

Program zasadnutia  bol  schválený  s doplnenými bodmi:

10/ Žiadosť   o poskytnutie príspevku na vybudovanie závlahového systému  na futbalovom  štadióne
11/  Žiadosť o prenájom obecného pozemku na železničnej  stanici.

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 4. zasadnutia OZ – 
Bez  pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/V/2015
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na   v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 4. zasadnutia OZ.

Bod 4/  p.  Patrik Novák , bytom Báhoň, Mlynská  31   - žiadosť o odkúpenie obecného  pozemku parc.č.  109/1 k. ú. Báhoň, výmera cca 14,2 m2.
Menovaný má postavené oplotenie okolo rod. domu, ktorého časť zasahuje do obec. pozemku.

UZNESENIE   č. 2/V/2015
Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e   odpredaj obecného pozemku parc. č.109/1 v 
k. ú. Báhoň ,  žiadateľovi Patrikovi Novákovi, bytom Báhoň, Mlynská 31, po doložení geometrického plánu, kde bude určená presná výmera predmetného pozemku. Cena za m2 je schválená vo výške 33 €/m2.
/jednohlasne/

Bod 5/ Zmluva o uzavretí  budúcej zmluvy s firmou   NATUR-PACK a.s.
Bod 6/ Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi obalov s OZV NATUR-PACK a.s. – príloha č.1 k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy s firmou NATUR-PACK a.s.
Nakoľko Recyklačný fond bude k 1.1.2016 zrušený, zabezpečovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov by mala prebrať firma zaoberajúca sa predmetnou problematikou. Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. je najväčšou spoločnosťou v predmetnej oblasti a  ponúka našej obci poskytovanie svojich služieb pri zhodnocovaní všetkých komodít triedeného zberu, t.j.  papier, sklo, kovy, plasty PET, nebezpečný odpad, atď. aj v spolupráci s našim vývozcom AVE SK OH Senec. Taktiež bude obci zabezpečené zo strany Natur-Pack-u, a.s. odborné poradenstvo, komplexný legislatívny servis v oblasti odpadového hospodárstva a zabezpečenie vyššej  transparentnosti nakladania s finančnými prostriedkami určenými na podporu a financovanie triedeného zberu odpadov.

Poslanci súhlasili s uzavretím zmluvy o budúcej zmluve s firmou NATUR-PACK a.s.  po preskúmaní zmluvy právnikom MUDr. Mičunkom.
UZNESENIE č. 3/V/2015
Obecné zastupiteľstvo   s ú h  l a s í    s   uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve s firmou NATUR-PACK, a.s.  o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.
/jednohlasne/

Bod 7/ VZN č. 1/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky.
Bod sa presúva na budúce zasadnutie.

Bod 8/  Prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska v areáli ZŠ Báhoň- /príloha/

Správcu multifunkčného ihriska prisľúbil vykonávať p. Jozef Fiala. Druhého správcu obec  hľadá.
V areáli budú osadené aj informačné  tabule.

UZNESENIE č. 4/V/2015
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   Prevádzkový poriadok  viacúčelového športového ihriska v Báhoni.
/jednohlasne/
Bod 9/Výberové konanie na dodávateľa okien a dverí na budove MŠ Báhoň.
Výmena  bude realizovaná z fin. prostriedkov obce vo výške 2.674,98 € a z dotácie, ktorá bola obci poskytnutá z rozpočtu BSK vo výške 4.000 €.
Ponuky  predložili tri firmy:
Garwin s.r.o Dunajská Streda  -     cenová ponuka    7.665,23€
KB-TRADE  Michal na Ostrove – cenová ponuka    7.834,28€
Aspekt Line s.r.o Dunajská Streda – cenová ponuka 6.674,98€

UZNESENIE č. 5/V/2015
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u je  za dodávateľa výmeny okien a dverí na budove MŠ Báhoň firmu  Aspekt Line  s. r. o Dunajská Streda s cenovou ponukou  6.674,98€.
/jednohlasne/
10/ K. Malovec a J. Sloboda  -  žiadosť o prenájom obecného pozemku.
Menovaní požiadali o predbežný súhlas na prenájom  časti obecného pozemku parc.č. 513/2, k.ú. Báhoň, na železničnej stanici, vo výmere 28 m2 za účelom  podnikania v oblasti predaja  rýchleho  občerstvenia / Hot dog, Kebab, Gyros ,Šaláty,Pochutiny/. Otváracia doba bude prispôsobená ľuďom, ktorí cestujú vlakom.

UZNESENIE č. 6/V/2015
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s   vydaním predbežného súhlasu žiadateľom K. Malovcovi a J. Slobodovi   na  prenájom obecného pozemku parc.č. 513/2, v k.ú. Báhoň  o výmere 28m2, za finančnú úhradu 3,32 €/m2 na dobu určitú 5 rokov, ktorý bude  využitý na podnikanie za účelom  rýchleho občerstvenia.
/ 6 poslancov hlasovalo za, zdržala sa Mgr. V. Danková/


11/ Poskytnutie  finančného príspevku na vybudovanie  zavlažovacieho systému na futbalovom štadióne v Báhoni-  žiadosť ŠK Báhoň.
Na podnet športového klubu v Báhoni  obec za pomoci sponzorského daru  občanov a z finančných prostriedkov z rozpočtu obce   zabezpečí vybudovanie zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku Báhoň.
Ponuky predložili :
JV INTERSAD s. r. o. , Na pažiti 6/D, Svätý Jur  -  cenová ponuka   13.996,85€
IVO, spol. s.r.o, Družstevná 1, Viničné                 -   cenová ponuka    8.499,98€
Jaroslav Balažovič, Vojka nad Dunajom 128         -  cenová ponuka   13.577,23€    

UZNESENIE  č.  7/V/2015
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u je  za dodávateľa závlahového systému na futbalové ihrisko Báhoň firmu IVO, spol. s r. o., Družstevná 1, Viničné s cenovou ponukou 8.499,98€.
/jednohlasne/


Rôzne:

Na    základe žiadosti Igora Kupkoviča   bytom Štúrova ul. č. 24 o povolenie spevnenia prístupovej komunikácie  ku garáži  na Štúrovej ulici za záhradami /smerom na Jarnú/, kde má menovaný postavenú garáž  a súhlasu všetkých majiteľov  dotknutých záhrad  -  stavebná komisia  súhlasila za nasledovných podmienok : 
Komunikácia bude spevnená svojpomocne navezením stavebnej drvenej  sute a strešnej tehlovej krytiny a navezením makadamu. Pred navezením sute sa vyberie 10-15 cm zeminy.

Informáciu stavebnej komisie poslanci zobrali na vedomie.

Ing. Ivan Patoprstý - starosta obce

Zapisovateľka :  Eva Lojová
Overovatelia zápisnice:  Mgr. Iveta Krajčovičová, Dušan Švorc

 


f t g