Copyright 2020 - Obec Báhoň

 

UZNESENIE
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, dňa 1. júla 2015

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné  uznesenia:


UZNESENIE č. 1/V/2015
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na   v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 4. zasadnutia OZ.

UZNESENIE   č. 2/V/2015
Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e   odpredaj obecného pozemku parc. č.109/1 v 
k. ú. Báhoň ,  žiadateľovi Patrikovi Novákovi, bytom Báhoň, Mlynská 31, po doložení geometrického plánu, kde bude určená presná výmera predmetného pozemku. Cena za m2 je schválená vo výške 33 €/m2.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/V/2015
Obecné zastupiteľstvo   s ú h  l a s í    s   uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve s firmou NATUR-PACK, a.s.  o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/V/2015
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   Prevádzkový poriadok  viacúčelového športového ihriska v Báhoni.

UZNESENIE č. 5/V/2015
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u je  za dodávateľa výmeny okien a dverí na budove MŠ Báhoň firmu  Aspekt Line  s. r. o Dunajská Streda s cenovou ponukou  6.674,98€.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 6/V/2015
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s   vydaním predbežného súhlasu žiadateľom K. Malovcovi a J. Slobodovi   na  prenájom obecného pozemku parc.č. 513/2, v k.ú. Báhoň  o výmere 28m2, za finančnú úhradu 3,32 €/m2 na dobu určitú 5 rokov, ktorý bude  využitý na podnikanie za účelom  rýchleho občerstvenia.
/ 6 poslancov hlasovalo za, zdržala sa Mgr. V. Danková/

UZNESENIE  č.  7/V/2015
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u je  za dodávateľa závlahového systému na futbalové ihrisko Báhoň firmu IVO, spol. s r. o., Družstevná 1, Viničné s cenovou ponukou 8.499,98€.
/jednohlasne/

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce

 


f t g