Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

z 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 30.9.2015.

Bod 1/  Otvorenie

Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a hostí.

Prítomní poslanci : R. Vavrovič, Mgr. P. Haviernik, Mgr. V. Danková, Mgr. I. Krajčovičová, K. Hollá, M. Hrčka, D. Švorc.

 

Bod 2/ Určenie overovateľov a zapisovateľa:

Za overovateľov zápisnice   boli schválení : R. Vavrovič a M. Hrčka

Za   zapisovateľku určil starosta E. Lojovú.

 

Bod 3/  Kontrola uznesenia z   5. riadneho zasadnutia OZ-

Uznesenie prečítal P. Haviernik.

UZNESENIE č.1/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo  B e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 5. zasadnutia OZ.

 

Bod 4/   S. Kročka  - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č.2803 k. ú. Báhoň, výmera 3509 m2, druh pozemku – orná pôda.

Jedná sa o posledný pozemok v k.ú. Báhoň, smerom na Kaplnu, za Tel. ústredňou. Je to neobrobený pozemok zarastený kríkmi. Poslanci rozhodli neodpredať uvedený pozemok, ale uzatvoriť so žiadateľom nájomnú zmluvu na dobu 10 rokov.

UZNESENIE č. 2/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo     s ú h l a s í  s uzatvorením nájomnej zmluvy od 1.1.2016 

s p. Stanislavom Kročkom ,  bytom Cífer, Hlboká 43   na prenájom pozemku č. 2803, orná pôda, v k. ú. Báhoň o výmere 0,3509 ha, nájomné 100 €/ha/ročne, t.j. 0,3509 ha x 100 € = 35,09 €/rok, 

 s dobou nájmu na 10 rokov.

 / jednohlasne schválené/

 

Bod 5/ Nájomná zmluva na časť pozemku parc.č. 2803 s AGROPARTNER,  a.s. Plavecké Podhradie.

Pozemok je od 1.1.2013 v užívaní Agropartner, a.s., nebola však doteraz uzatvorená   zmluva o nájme.

Fy Agropartner zaslala návrh nájomnej zmluvy na predmetnú parcelu s nájmom 100 €/rok/ha, s dobou nájmu na 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy.

UZNESENIE č. 3/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í     s    uzatvorením nájomnej zmluvy s firmou

Agropartner,  a.s., Plavecké Podhradie č.258  na pozemok v k. ú. Báhoň parc. č. 2803, orná pôda o výmere  0,0836 ha s nájmom 100 €/ha/ročne, t.j. 0,0836 ha x 100 € = 8,36 €/rok, s účinnosťou od 1.1.2013 s dobou nájmu do 31.12.2015.

/ jednohlasne/

 

Bod  6/ Nájomná zmluva na pozemok parc.č. 2804 – p. Bacigál, Cífer

Orná   pôda   je v užívaní p. Bacigála z Cífera, nie je uzatvorená nájomná zmluva.

UZNESENIE č. 4/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í   s uzatvorením nájomnej zmluvy s nájomcom MBA Ing. Jozef Bacigál, Cífer, Sokolská 28 na obecný pozemok  v k.ú. Báhoň, parc.č.2804, orná pôda o výmere 1731m2, LV . 1677  za finančnú úhradu 100 €/ha/ročne, t.j. 0,1731 ha x 100 € = 17,31 €/rok s účinnosťou od 1.1.2013 s dobou nájmu do 31.12.2017.

/jednohlasne/

 

Bod 7/ VZN č. 1/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky- viď príloha

UZNESENIE č.  5/VI/2015

Obecné  zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    VZN č.1/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky.

/jednohlasne/

 

Bod 8/ Dohoda o urovnaní podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka na parc.č. 1097 a1098 – orná pôda, vedené na LV č.693, spoluvlastnícky podiel 1/2 vo vlastníctve  Ing. Vladimíra Poláčeka, Báhoň, ul. SNP č.77. 

Nakoľko obec užívala predmetné pozemky bez nájomnej zmluvy a vlastník pozemkov neplatil za tieto pozemky Daň z nehnuteľnosti, bola na vyrovnanie vzájomných podlžností predložená vlastníkovi pozemkov Dohoda o urovnaní. / viď príloha/

UZNESENIE  č. 6/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e   Dohodu o urovnaní uzavretú podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka s Ing. Vladimírom Poláčekom, bytom Báhoň, ul. SNP 77.

/jednohlasne/

 

Bod 9/  Žiadosť o navýšenie fin. prostriedkov na prevádzku ŠKD –

ZŠ požiadala obec o navýšenie fin. prostriedkov   o prostriedky potrebné na vyplácanie mzdy novej vychovávateľky, ktorá bola prijatá od 21.9.2015  z dôvodu navýšeného počtu deti.

UZNESENIE č.7/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  navýšenie finančných prostriedkov na prevádzku ŠKD na rok 2015 o fin. čiastku 2.900 €.

/jednohlasne/

 

Bod 10/   Dodatok č. 7 k  VZN č.  1/2008 zo dňa 17. septembra 2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.

Mesačný príspevok rodiča sa mení z 8 €/1 dieťa/mesiac na 10 €/1 dieťa/mesiac.

UZNESENIE č. 8/VI/2015

V prílohe č. 1, odstavec ŠKD – príloha č. 1b) sa výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí zriadenej obcou mení z pôvodnej výšky 8|€ (8,85 %) na 10 € (11,06 %) zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne. Účinnosť dodatku č. 7 k VZN 1/2008 od 1.10.2015.

 

 

Bod 11/ Žiadosť firmy Junior Game o potvrdení súhlasu na prevádzkovanie   stávkových  hier v Hostinci u Mika, Ul. SNP 72, Báhoň.

UZNESENIE   č. 9/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s predĺžením  súhlasu   firme JUNIOR GAME  s.r.o. Bratislava  na   prevádzkovanie  stávkových hier v Hostinci u Mika na ul. SNP 72 v obci Báhoň s platnosťou na dobu určitú   do  31.12.2019.

/jednohlasne schválené/

 

Bod 12/ Súhlas na vstup obce do BIO projektu s finančnou spoluúčasťou 5%   JRK s.r.o. -

Projekt bude financovaný prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z operačného programu Kvalita životného prostredia . Nenávratný finančný príspevok z OPKŽP je vo výške 95% z ceny projektu.

 

UZNESENIE č. 10/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  účasť obce na projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania a súhlasí so spolufinancovaním 5% v maximálnej výške  6021 €    z opravných nákladov v rozpočte 2016.

/M. Hrčka sa zdržal, ostatní poslanci hlasovali za/

 

Rôzne/

 

OZ   Malokarpatský región- informácia

V rámci uvedeného projektu boli občanom zaslané dotazníky ohľadom rozvoja našej obce .

Obec spolu s občianskymi združeniami a podnikateľmi obce môže navrhnúť do výšky cca 100 tis.€ spoločné projekty pre rozvoj obce a celého regiónu.

Poslanci určili nasledovné poradie plánovaných projektov v obci -

1. Projektová dokumentácia na ČOV

2. Vybudovanie soc. zariadení, kabín a tribúny na futbalovom ihrisku v Báhoni

3. Prístrešok k Domu smútku na Novom cintoríne

4. Zateplenie obecného úradu

5. Výstavba chodníkov v obci

 

 

Envirofond-žiadosť o dotáciu na zateplenie ZŠ Báhoň-

Dnes bola zaslaná žiadosť.

 

Ing. Zita Iždinská- bola vyzvaná na podanie daňového priznania k viacerým pozemkom v jej vlastníctve v k.ú. Báhoň. Menovaná nepodala Priznanie k DzN, nakoľko jej  pozemky neboli po pozemkových úpravách  vrátené v pôvodnom stave. Obec   jej  navrhla  odkúpenie pozemkov za fin. úhradu 1€.

 

Úrad Vlády SR  -  postúpenie žiadosti p. Maťová- 

Na obec bola  postúpená žiadosť p. Maťovej na riešenie problému  vlastníkov bytov bytového domu na Potočnej ulici č. 42/A. Vlastníci platia vysoké poplatky za kanalizáciu, nakoľko bytový  dom je napojený na ČOV, ktorej vlastníkom je LUDIB  s.r.o. Taktiež kotolňu majú v prenájme.

Obec  nemá voľnú kapacitu na ČOV, aby sa bytový dom mohol napojiť na obecnú kanalizáciu. V prípade rozšírenia ČOV bude táto možnosť reálna.

Poslanci doporučili zvolať valné zhromaždenie vlastníkov,  správcu  byt. družstva CENTRUM byt  a prostredníctvom právnika riešiť problém s vysokými platbami a neplatičmi.  V prípade, že nie sú spokojní s terajším správcom, je možnosť hlasovaním vlastníkov zvoliť nového.

 

Starosta obce :

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice :


f t g