Copyright 2020 - Obec Báhoň

UZNESENIE

z 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 30.9.2015

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

 

UZNESENIE č.1/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo  B e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 5. zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE č. 2/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo     s ú h l a s í  s uzatvorením nájomnej zmluvy od 1.1.2016 

s p. Stanislavom Kročkom ,  bytom Cífer, Hlboká 43   na prenájom pozemku č. 2803, orná pôda, v k. ú. Báhoň o výmere 0,3509 ha, nájomné 100 €/ha/ročne, t.j. 0,3509 ha x 100 € = 35,09 €/rok,   s dobou nájmu na 10 rokov.

 / jednohlasne schválené/

 

UZNESENIE č. 3/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í     s    uzatvorením nájomnej zmluvy s firmou

Agropartner,  a.s., Plavecké Podhradie č.258  na pozemok v k. ú. Báhoň parc. č. 2803, orná pôda o výmere  0,0836 ha s nájmom 100 €/ha/ročne, t.j. 0,0836 ha x 100 € = 8,36 €/rok, s účinnosťou od 1.1.2013 s dobou nájmu do 31.12.2015.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 4/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í   s uzatvorením nájomnej zmluvy s nájomcom MBA Ing. Jozef Bacigál, Cífer, Sokolská 28 na obecný pozemok  v k.ú. Báhoň, parc.č.2804, orná pôda o výmere 1731m2, LV . 1677  za finančnú úhradu 100 €/ha/ročne, t.j. 0,1731 ha x 100 € = 17,31 €/rok s účinnosťou od 1.1.2013 s dobou nájmu do 31.12.2017.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č.  5/VI/2015

Obecné  zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    VZN č.1/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE  č. 6/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e   Dohodu o urovnaní uzavretú podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka s Ing. Vladimírom Poláčekom, bytom Báhoň, ul. SNP 77.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č.7/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  navýšenie finančných prostriedkov na prevádzku ŠKD na rok 2015 o fin. čiastku 2.900 €.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 8/VI/2015

V prílohe č. 1, odstavec ŠKD – príloha č. 1b) sa výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí zriadenej obcou mení z pôvodnej výšky 8|€ (8,85 %) na 10 € (11,06 %) zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne. Účinnosť dodatku č. 7 k VZN 1/2008 od 1.10.2015.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE   č. 9/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s predĺžením  súhlasu   firme JUNIOR GAME  s.r.o. Bratislava  na   prevádzkovanie  stávkových hier v Hostinci u Mika na ul. SNP 72 v obci Báhoň s platnosťou na dobu určitú   do  31.12.2019.

/jednohlasne schválené/

 

UZNESENIE č. 10/VI/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  účasť obce na projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania a súhlasí so spolufinancovaním 5% v maximálnej výške  6021 €    z opravných nákladov v rozpočte 2016.

/M. Hrčka sa zdržal, ostatní poslanci hlasovali za/

 

 

Ing. Ivan Patoprstý

starosta obce


f t g