Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

z  7.  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 18.novembra 2015

 

 

Bod 1/ Otvorenie

Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal  poslancov a hostí.

Prítomní poslanci- všetci

 

Bod 2/Určenie   overovateľov  zápisnice a zapisovateľky-

Za overovateľov zápisnice boli schválení – Dušan Švorc a Katarína Hollá,

Zapisovateľka – Eva   Lojová.

Program bol schválený aj s doplnenými bodmi-

13/ Plyn – Dodatok k zmluve na dodávku plynu na rok 2016 - BCF

14/ Elektrina – Dodatok k zmluve na dodávku el. energie na rok 2016 - Slovakia Energy 

15/ MĹK – knižničný výpožičný poriadok + príloha č.1, Cenník poplatkov a služieb v MĽK 

 

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 6. Zasadnutia OZ - prečítal  zástupca starostu obce Mgr. Haviernik.

Kontrola bez pripomienok.

UZNESENIE   č.  1/7/2015

Obecné zastupiteľstvo b e r i e   na  v e d o m i e   kontrolu uznesenia z 6. zasadnutia OZ.

 

Bod 11/ Žiadosť o prenájom priestorov Lekárne na zdravotnom  stredisku  v Báhoni -

S fy Pharim Rača s.r.o., je uzatvorená nájomná zmluva. Nájomca prenajal   p. Gáťovej časť priestorov na prevádzku  predajne - prenájom končí ku koncu roka. 

Žiadosť podali :

1/  Dňa 12.3.2013   p. Eva Ouertatani, Štúrova 15  - obchod  s detským oblečením

2/  Dňa 10.11.2015 p. Zuzana Stankovičová, Lipová 6 – kvetinárstvo

3/  Dňa 13.11.2015 p. Denisa Dubovská, Cífer  - nechtové štúdio

Z dôvodu uspokojenia všetkých  žiadateliek  poslanci navrhli , aby p. Ouertatani a 

p. Dubovská si rozdelili priestory na zdravotnom stredisku a p. Stankovičová sa dohodla na prenájme priestorov  na obecnom pozemku - budovy  bývalých potravín  s p.   Bohumilom Podmanickým  na ul. 1. mája 33. Priestory sú  polohovo a priestorovo  výhodnejšie na prevádzku Kvetinárstva.

Bod sa presúva na budúce zasadnutie  - podľa   dohody  žiadateľov  bude prenájom schválený na budúcom zasadnutí .

 

 

Bod 4/ K. Kello  s manželkou  - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 214/25 k. ú. Báhoň.  Jedná sa o časť z pozemku parc.č. 214/7, ktorý bol odčlenený GP na parc.č. 214/25, výmera   12 m2   LV č. 1086 , zameraného podľa GP č. 53/2015.

UZNESENIE   č. 2/7/2015

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e  odpredaj obecného pozemku, k. ú. Báhoň LV č. 1086 parc. č.  214/25   o výmere  12 m2,  zameraného podľa GP č. 53/2015 zo dňa 19.10.2015   žiadateľom Karolovi Kellovi a manželke Ing. Jane Kellovej rod. Varinyovej, bytom Báhoň, Mlynská ul. č. 3 za finančnú úhradu 33€/m2.

Pri tomto predaji sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 8) písm. e), nakoľko predmetný pozemok je v bezprostrednej blízkosti pozemku parc.č.142 žiadateľa Karola Kella, bytom Báhoň, Mlynská 3, ktorá je v jeho vlastníctve na Mlynskej ulici. 

Kúpou predmetného pozemku chce žiadateľ vyrovnať pôvodné zakrivenie pozemku parc.č. 142, a tým zväčšiť vstup na jeho pozemok. Tento pozemok je nepoužiteľný na iný účel.  

/schválené jednohlasne/

 

Bod 5/ - Prenájom obecného pozemku parc.č. 2804 p. Laššu, Bernolákovo – SHR.

Jedná sa o obecný pozemok, parc.č. 2804, orná pôda, k.ú.Báhoň, výmera 1731 m2 /posledná parcela v k.ú. Báhoň, na hranici obce Báhoň a Kaplna/, ktorú obrába p. Laššu Dušan – SHR, Bernolákovo.

Nájomná zmluva na tento pozemok bola na minulom zasadnutí schválená  s Ing. J. Bacigálom, Cífer z dôvodu, že firma Agropartner omylom uviedla zlého nájomcu.

UZNESENIE č. 3/7/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemok parc.č. 2804, orná pôda, o výmere 1731 m2, k.ú. Báhoň  s p. Laššu Dušan – SHR, Poľovnícka 48, Bernolákovo s účinnosťou od 1.1.2013 do 31.12.2017, za finančnú úhradu 100 €/hektár, t.j. 0,1731 x 100 = 17,31 €/rok. 

Schválením tohto uznesenia sa    r u š í     uznesenie      č.  4/6/2015  zo dňa 30.9.2015.

/ schválené jednohlasne/

 

 

Bod č. 6/ Nájomná zmluva s ŠK Báhoň  na obecný  pozemok, parc.č. 3024, ostatné plochy,  výmera 19026 m2, k.ú. Báhoň – kde sa nachádza futbalový štadión Báhoň.

Poslanec Dušan  Švorc  / člen výboru ŠK/  požiadal o preloženie bodu na budúce zasadnutie, nakoľko ešte chce zmluvu prerokovať na zasadnutí výboru ŠK Báhoň.

Poslanci súhlasili s preložením na budúce rokovanie OZ.

 

 

Bod 7/ VZN č. 2/2015 o vylepovaní volebných plagátov- viď. príloha

Poslanci určili priestory pred obchodom Moja Samoška a za OÚ .

UZNESENIE  č. 4/7/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  VZN č.  2/2015  o vylepovaní volebných plagátov na území obce Báhoň.

/jednohlasne/

 

 

Bod 8/ VZN č. 3/2015  o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v ZŠ.

Novelou zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa mení termín povinného zápisu detí do 1.ročnika ZŠ (bolo od 15.januára do 15.februára – zmena po novom – zápis do 1.ročníka ZŠ bude v termíne od 1.apríla do 30.apríla).

UZNESENIE č. 5/7/2015

Obecné  zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e  VZN č. 3/2015 o povinnom zápise detí 

do 1.ročníka ZŠ.

Schválením tohto uznesenia sa   r u š í   VZN č. 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktoré bolo schválené uznesením č. XVI/2008-B/4 zo dňa 17.12.2008.

/jednohlasne/

 

Bod 9/ VZN č. 4/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným staveným odpadom na území obce Báhoň-  

Bod sa presúva na budúce zasadnutie OZ.

 

Bod 10/ Výberové konanie na dodávku meradla prietoku množstva odpadovej vody na ČOV-

Nakoľko meradlo na ČOV Báhoň je nefunkčné, náhradné diely na jeho opravu sa už nepredávajú a oprava by bola nerentabilná, je nutná kúpa nového meradla. Vo výberovom konaní boli predložené  3 ponuky:

1. PRAKTIK PUMP s.r.o., Jesenského 63, 960 01 ZVOLEN - ponuka do výberového konania vo výške 3.075 € .

2. ICOM TRADING, spol. s r.o., Zátišie 12, 831 03 Bratislava 3 – ponuka do výberového konania vo výške  2.898,12 €.

3. AQUA flow s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava - ponuka do výberového konania vo výške 2.598,02 €.

UZNESENIE č. 6/7/2015

Obecné zastupiteľstvo       s ch v a ľ u j e  za dodávateľa meradla na ČOV Báhoň firmu  AQUA flow s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava s cenovou ponukou 2.598,02 €.

/jednohlasne/

 

Bod č. 12/  Žiadosť o navýšenie rozpočtu na mzdy a odvody pre školskú jedáleň-

Nakoľko   sa zvýšil počet školopovinných detí v našej obci je nutné prijať do jedálne novú pracovnú silu, čím sa zvýšia  finančné náklady na jej prevádzku.

UZNESENIE č. 7/7/2015

Obecné  zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e   navýšenie rozpočtu jedálne ZŠ  od 1.1.2016 o finančnú  čiastku  588,/80 € mesačne na navýšenie o jedno pracovné miesto.

/jednohlasne/

 

Bod 13/ Dodatok č.1  k  Zmluve o dodávke zemného plynu  s firmou Business Comercial Finance   s.r.o.  Banská Bystrica- zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1.1.2016-31.12.2016.

UZNESENIE č. 8/7/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok   č.1   k   Zmluve o dodávke zemného plynu s firmou BUSINESS COMERCIAL FINANCE  s.r.o.    na dobu určitú  od 1.1.2016 do 31.12.2016.

/jednohlasne/

 

Bod 14/   Slovakia Energy – dodávka el. energie  - Dodatok č. 3  na dobu do 31.12.2016

s   úľavou na verejnom osvetlení.

UZNESENIE č. 9/7/2015

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e     dodatok    č.3    k    Zmluve o dodávke elektrickej energie s firmou SLOVAKIA    ENERGY na dobu určitú do 31.12.2016.

/jednohlasne/

 

Bod 15/ MĽK – schválenie nového knižničného a výpožičného poriadku + cenník poplatkov a služieb v MĽK Báhoň - viď. príloha

 

UZNESENIE č. 10/7/2015

Obecné zastupiteľstvo       s ch v a ľ u j e      nový   Knižničný a výpožičný poriadok  MĽK v Báhoni s účinnosťou od 1.12.2015.

UZNESENIE č. 10/7/2015

Schválením tohto Knižničného a výpožičného poriadku sa    r u š í    Knižničný a výpožičný poriadok pre MĽK Báhoň, ktorý bol schválený dňa 19.1.2011 na OZ v Báhoni uznesením č. II/8/A/2011, ktorého prílohou je aj cenník poplatkov a služieb v MĽK Báhoň.

/jednohlasne/

 

Vianočné trhy  sa uskutočnia 5. decembra 2015 so začiatkom o 14.00 hodine v budove Základnej školy v Báhoni.

 

 

Starosta obce : Ing. Ivan Patoprstý

Zapisovateľka: Eva Lojová

Overovatelia zápisnice : Katarína Hollá, Dušan Švorc


f t g