Copyright 2020 - Obec Báhoň

UZNESENIE

zo 7. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva   v Báhoni, konaného 18. novembra 2015

 

UZNESENIE   č.  1/7/2015

Obecné zastupiteľstvo b e r i e   na  v e d o m i e   kontrolu uznesenia z 6. zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE   č. 2/7/2015

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e  odpredaj obecného pozemku, k. ú. Báhoň LV č. 1086 parc. č.  214/25   o výmere  12 m2,  zameraného podľa GP č. 53/2015 zo dňa 19.10.2015   žiadateľom Karolovi Kellovi a manželke Ing. Jane Kellovej rod. Varinyovej, bytom Báhoň, Mlynská ul. č. 3 za finančnú úhradu 33€/m2. 

Pri tomto predaji sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 8) písm. e), nakoľko predmetný pozemok je

v bezprostrednej blízkosti pozemku parc.č.142 žiadateľa Karola Kella, bytom Báhoň, Mlynská 3, ktorá je v jeho vlastníctve na Mlynskej ulici. 

Kúpou predmetného pozemku chce žiadateľ vyrovnať pôvodné zakrivenie pozemku parc.č. 142, a tým zväčšiť vstup na jeho pozemok. Tento pozemok je nepoužiteľný na iný účel.  

/schválené jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 3/7/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemok parc.č. 2804, orná pôda, o výmere 1731 m2, k.ú. Báhoň  s p. Laššu Dušan – SHR, Poľovnícka 48, Bernolákovo s účinnosťou od 1.1.2013 do 31.12.2017, za finančnú úhradu 100 €/hektár, t.j. 0,1731 x 100 = 17,31 €/rok. 

Schválením tohto uznesenia sa    r u š í     uznesenie      č.  4/6/2015  zo dňa 30.9.2015.

/ schválené jednohlasne/

 

UZNESENIE  č. 4/7/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  VZN č.  2/2015  o vylepovaní volebných plagátov na území obce Báhoň.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 5/7/2015

Obecné  zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e  VZN č. 3/2015 o povinnom zápise detí 

do 1.ročníka ZŠ.

Schválením tohto uznesenia sa   r u š í   VZN č. 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktoré bolo schválené uznesením č. XVI/2008-B/4 zo dňa 17.12.2008.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 6/7/2015

Obecné zastupiteľstvo       s ch v a ľ u j e  za dodávateľa meradla na ČOV Báhoň firmu  AQUA flow s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava s cenovou ponukou 2.598,02 €.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 7/7/2015

Obecné  zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e   navýšenie rozpočtu jedálne ZŠ  od 1.1.2016 o finančnú  čiastku  588,/80 € mesačne na navýšenie o jedno pracovné miesto.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 8/7/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok   č.1   k   Zmluve o dodávke zemného plynu s firmou BUSINESS COMERCIAL FINANCE  s.r.o.    na dobu určitú  od 1.1.2016 do 31.12.2016./jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 9/7/2015

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e     dodatok    č.3    k    Zmluve o dodávke elektrickej energie s firmou SLOVAKIA    ENERGY na dobu určitú do 31.12.2016.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 10/7/2015

Obecné zastupiteľstvo       s ch v a ľ u j e      nový   Knižničný a výpožičný poriadok  MĽK v Báhoni s účinnosťou od 1.12.2015.

Schválením tohto Knižničného a výpožičného poriadku sa    r u š í    Knižničný a výpožičný poriadok pre MĽK Báhoň, ktorý bol schválený dňa 19.1.2011 na OZ v Báhoni uznesením č. II/8/A/2011, ktorého prílohou je aj cenník poplatkov a služieb v MĽK Báhoň.

/jednohlasne/

 

Ing. Ivan Patoprstý

starosta obce


f t g