Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

z  8.  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 9. decembra  2015

Bod 1/ Otvorenie

Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal  poslancov a hostí.

Prítomní poslanci- všetci

 

Bod 2/Určenie   overovateľov  zápisnice a zapisovateľky-

za overovateľov zápisnice boli zvolení  - Mgr. Iveta Krajčovičová a Dušan Švorc.

Zapisovateľka – Eva Lojová

 

Bod 3/ Kontrola uznesenia-

Kontrolu uznesenia  zo 7. zasadnutia   OZ  prečítal   Mgr. Pavol Haviernik.

Bez pripomienok prítomných.

UZNESENIE č. 1/8/2015

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 7. zasadnutia OZ.

 

Bod 4/    PHSR na roky 2014-2022  / viď.  príloha/

Mgr. Martin Fundárek – pripomienkoval  projekt PHSR  2014-2022.  Treba opraviť  neaktuálne údaje   vo viacerých bodoch.

Starosta ho vyzval, aby pripomienky doložil písomne a následne budú starostom zaslané  zhotoviteľovi na opravu.

UZNESENIE   č. 2/8/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Projekt PHSR na roky 2014-2022 pre obec Báhoň aj s pripomienkami.

/ jednohlasne/

 

Bod 5/ Prenájom priestoru v objekte Lekárne v Báhoni a prenájom časti pozemku parc. č. 24/2 k. ú. Báhoň vo výmere 32 m2.

Nájomca lekárne nevyužíva časť prenajatých obecných   priestorov / voľné od 1.1.2016/. Poslanci súhlasia, aby Pharim Rača, s.r.o., Kubačova 19, Bratislava v zastúpení jej konateľom Janez Kečler   prenajala nevyužívaný priestor tretej strane, a to  žiadateľke  p. Eve Ouertatani, bytom Štúrova 15, Báhoň -  za účelom  predajne detského oblečenia. Ďalšie  žiadateľky  na prenájom  si zabezpečili iné priestory  v obci.

 

Súčasný nájomca časti pozemku parc. č. 24/2 k.ú. Báhoň p. Bohumil Podmanický má na pozemku unimobunku, ktorú chce prenajať p. Zuzane Stankovičovej za účelom otvorenia prevádzky kvetinárstva.

UZNESENIE č. 3/8/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í    s prenájmom časti nevyužívaných priestorov Pharim Rača, s.r.o., Bratislava, pobočka Báhoň v budove  Lekárne  v Báhoni tretej strane, p. Eve  Ouertatani, bytom Báhoň, Štúrova 15  od 1.1.2016.

/ jednohlasne/

UZNESENIE č. 3A/8/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í   s prenájmom  časti   obecného  pozemku parc. č. 24/2 k. ú. Báhoň, ktorý je v nájme  p. Bohumila  Podmanického , tretej strane 

  p. Zuzane Stankovičovej  za  rovnakú finančnú  čiastku  , ako mu  prenajíma obec s účinnosťou od 1.1.2016.

/ jednohlasne/

 

 

Bod 6/ Nájomná zmluva na pozemok – futbalové ihrisko ŠK Báhoň / vid. príloha/

UZNESENIE    č. 4/8/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  zmluvu  o prenájme obecného   pozemku na futbalovom štadióne  s ŠK Báhoň od   1.1.2016 za fin. úhradu 1€/rok .

/jednohlasne/

 

 

Bod 7/   p. Moravčík. Svetozár  - žiadosť o zmenu otváracích hodín pohostinstva na ul. SNP   72-

Poslanci doporučili  žiadosť  presunúť  na budúce zasadnute a prizvať aj majiteľa pohostinstva.

 

Bod 8/ VZN č. 4/2015 -  viď. príloha 

Starosta predložil dopracované VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Báhoň podľa novely zákona.

UZNESENIE č. 5/8/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  VZN  č. 4/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Báhoň.

/jednohlasne/

 

 

Bod 9/ VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a poplatkoch-

Starosta predložil spracované VZN o miestnych daniach a poplatkoch so zmenami   v poplatkoch PO a živnostníkov z počtu osôb na množstevný zber.

 

UZNESENIE č. č. 6/8/2015

Obecné  zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e  VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016.

/jednohlasne/

 

 

Bod 10/ Rozpočet obce Báhoň na rok 2016 s výhľadom na roky 2017,2018 /viď. príloha/

 

Dotácie   spoločenským organizáciam:

ŠK - 12.000

SZZ - 1.000

JDS - 1.400

DOMKA - 900

DHZ - 2.000

SZPB - 100

Šanca deťom - 1.000 

 

Starosta  -  investičné akcie na rok 2016:

- Dom  smútku-  prístrešok

- PD na sociálne zariadenia na  futbalovom štadióne

- Údržba obecných budov

- Realizácia chodníkov v  obci / ul. l. mája , Mlynica, Tichá vinica/

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

- PD na rozšírenie ČOV

Žiadosť obyvateľov bytovky l. mája 33  - oprava príjazdovej cesty k bytovke, nakoľko  počas daždivého počasia voda presakuje aj do kotolne bytovky.

Poslanci   súhlasili   so zabezpečením  a preplatením   domiešavača   betónu. Ostatné práce urobia obyvatelia svojpomocne.

 

UZNESENIE č. 7/8/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e      Rozpočet obce Báhoň na rok 2016 s výhľadom

na roky 2017,2018.

/jednohlasne/

 

Bod 11/ Západoslovenská distribučná a.s. – žiadosť o zriadenie vecného bremena  pre stavbu

“  BA Báhoň,  Mlynská NNK“.

 

UZNESENIE  č. 8/8/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   so  zriadením vecného bremena bezodplatne  v k. ú. Báhoň na pozemku č. 493 a 3139,   pre potreby umiestnenia elektrických rozvodov /NN kábel v zemi/  v rámci stavby „BA Báhoň, Mlynská, NNK“.

 

Bod 12/ Nájomné zmluvy na zdravotnom stredisku –

Nakoľko k 31.12.2015 končí platnosť nájomných zmlúv nájomníkom na zdravotnom stredisku , OZ prehodnotilo výšku nájmu za m2/rok a  navrhli  rovnakú výšku  prenájmu obecných priestorov  s  účinnosťou od  1.1.2016  v sume 22€/m2/ročne   pre všetkých nájomníkov.

 

UZNESENIE č. 9/8/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   cenu prenájmu obecných priestorov na zdravotnom stredisku  vo výške 22€/m2/ročne na obdobie od  1.1.2016   na dobu určitú do 31.12.202019.

 

 

Rôzne:

Starosta – poďakoval všetkým, ktorí boli nápomocní pri organizovaní Vianočných trhov. 

 

J. Gažo  - poďakoval poslancom za dobrú   spoluprácu v roku 2015.

Upozornil, že pri bytovke   l. mája 33 stále parkujú na obecnom pozemku 2 nákladné autá 

/ vlastník  P. Almaši. P. Fedor / . Treba ich    upozorniť na  odtiahnutie. 

Poslanci navrhli predvolať menovaných na komisiu verejného poriadku.

 

M. Nemčovičová  - poukázala na nespokojnosť občanov s tým, že počas Sviatkov svätých nesvietili svetlá na cintoríne.  Na   starom  cintoríne  treba urobiť  úpravy ako orezať stromy atď.   Spýtala sa  prečo nezadáva obec zákazky   na prácu našim občanom  obce, ale cudzím napr. zhotovenie zvonice na cintoríne. 

Starosta-   úpravy  na  starom   cintoríne   sa budú robiť spolu s plánovaným  budovaním parkoviska pri cintoríne. 

 

M. Bušo – požiadal o schválenie  financií na vydanie Monografie obce Báhoň.

Starosta – financie z rozpočtu sa môžu uvoľniť aj v priebehu roka, keď bude rozhodnuté vydanie uvedenej knihy.

 

 

Starosta obce  :

Zapisovateľka :

Overovatelia zápisnice : 

 


f t g