Copyright 2020 - Obec Báhoň

UZNESENIE

z 8. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Báhoni , konaného dňa 9.decembra 2015

UZNESENIE č. 1/8/2015

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 7. zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE   č. 2/8/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Projekt PHSR na roky 2014-2022 pre obec Báhoň aj s pripomienkami.

/ jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 3/8/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í    s prenájmom časti nevyužívaných priestorov Pharim Rača, s.r.o., Bratislava, pobočka Báhoň v budove  Lekárne  v Báhoni tretej strane, p. Eve  Ouertatani, bytom Báhoň, Štúrova 15  od 1.1.2016.

/ jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 3A/8/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í   s prenájmom  časti   obecného  pozemku parc. č. 24/2 k. ú. Báhoň, ktorý je v nájme  p. Bohumila  Podmanického , tretej strane 

 p. Zuzane Stankovičovej  za  rovnakú finančnú  čiastku  , ako mu  prenajíma obec s účinnosťou od 1.1.2016

 

UZNESENIE    č. 4/8/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  zmluvu  o prenájme obecného   pozemku na futbalovom štadióne  s ŠK Báhoň od   1.1.2016 za fin. úhradu 1€/rok .

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 5/8/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  VZN  č. 4/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Báhoň.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. č. 6/8/2015

Obecné  zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e  VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 7/8/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e      Rozpočet obce Báhoň na rok 2016 s výhľadom

na roky 2017,2018.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE  č. 8/8/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   so  zriadením vecného bremena bezodplatne  v k. ú. Báhoň na pozemku č. 493 a 3139,   pre potreby umiestnenia elektrických rozvodov /NN kábel v zemi/  v rámci stavby „BA Báhoň, Mlynská, NNK“.

 

UZNESENIE č. 9/8/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   cenu prenájmu obecných priestorov na zdravotnom stredisku  vo výške 22€/m2/ročne na obdobie od  1.1.2016   na dobu určitú do 31.12.2019.

 

 

Ing. Ivan Patoprstý

starosta obce


f t g