Copyright 2019 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 17.februára 2016

Bod 1/ Otvorenie

Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal poslancov a hostí.

Program bol doplnený o 2 body:

- VZN č.1/2007 správa a prevádzka cintorínov – protest prokurátora

- Inventarizácia v ZŠ s MŠ Báhoň – vyradenie drobného dlhodobého majetku z evidencie

Program bol jednohlasne schválený.

 

Prítomní poslanci- Švorc, Vavrovič, Mgr.Haviernik, Hollá, Mgr. Danková, Hrčka

Ospravedlnená – Mgr. Krajčovičová

 

Bod 2/Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky-

za overovateľov zápisnice boli zvolení - p. Hollá, a p. Vavrovič.

Zapisovateľka – Andrea Hrnčiarová

 

Bod 3/ Kontrola uznesenia-

Kontrolu uznesenia zo 8. zasadnutia OZ prečítal Mgr. Pavol Haviernik.

Bez pripomienok prítomných.

UZNESENIE č. 1/9/2016

Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 8. zasadnutia OZ.

 

Bod 4/ Otváracie hodiny prevádzky YASMIN SHOP v objekte Lekárne/

p. Eva Ouertatani, Štúrova 15, Báhoň si v priestoroch budovy lekárne, ul. 1.mája 12, Báhoň zriadila prevádzku YASMIN SHOP – predajňu detského oblečenia, obuvi a hračiek.

OZ menovaná predložila oznámenie o otvorení prevádzky a zároveň žiadosť o schválenie otváracích hodín.

Otváracie hodiny:

Po 8.30 – 13.00 14.30.- 17.00

Ut 8.30 – 13.00 14.30.- 17.00

St 8.30 – 13.00 14.30.- 17.00

Št 8.30 – 13.00 14.30.- 17.00

Pi 8.30 – 13.00 14.30.- 17.00

So 9.00 – 11.30

Ne zatvorené

 

UZNESENIE č. 2/9/2016

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s otváracími hodinami v predajni YASMIN SHOP, 1.mája 12, Báhoň nasledovne:

Pondelok – Piatok 8.30 – 13.00 14.30.- 17.00

Sobota 9.00 – 11.30

Nedeľa zatvorené

/ jednohlasne/

 

Bod 5/ Kaderníctvo SINI – žiadosť o povolenie prevádzky + otváracie hodiny (Kročková Ingrid, Cintorínska 40, Báhoň)

p. Kročková Ingrid doručila 23.3.2015 na OU žiadosť o povolenie prevádzky – Kaderníctvo SINI na Cintorínskej ulici č.40, Báhoň. Nakoľko neboli doriešené nájomné vzťahy a prevádzka nebola povolená kompetentnými úradmi, súhlas s povolením prevádzky nebol dočasne vydaný.

V tomto roku p.Kročková získala všetky povolenia na súhlas s prevádzkou kaderníctva.

Taktiež podala žiadosť o schválenie otváracích hodín nasledovne:

Pondelok – Sobota – na objednávky.

 

UZNESENIE č. 3/9/2016

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í so zriadením prevádzky kaderníctva SINI aj

s otváracími hodinami nasledovne:

Pondelok – Sobota - na objednávky

/ jednohlasne/

 

Bod 6/ Žiadosť p. Podmanického, Cintorínska 10, Báhoň o odkúpenie časti pozemku parc.č. 24/2, k.ú. Báhoň o výmere 32 m2.

p. Bohumil Podmanický si podal žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc.č. 24/2, k.ú. Báhoň, o výmere 32 m2, ktorý je pod jeho unimobunkou na ul. 1.mája pri bytovke, kde doteraz platil obci nájom.

Finančná komisia pri OZ Báhoň jeho žiadosť nepodporila a neodporúča OZ schváliť odpredaj časti obecného pozemku. 

UZNESENIE č. 4/9/2016

Obecné zastupiteľstvo n e s ch v a ľ u j e odpredaj časti obecného pozemku parc.č. 24/2, k.ú. Báhoň o výmere 32 m2.

/jednohlasne/

 

Bod 7/ Žiadosť o úpravu otváracích hodín pohostinského zariadenia „U Mika“, SNP 72, Báhoň

Na základe listu p. Moravčíka Svetozára, bytom SNP 71, Báhoň, ktorý bol prerokovaný na minulom zasadnutí OZ, starosta obce predložil poslancom na schválenie zmenu otváracích hodín Pohostinstva „U Mika“ na ul. SNP č. 72 v Báhoni. Na zasadnutí OZ bol prítomný aj Alexander Švorc, ktorý predmetné pohostinstvo prevádzkuje a nemal námietky voči zmene otváracích hodín v jeho pohostinstve.

UZNESENIE č. 5/9/2016

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e zmenu otváracích hodín v prevádzke pohostinstva „U Mika“, na ul. SNP 72, Báhoň nasledovne:

Pondelok – Piatok od 8.00 hod. – 22.00 hod

Sobota, Nedeľa od 9.00 hod. – 22.00 hod.

/jednohlasne/

 

Bod 8/ Výberové konanie na nákup el. varného kotla pre Śkolskú kuchyňu, Báhoň – žiadosť o navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Báhoň

Nakoľko v školskej jedálni doslúžil el. varný kotol a nie je možné ho už opraviť, ZŠ s MŠ Báhoň bola nútená obstarať nový varný kotol. Vo výberovom konaní boli oslovené 4 firmy:

1. Gastrorex, s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava

2. Gastrolux, s.r.o., Bytčická 72, 040 01 Žilina

3. Gastro-Haal spol. s r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky

4. Gaviota, s.r.o., Miletičova 76, 821 02 Bratislava

Víťazom vo výberovom konaní je firma Gastro-Haal spol. s r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky s cenovou ponukou 3.048 € s DPH.

/viď zápisnica z VK/

ZŠ s MŠ zaslala na Obec Báhoň, ako zriaďovateľovi základnej školy žiadosť o navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Báhoň o sumu 3.048 €. 

UZNESENIE č. 6/9/2016

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Báhoň o sumu 3.048 € na nákup elektrického varného kotla do školskej kuchyne.

/jednohlasne/

 

 

Bod 9/ Výberové konanie na nákup 9 ks polohovateľných postelí do ZOS, Báhoň

Starosta predložil na OZ závery výberového konania na obstaranie 9 ks polohovateľných postelí do ZOS Báhoň, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.1.2016. V rozpočte Obce Báhoň na rok 2016 je vytvorená rezerva na nákup postelí.

Vo výberovom konaní boli oslovené 3 firmy:

1. ZDRAVZAR, Chorvátska 67, 90026 Slovenský Grob – CP do termínu nedodali.

2. SINAKO, s.r.o, Na Granieri 17, 97401 Banská Bystrica – CP zo dňa 25.1.2016.

3. ARTSPECT,s.r.o., Rybničná 40, 83106 Bratislava – CP zo dňa 26.1.2016.

 

Výsledok výberového konania:

1. SINAKO, s.r.o, Na Granieri 17, 97401 Banská Bystrica - ponuka do výberového konania vo výške 3.996 € .

2. ARTSPECT,s.r.o., Rybničná 40, 83106 Bratislava – ponuka do výberového konania vo výške 4.471,20 €.

 

Na základe predložených CP, výberová komisia vybrala ako dodávateľa firmu SINAKO, s.r.o. Banská Bystrica s CP vo výške 3.996 €. 

UZNESENIE č. č. 7/9/2016

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa 9 ks polohovateľných postelí do ZOS Báhoň firmu SINAKO, s.r.o, Banská Bystrica s CP 3.996 €.

/jednohlasne/

 

 

Bod 10/ Návrh na odpis pohľadávky

Starosta predložil OZ návrh na odpis pohľadávky v celkovej výške 69,80 €:

- Daň z nehnuteľnosti 10,80 €

- Administratívne poplatky za zaslané výzvy na úhradu 

/viď návrh na odpis pohľadávky + dôvodová správa/

UZNESENIE č. 8/9/2016

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e odpis pohľadávky podľa predloženého návrhu v celkovej výške 69,80 €.

/jednohlasne/

 

Bod 11/ Inventarizácia v ZŠ s MŠ Báhoň – vyradenie drobného dlhodobého majetku z evidencie

Základná škola predložila na OZ návrh na schválenie vyradeného drobného dlhodobého majetku z evidencie ZŠ s MŠ.

/viď príloha/

UZNESENIE č. 9/9/2016

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e vyradenie drobného dlhodobého majetku z evidencie Základnej školy s MŠ Báhoň podľa predloženého súpisu.

/jednohlasne/

 

Bod 12/ VZN č. 1/2007 o správe a prevádzke cintorínov na území obce Báhoň zo dňa 27. apríla 2007 – protest prokurátora.

V novembri a decembri 2015 bola vykonaná na obci previerka Okresnej prokuratúry Pezinok na „Platnosť a účinnosť VZN obce Báhoň č. 1/2007 o správe a prevádzke cintorínov na území obce Báhoň“.

/viď príloha/

Listom z Okresnej prokuratúry Pezinok zo dňa 10.2.2016 bol podaný protest prokurátora voči predmetnému VZN č. 1/2007 o správe a prevádzke cintorínov na území obce Báhoň zo dňa 27.4.2007 nakoľko s účinnosťou od 1.1.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, kedy sa existujúce VZN obce Báhoň č. 1/2007 opieralo o už zrušený zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve. Z tohto dôvodu je potrebné na základe protestu prokurátora toto VZN obce Báhoň č. 1/2007 ZRUŠIŤ.

Následne bude vypracované nové VZN o správe a prevádzke cintorínov na území Obce Báhoň, so zapracovaním všetkých námietok prokurátora a bude predložené na OZ na schválenie, ako samostatný právny akt.

UZNESENIE č. 10/9/2016

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s protestom prokurátora a r u š í VZN č. 1/2007 o správe a prevádzke cintorínov na území obce Báhoň zo dňa 27.4.2007.

/jednohlasne/

 

 

Rôzne/

Starosta informoval o žiadosti p. Pastuchovej, bytom SNP, Báhoň o súhlas s opravou detského ihriska na Potočnej ulici - oprava tenisového múra, natretie preliezok.

 

Starosta informoval OZ, že v tomto roku nebol Obci Báhoň schválený finančný príspevok od Environmentálneho fondu na zateplenie budovy ZŠ Báhoň. (Obec podala žiadosť o dotáciu v minulom roku).

 

Ďalej starosta informoval, že v lehote do 17.2.2016 do 17.00 hod. nebola doručená na Obecný úrad žiadna cenová ponuka na základe Výzvy na predloženie ponúk zo dňa 20.1.2016, ktorú vypísala Obec Báhoň na predmet: „Projektová dokumentácia – rekonštrukcia a rozšírenie kapacity ČOV Báhoň“.

 

p. Roziaková, bytom 1.mája 10 sa informovala, či na ul. 1.mája od MŠ po stavebniny obec plánuje výstavbu chodníkov.

Obec to má v dlhodobom pláne investičných činností obce. Je viac možností financovania. Z tohto dôvodu sa čaká, ako dopadne plánovanie finančných aktivít cez MAS.

PD na chodníky už je hotová a pripravená na realizáciu.

 

p. Gažo, 1.mája 14 – žiadal o info, či je možnosť osadenia dopravnej značky neparkovať pri vjazde k bytovému domu na ul. 1.mája 14. Príjazdovú cestu im často zablokujú autá.

Starosta prisľúbil preveriť možnosti osadenia dopr. značiek, prípadne iné riešenie tohto problému.

 

Občan obce p. Klokner informoval OZ o pokazenom novom osvetlení na priechode pre chodcov pri kostole. Taktiež sa informoval, či je možné žiadať Regionálne cesty o osvetlenie aj na priechode pre chodcov pri DSS.

Starosta osloví Regionálne cesty o opravu osvetlenia na priechode pre chodcov pri kostole. Na ďalší osvetlený priechod už obec nemá nárok.

Je možnosť získať financie od BSK. 

 

Zástupca starostu Mgr. Haviernik informoval, že dňa 23.4.2016 od 9.00 hod. bude v obci brigáda ku Dňu Zeme.

 

 

Starosta obce :

Zapisovateľka :

Overovatelia zápisnice : 


f t g